Pearson VUE NOVA IACBE

default teaser

Bachelor Opleiding

Bachelor of Business Administration Opleiding

De Bachelor of Business Administration opleiding bij FHR School of Business kent de navolgende afstudeerrichtingen:

Management Accounting

Met de BBA afstudeerrichting Management Accounting ben je in staat financiële plannen te maken. Bij het opstellen daarvan houd je rekening met zowel financiële als niet-financiële overwegingen die bij de klant een rol spelen. Je bent in staat financiële analyses te maken en te budgetteren. Deze vaardigheid gebruik je ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie. Ook kun je de organisatie ondersteunen bij het vinden van financiering voor de uitvoering van de geformuleerde bedrijfsstrategie en voor de producten die aan klanten worden aangeboden.

Bij je analyse maak je gebruik van de (financiële) tools die daarvoor voorhanden zijn. Je beoordeelt offerteaanvragen en investeringsprojecten. Je houdt daarbij rekening met rendement, risico’s en haalbaarheid. Je beoordeelt en kwantificeert waar mogelijk, risico’s en rendementen vanuit diverse invalshoeken. Daarbij valt te denken aan juridische, financiële, commerciële, bancaire en verzekeringstechnische overwegingen. Je geeft een oordeel, al dan niet samen met andere deskundigen en geeft dit weer in een rapport, waarin je je oordeel aan de klant toelicht. Je bent in staat op basis van je onderzoek besluitvaardig op te treden dan wel de noodzaak tot besluitvaardigheid aan anderen binnen de organisatie duidelijk te maken.

Ondanks de veelheid aan financiële gegevens kun je informatie beoordelen op juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid. Je handelt conform de regels en methodieken die gebruikelijk zijn in de beroepscontext waarbinnen je werkt.

Financial Service Management

De financiële sector is een veelomvattende branche. De eisen die zowel nationaal en internationaal aan financiële instellingen worden gesteld zijn veelal complex en uitdagend. Niet alleen de toezichthouders eisen veel van financiële instellingen (Basel, Solvency), ook de markten dringen in hoog tempo veranderingen op aan de wijze waarop financiële instellingen moeten worden geleid.

De branche heeft daarom behoefte aan professionals die in staat zijn om een financiële instelling bedrijfsmatig te doorgronden. Dat vereist veel kennis op het gebied van wet- en regelgeving (Compliance), kennis van de business, kennis van ICT-infrastructuur, verandermanagement, (Financial) Risk- en balansmanagement, actuariaat, etc. Binnen de afstudeerrichting Financial Service Management ligt de nadruk op de volgende kernvakgebieden en beroepscompetenties:

  • Finance, Accounting en Economics: werkt in een open omgeving met sterke internationale en globaliserende aspecten op het gebied van monetaire en bancaire vraagstukken, heeft een groot professioneel vakmanschap met betrekking tot financiële dienstverlening en heeft een gedegen kennis op het gebied van Riskmanagement en treasury management;
  • Business Law and Ethics: beschikt over een gedegen juridische en fiscale kennis en kent de wet- en regelgeving met betrekking tot de financiële sector. Is zich bewust van zijn eigen ethisch handelen en dat van de organisatie;
  • Organizational Behavior: kan veranderingsprocessen binnen de financiële sector doorgronden en kan voorstellen doen voor veranderingsprocessen op persoonlijk, afdelings- en organisatieniveau.

General Management

De afstudeerrichting General Management van het BBA-programma zal opleiden tot professionals met kennis van zaken op het gebied van het inrichten en vernieuwen van bedrijfsprocessen. Dit doet de professional door organisaties vanuit een brede visie te analyseren. Afgestudeerden zijn in staat te handelen vanuit verschillende business perspectieven. Dominant daarbij zijn het (strategisch) management en Business Economics. Bovendien zijn ze in staat om de verschillende perspectieven met elkaar in verbinding te brengen in een interdisciplinaire en integrale benadering. Er wordt niet opgeleid voor een specifieke functie maar er worden verschillende functiegroepen onderscheiden, adviesfuncties, management ondersteunende functies en resultaatgerichte en (project)managementfuncties.

Human Resource Management

De afstudeerrichting HRM van de BBA opleiding leidt op tot professionals die verstand hebben van mensen in de bedrijfsmatige context. De professional kent de betekenis van werk voor mensen en doorgrond motivatievraagstukken, kent levensfasen van werkende mensen en doorgrondt veranderingsprocessen op persoonlijk en organisatieniveau.

Tegelijkertijd kent de professional de taal van de business. Heeft verstand van performance, primaire werkprocessen, de arbeidsorganisatie en beleidsvorming om zo een adequaat personeelsbeleid te kunnen ontwikkelen en/of implementeren. Ook gaat het hier om organisaties in verandering en het implementeren van veranderingen. Vrijwel iedere organisatieverandering kent HRM-aspecten, die in belangrijke mate het slagen van de verandering beïnvloeden. De HRM-rol kan zowel vanuit de stafafdeling HRM als vanuit een leidinggevende positie worden ingestoken.

Binnen de afstudeerrichting HRM ligt de nadruk op de volgende kernvakgebieden en beroepscompetenties:

  • Organizational Behavior : is communicatief sterk, is een peoplemanager, leidt veranderingen en hanteert crosscultureel management;
  • Strategic Management: ondersteunt bij en adviseert over het (her)inrichten van een organisatie (of deel daarvan);
  • Business Law en Ethics: werkt vanuit arbeidsrecht en is in staat om vertrouwen binnen organisaties te vergroten;
  • Operations Management: heeft vakkennis van de HR-bedrijfsprocessen en hun bijdrage aan performance. Kent de werkmethode en hulpmiddelen van specifieke HR-processen. Weet hoe technologie (IT) bijdraagt aan efficiency en effectiviteit van HR-processen.

Marketing Management

Het vakgebied Marketing wordt sterk beïnvloed door ‘e’-gerelateerde zaken. Digitalisering van netwerken, van markt- en van marketingactiviteiten domineren de werkwijze.

Marketingmanagers moeten daarnaast een volwaardige gesprekspartner zijn voor het management door ook vanuit andere contexten te kunnen redeneren. Uiteraard speelt de omgeving een rol, maar ook de bedrijfsprocessen, financiën en de gedragscomponent (klanten en medewerkers) zijn van belang om succesvol marketingconcepten te kunnen ontwikkelen en implementeren.

Binnen de afstudeerrichting Marketing komen aan bod: marketing, managen van bestaande en nieuwe klantrelaties; analytische tools (zoals data mining), werken met CRM-methoden, klantendatabase, marketing intelligence, e-marketing; onderzoeksvaardigheden; strategisch beleid doorgronden en op basis daarvan marketingbeleid en –acties ontwikkelen voor een (internationale) onderneming en het kunnen onderbouwen van gemaakte keuzes.

De rode draad in jaar 3 is het verkrijgen van “customer insight”, de rode draad in jaar 4 is “Customer Value Creation”. Binnen de afstudeerrichting Marketing Management ligt de nadruk op Marketing, Quantitative Techniques, Strategic Management en Operations Management.

Small & Medium Enterprise Management

Ondernemerschap wordt steeds belangrijker als motor van de economie. De ondernemende economie vraagt om ondernemersgeest zowel van ondernemers die voor eigen rekening en risico hun onderneming starten als van mensen die in bestaande ondernemingen werken, de zgn. intrapreneurs. In de ondernemende economie gaat het steeds nadrukkelijker om kansen zien en creatief en innovatief met deze kansen omgaan.

De overheid en brancheorganisaties zien het belang van ondernemerschap als motor voor de economie en zoeken naar mogelijkheden om gepast te stimuleren en te investeren. Oude zekerheden zijn vervangen door nieuwe onzekerheden, bijvoorbeeld over de toepasbaarheid van nieuwe kennis.

Ondernemerschap is nodig om ideeën uit te proberen, nieuwe diensten en producten te ontwikkelen, te vermarkten en risico’s te dragen. Ondernemers dienen kennis te hebben van marketing, strategisch management, de financiële aspecten en steeds belangrijker ook van juridische aspecten.

Een ondernemende economie is tegelijkertijd een kenniseconomie omdat veel nieuwe bedrijvigheid is gebaseerd op nieuwe kennis. In de afstudeerrichting Small & Medioum Enterprise Management (SMEM) is veel aandacht voor marktgerichtheid, creativiteit en flexibiliteit, het ondernemen voor eigen rekening en risico, opbouwen en onderhouden van eigen netwerken, ontwikkelen van communicatie- en salesvaardigheden.

Binnen de afstudeerrichting SMEM ligt de nadruk op de volgende kernvakgebieden: Strategic Management, Finance en Operations Management en Marketing. Innovatie, Management, Corporate management en Operations Management.

International Business & Management

An IBM graduate should be able to execute or direct different integrated international business operations in the fields of international marketing, finance and management. He himself fulfils these tasks at operational level and should be able to direct the tasks on middle management or tactical level. Performing these tasks in an international setting, the IBM-graduate will be truly aware of the changing international business environment and he will have an excellent command of intercultural communication. With these abilities he will be able to use his visionary and entrepreneurial abilities to contribute to the development of the corporate internationalization strategy and the organisational policy, taking into account the goals and constraints of the organisation and with respect for the ethical and moral codes of his profession. He is able to indicate the interdependence between marketing, finance, business operations and human resource processes and advise management on organisational policy development.