Woord van de Rector

Het thema ‘The Future is in our Hands’ veronderstelt ontwikkeling van studenten tot volwaardige mensen. Aan de hand van actuele  benaderingen hieromtrent  in de literatuur  heb ik een 10-tal indicatoren van deze ambitie opgesteld.

Hoe een ontwikkeld mens in het leven staat

1. Het gaat een ontwikkeld mens er niet slechts om iets nuttigs te kunnen doen met wat hij heeft geleerd maar meer dan dat,  om de ervaringen van geluk die hij beleeft omdat hij de wereld, zich zelf en de relatie tussen beide, begrijpt. Ontwikkeld zijn is daarom op zich de moeite waard.

2. Een ontwikkeld mens is opgeleid door anderen, maar in essentie is het toch iets dat hij zelf heeft bewerkstelligd in zijn streven om op een eigen manier in de wereld te zijn, om niet slechts iets te kunnen maar vooral iets te worden.

3. Een ontwikkeld mens heeft een wereldoriëntatie. Hij is nieuwsgierig naar van alles wat er in de wereld te kennen en te begrijpen valt.  Nieuwsgierigheid in de zin van willen weten wat het geval is en be grijpen waarom dat het geval is, is de drijfveer van de ontwikkeling van een persoon.

4. Voor een ontwikkeld mens is van belang dat hij inzicht heeft in de grenzen van zijn kennis. Hij is ‘verlicht’ omdat hij er blijk van geeft te weten wat een bewijs is, wat goede argumenten zijn, en wanneer een overtuiging betrouwbaar is.

5. Een ontwikkeld mens heeft historisch bewustzijn. Hij vraagt zich af hoe het is gekomen dat we nu zo denken, voelen , praten en leven. Hij weet dat er andere leefwijzen en morele opvattingen zijn. Via de route langs het onbekende maakt hij zich zijn eigen cultuur en moraal eigen.

6. Een ontwikkeld mens wakkert zijn kennisbasis aan door kritische vragen te stellen, boeken te lezen en documentaires te bekijken. Dat levert hem een breed en diep begrip op van de vele mogelijkheden om een menselijk leven te leiden.

7. Een ontwikkeld mens streeft er niet naar om geleerd te zijn , maar laat zich door zijn kennisbasis  uitdagen om zichzelf te veranderen en te verrijken en daarnaar te leven. Hij streeft naar voortreffelijkheid en daarbij zijn een gevoel voor verhoudingen, een gevoel voor nauwkeurigheid en uitdrukkingsvaardigheid belangrijk.

8. Een ontwikkeld mens heeft zelfkennis. Hij begrijpt zichzelf in zijn denken , voelen en willen. Hij is reflectief bij het interpreteren van zijn verleden en denkt kritisch na over zijn plannen voor de toekomst.

9. Naast zelfkennis heeft een ontwikkeld mens het vermogen tot zelfbeschikking. Dat betekent niet dat hij zich niet laat beïnvloeden door anderen, maar dat hij onderscheid maakt tussen invloeden die hem vrijer maken en invloeden die hem vervreemden van zichzelf.

10. Een ontwikkeld mens leidt zijn leven in vrijheid die verantwoordelijk en volwassen is. Dat betekent dat hij zich afvraagt of dat wat hij wil bijdraagt aan goed leven en samenleven.

Hans Lim A Po
Rector FHR Institute for Higher Education

Nieuws

Vierde Openingscollege
FHR Institute for Higher Education

Op maandag 15 november 2021 heeft FHR Institute for Higher Education het vierde openingscollege georganiseerd als startsein van het nieuw collegejaar. Zowel Bachelor als Masterstudenten waren aanwezig en tijdens dit evenement hebben maatschappelijke sleutelfiguren de aanwezigen en studenten gestimuleerd om te blijven leren en studeren ondanks de huidige gezondheids- en financieel-economische crisis.

In zijn toespraak getiteld ‘Door kritisch denken steeds beter in wat ertoe doet’ heeft FHR Rector, Dr. Hans Lim A Po, onderstreept dat kritisch denken hoger opgeleiden in staat stelt om behalve hun plaats in de samenleving te kennen die ook zelf te bepalen. Volgens hem ontbreekt houvast in een toestand van onzekerheid, maar niet het uitzicht op nieuwe kansen. Lim A Po verwacht dat deze nieuwe kansen zullen voortvloeien uit de nieuwe nationale perspectieven die spoedig zullen leiden tot beleidskeuzes van de overheid die het belang van hoger onderwijs als essentieel ontwikkelingsvehikel, belichamen.

Ook de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dr. Marie Levens, heeft de aanwezigen kort toegesproken. Zij gaf aan dat de aandacht die het ministerie besteed heeft aan het basisonderwijs nu enigszins verschoven zal worden naar het middelbaaronderwijs die als kweekvijver dient voor het Hoger Onderwijs. Ook de financiering van kwalitatief hoogstaand onderwijs is aan de orde gekomen, waarbij de Minister de beschikbaarheid van financiële middelen om in de komende jaren te studeren, in het vooruitzicht heeft gesteld.

Soenita Nannan Panday-Gopisingh, Medisch Directeur van ‘s Lands Hospitaal, heeft de Keynote speech gehouden met als titel

What is Your Legacy?

In haar speech heeft zij het gedachtengoed van grote invloedrijke personen, zoals Maya Angelou, Mahatma Ghandi en Robert Greenleaf die het concept van dienend leiderschap voor het eerst in 1970 beschreef, in het perspectief van jonge mensen en haar eigen ervaring geplaatst.

Een ander onderdeel van het openingscollege was de uitreiking van de Most Excellent Student, Class en Lecturer Awards aan FHR-studenten en docenten die in het afgelopen collegejaar uitzonderlijke (studie)prestaties geleverd hebben. Deze awards worden jaarlijks uitgereikt met het doel collega studenten en docenten te motiveren tot grotere inzet. In rubriek ‘Bijzondere Momenten’ is er een overzicht van de award winnaars.

Meer dan 200 nieuwe Bachelor studenten hebben zich ingeschreven voor deelname aan het internationaal geaccrediteerd Bachelor of Business Administration programma, resulterend in een studenten bestand van meer dan 1000 personen op Bachelor niveau en meer dan 200 studenten op Master niveau.

Introductieweek 2021

Op 01 november 2021 zijn de studenten van FHR School of Business officieel begonnen met het Bachelor of Business Administration (BBA) programma en het Prebachelorprogramma. Voor meer dan 200 nieuwe studenten was er een introductieweek georganiseerd, waarbij zij kennis hebben gemaakt met de school, het personeel en medestudenten.

Tijdens de introductiesessies werden de studenten geïnformeerd over het FHR-onderwijssysteem en werd de FHR-structuur en cultuur vanuit het perspectief van studenten met hen gedeeld. De onderwijssecretaris benadrukte de bijdrage van de verschillende ondersteunende afdelingen aan het onderwijsproces, terwijl de programma managers ingingen op hun studieschema en het gebruik van de digitale communicatiekanalen die FHR inzet om in contact te blijven met haar studenten.

In de speech van de Decaan werd de nadruk gelegd op de FHR-gedragscode, met de focus op kledingvoorschriften waar business professionals aan moeten voldoen, alsook de balans tussen privé en professioneel leven die zeker aan de start van een bacheloropleiding goed overwogen moet worden.

Tijdens de introductieweek zijn de studenten ook begonnen met het FHR-Leveling programma, waarin deficiënties in de vooropleiding zijn weggewerkt. Als punt van interactie heeft de afdeling Relations door middel van Charades (lettergreep raadselspel) de studenten bekendgemaakt met het instituut.

MoA Master Class Programma

In 2012 heeft de Wereldbank een Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) – Accounting and Auditing in Suriname uitgebracht. Naar aanleiding van aanbevelingen in dit rapport heeft de Surinaamse regering de Wet op de Jaarrekening van 2017 aangenomen, die grote ondernemingen en entiteiten van openbaar belang verplicht om financiële verslagen op te stellen in overeenstemming met de IFRS met ingang van het boekjaar 2020 en kleine en middelgrote ondernemingen met ingang van het boekjaar 2021. Daarnaast is in 2018 de Wet op de Accountancy aangenomen. Daarin is het Surinaams Registeraccountantsinstituut (SCAI) aangewezen als de normsteller voor de accountantscontrole voor alle ondernemingen.

Hoewel een aantal bedrijven is begonnen met de implementatie van IFRS, bevindt de algehele adoptie zich nog in een vroeg stadium.

In feite zijn de zorgen die de Wereldbank in 2012 heeft geuit over de tekortkomingen van het financiële verslaggevingsraamwerk en de praktijk in Suriname nog steeds actueel en daarom wordt het nuttig geacht om drie Master Classes in te lassen met als doel kennis te nemen van de uitdagingen waarmee men wordt geconfronteerd bij de overgang naar IFRS.

Hiermee kunnen MoA studenten zich nieuwe vaardigheden en kennis, die benodigd zijn bij deze grote verandering, eigen maken die bijdragen aan hun professionele ontwikkeling. De Masterclasses leggen de focus op de veranderingen en de praktijken in Suriname, waarbij Surinaamse bedrijven en Accounting Professionals een sleutelrol hebben.

De eerste masterclass met als titel ‘Overgang naar IFRS-verslaggevingsstandaarden’ is verzorgd door Drs. Romeo Burgos RA., Managing Partner at Crowe Burgos Accountants NV, waarin de ervaringen met he IFRS-implementatieproces breedvoerig zijn besproken. Onderwerpen zoals ‘de routekaart voor de adoptie’, ‘voordelen en uitdagingen ‘verschillen in waardering, presentatie, classificatie en informatieverschaffing’ zijn aan de orde gesteld.

Deze masterclass had tot doel studenten bewust te maken van het belang van financiële verslaggeving volgens de IFRS-normen, het begrip van de onderliggende basis voor de conversie naar IFRS te vergroten, alsook het vergoten van het begrip van de argumenten en (praktische) barrières met betrekking tot de eerste toepassing van IFRS in Suriname

De serie masterclasses wordt in 2022 voortgezet met kenmerken van IFRS-standaarden en mechanismen die de naleving van de IFRS-normen verzekeren.

FHR Business Programma’s verkrijgen NOVA Accreditatie

Op 22 juli 2021 heeft NOVA (Nationaal Orgaan voor Accreditatie van Suriname) de business programma’s van FHR Institute for Higher Education (FHR) geheraccrediteerd op basis van de “Wet NOVA, 2007” middels een equivalentieonderzoek steunend op een eerder verkregen buitenlandse (IACBE).  Deze NOVA heraccreditatie is weer voor 7 jaar en geldt voor de periode 2021 – 2028.

Het betreft (i) het Bachelor of Business Administration (BBA) programma, verzorgd door FHR School of Business; (ii) het Master of Business Administration (MBA) programma en (iii) het Master of Accounting (MoA) programma, beiden verzorgd door FHR School of Accounting & Management. Met deze accreditaties zijn, tezamen met de eerder verkregen accreditaties van de Master of Public Administration, Master in International and Comparative Law en Master in Human Resource Managementopleidingen, alle FHR- bachelor en master- programma’s zowel nationaal als internationaal geaccrediteerd. Dit is een bewijs van de kwaliteit van ons onderwijs en van het vertrouwen in de continuïteit ervan.

Dit accreditatietraject heeft FHR de ruimte geboden om kritisch te reflecteren op haar onderwijsprogramma’s en het onderwijssysteem als geheel en haar in de gelegenheid gesteld om een betere aansluiting van haar programma’s te bewerkstelligen op de wensen en actuele behoeften van de Surinaamse en internationale arbeidsmarkt.

BBA NOVA Certificaat
2021-2028
MoA NOVA Certificaat
2021-2028
MBA NOVA Certificaat
2021-2028
Deze accreditatie is het keurmerk dat NOVA heeft gegeven aan de business programma’s van FHR, daarmee erkennend dat FHR-programma’s voldoen aan de bij Wet gestelde kwaliteitseisen aan hoger beroepsopleidingen.

Beroepsopleidingen door FHR aangeboden aan jonge en mid-carrière professionals, aan het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld en daarmee het afnemend beroepenveld zekerheid biedend van kwalitatief hoogstaande business programma’s, verzorgd in een ethische en ambitieuze leeromgeving.

In December 2020 werd eveneens door de hierboven genoemde FHR-programma’s internationale heraccreditatie verkregen van IACBE (International Accreditation Council for Business Education) gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.

Met de verkregen NOVA (nationaal) en IACBE (internationaal) accreditaties zal FHR haar bijdrage duurzaam blijven leveren aan de opbouw van een lerende en welvarende samenleving, ons Suriname.

FHR Docenten dag 2021-2022:
“Steeds beter willen worden in iets dat ertoe doet”

Steeds beter willen worden is een inherent onderdeel van de ’ levenslang – leren’ filosofie van FHR. Tegen deze achtergrond heeft FHR haar jaarlijkse docenten dag georganiseerd, waarop belangrijke verbeteringen zijn besproken die in het huidig collegejaar doorgevoerd zullen worden.  Dit, om ervoor zorg te dagen dat haar onderwijs ‘state of the art’ blijft.

BBA Leveling programma 2021-2022

De onderbrekingen in het secundaire onderwijs door de covid pandemie, hebben geresulteerd in tekortkomingen in het kennisniveau van nieuw ingeschreven studenten van het BBA-programma. Om deze tekortkomingen te mitigeren, heeft FHR een Leveling programma ontwikkelt, waarin vakken worden aangeboden die de student nodig heeft voor een goede start en doorstroom in het BBA-programma. Er wordt aandacht besteed aan de vakken economie, statistiek, rekenvaardigheid en finance. Na het volgen van deze lessen en het succesvol afleggen van de bijbehorende toetsen, is de student goed voorbereid om in te stromen in het BBA-programma.

BBA Prebachelorprogramma 2021-2022

FHR heeft zich voorgenomen om meer mensen de gelegenheid te bieden tot verder studeren. Dit geldt niet alleen voor VOS-geslaagden, maar ook voor studenten die middels een prebachelor (PB) programma voldoende bijgespijkerd worden voor succesvolle instroom en voltooiing van de studie. Ook is, naast een continue verbetering van het PB-programma, een inbound toets ingesteld voor zij die niet voldoen aan de vereisten voor toelating tot het BBA-programma noch tot het PB-programma [Link Toelatingseisen BBA-programma]. Dit laatse houdt in dat personen die minder dan 3 jaar werkervaring hebben en ook geen VOS-diploma bezitten, nog steeds de mogelijkheid hebben deel te nemen aan het PB-programma door middel van deze inbound toets.

Leerlijn: Professional Skills

In het liberaal onderwijs zijn de 4C’s (Critical thinking & problem solving, Communication, Collaboration en Creativity) noodzakelijke 21ste eeuwse vaardigheden die opgenomen zijn in het curriculum van FHR. Het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs, waarbij ook innovatie en excelleren behoren, dwingt FHR om continu te evalueren, Eigenschappen die van eminent belang zijn voor de student als individu maar ook als lid van de samenleving. Om succesvol deel te nemen aan de socio-economische ontwikkeling van de samenleving, zal de student de vaardigheden en skills moeten ontwikkelen van een op kennis -gebaseerde 21e eeuw samenleving, zogeheten burgerschapszin en vorming.

Taalbeleid

Om de taalvaardigheid van onze BBA-studenten te verbeteren, is communicatievaardigheid vanaf het studiejaar 2021-2022, een onderdeel geworden van het onderwijspakket. Engels, Nederlands en Spaans worden het hele jaar door worden aangeboden aan de studenten. Sinds 2018-2019 heeft FHR een taalvaardigheidsplan geïmplementeerd dat inmiddels drie (3) jaren deel uitmaakt van het BBA-programma. Elk jaar wordt dit plan geactualiseerd na evaluatie met de verschillende taalclusters. De taalvaardigheidsniveaus van het taalvaardigheidskader zijn gebaseerd op het Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR).

Toetsbeleid

In het kader van het verhogen en borgen van het niveau en de kwaliteit en het beoordelen van toetsen voert FHR een structureel toets beleid dat erop gericht is om garantie te bieden dat de toetsing van het onderwijs met betrekking tot de onderwijsniveaus (professionaliseringsbekwaam en startbekwaam) langs objectieve, valide, en onderwijskundig geaccepteerde standaarden verloopt, en die voldoen aan nationale en internationale accreditatie kaders. Verbeteringen in het toetsbeleid die in 2022 geïmplementeerd zullen worden variëren van decentralisering van het toetsindieningsproces via het FHR Microsoft Office platform tot het regelmatig trainen van docenten op het gebied van opstellen, structureren en formateren van toetsen.

International Business Management

De eisen van het internationale werkveld veranderen door snelle innovaties en ontwikkelingen. Werkgevers verwachten kennis, vaardigheden, houding, waarden en ethiek wanneer ze een international Business Management afgestudeerde aannemen (De zogeheten 21e-eeuwse vaardigheden). FHR heeft daarom gemeend haar International Business Management Studies, per 2022 een sterke focus te geven op Wereldburgerschap, Afstemming met de toekomstige vervolg studeermogelijkheden, Taalvaardigheid, Carrièremogelijkheden en Stage in het buitenland.

Van Quality Project naar Quality Assurance

In 2021 is FHR gestart met een Quality Assurance Project, waarbij vernieuwen, ontwikkelen en bewaken van onderwijskwaliteit centraal staan. Dit project behelst drie fasen, te weten; initiëren, ontwerpen (operationalisatie) en implementeren van een zelfstandig onderwijskwaliteitsbeheer systeem. FHR heeft gekozen voor het INK-managementmodel om haar onderwijskwaliteit te bewaken. De kracht van dit model zit in de integrale benadering van alle organisatieonderdelen waarbij er een balans bestaat tussen verankeren en vernieuwen. De initiatie fase ging van start met een nulmeting van bestaande kwaliteitsproducten en het creëren van kwaliteitsbewustwording (awareness creëren), middels gesprekken, interactieve sessies en presentaties. Per heden is fase 2 in volle gang waarbij kernprocessen per afdeling geoperationaliseerd worden op basis van de resultaten van de nulmeting. Vanaf maart 2022 moet het kwaliteitssysteem in werking zijn waarbij de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) als leidraad zal dienen voor permanente Quality Assurance Systeem.

FHR Bijzondere Momenten

FHR Wall of Excellence 2020-2021

Door de continuïteit van maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus te beperken, waren docenten en studenten ook in het collegejaar 2020-2021 gedwongen op aangepaste wijzen te doceren en les te volgen. Mede door de toewijding van docenten enerzijds en de gedrevenheid van studenten

anderzijds hebben een aantal van hen excellente studieprestaties weten te leveren.

Conform de FHR-traditie worden excellente studenten en docenten publiekelijk erkend voor hun buitengewone prestaties per studieblok op de zogeheten “FHR Wall of Excellence. Over het collegejaar 2020-2021 zijn onderstaande personen oer studieplok uitgeroepen tot ‘Most Excellent FHR Student’ of ‘Most Excellent Lecturer’:

Wall of Excellence – Blok 1

 Cohort Naam Gemiddeld cijfer
BBA NL Cicilley Hammen 7.8
BBA NL Krishan Binda 8.1
BBA ENG Zoe Leeflang 8.3
Business Management Crystal Emanuels 7.9
Human Resource Management Chevelly Gooding 7.7
Financial Accounting Helena Blommers 8.8
Management Accounting Shaweena Kewal 7.7
International Business & Management Kimberley Naarendorp 8.0
Docent Statistiek gerelateerde Vakken Sanjay Autar  

 

Wall of Excellence – Blok 2

 Cohort Naam Gemiddeld cijfer
BBA NL Karishma Rambaran 7.4
BBA ENG Savio Abdoelhamid 7.8
BBA NL Ramkisoen Wieraisha 7.9
BBA ENG Zoe Leeflang 7.5
Business Management Debora Bronne 8.3
Marketing Management Yfabio Landveld 7.3
Human Resource Management Chevelly Gooding 8.0
Financial Accounting Helena Blommers 8.9
Management Accounting Leandro Loswijk 8.3
International Business & Management Jillicia Peters 8.3
Docent Statistiek gerelateerde Vakken Sanjay Autar  

 

Wall of Excellence – Blok 3

 Cohort Naam Gemiddeld cijfer
BBA NL Jo-Ann Sampono 8.3
Finance Krishan Binda 7.9
International Business Afanaisa Verwey 8.2
Business Management Shifaro Limon 7.2
Marketing Management Ralitza Vyent 7.8
Human Resource Management Jennever Koningverander 7.2
Small and Medium Enterprise Mangement Naömi van Peer 7.7
Financial Accounting Ashni Joeloemsingh 8.1
Management Accounting Shivani Hemradj 7.3
Financial Sector Mangement Pooja Kandhai 7.4
International Business & Management Diksha Gangapersad 8.2
Docent Recht gerelateerde Vakken Farshana Asruf  

 

Wall of Excellence – Blok 4

 Cohort Naam Gemiddeld cijfer
BBA NL Ken Li 7.3
Finance Krishan Binda 7.9
Law Anjali Ramdien 7.1
Business Management Shiva Garib 8.1
Marketing Management Ralitza Vyent 7.8
Human Resource Management Naömi van Peer 7.3
Small and Medium Enterprise Mangement Naömi van Peer 7.8
Financial Accounting Ashni Joeloemsingh 7.3
Financial Sector Mangement Pooja Kandhai 7.6
Law and Business Ivana Telting 8.3
International Business & Management Vinay Chandnani 7.7
Docent Recht gerelateerde Vakken Stefanie Dassasingh  

 

Challenge Cup Award Winnaars 2020-2021

Studeren in tijden van crisis heeft meer dan voorheen van studenten geëist dat zij de eindverantwoordelijkheid van hun studie serieus moesten nemen. De pandemie heeft studenten in een positie gezet waarin zij meer moesten denken en meewerken aan hun eigen onderwijs en ontwikkeling. Een aantal studenten heeft deze uitdaging aangegrepen en heeft gedemonstreerd dat ook in tijden van crisis het leveren van excellente studieprestaties bij hun de hoogste prioriteit geniet.

Om deze studenten te belonen, is de Challenge Cup Award aan hen uitgereikt. Deze professionals ontwikkelen zich tot ‘responsible leaders’ in business management, accounting, governance, law en/of human resources en dienen als voorbeeld op het gebied van academische prestaties voor hun medestudenten.

In de periode maart – december 2021 hebben de volgende studenten de Challenge Cup Award ontvangen:

Cohort Naam Module
MBA 15 Soeraya Mangalsing Sustainable Development
MBA 15 Soeraya Mangalsing Globalization and Economic Development
MBA 15 Soeraya Mangalsing Corporate Governance
MBA 15 Earl Frijmersum Fair Trade and Global Value Chains
MBA 15 Soeraya Mangalsing Leadership and Organizational Behavior
MBA 16 Christel Nijman Accounting for Managers
MBA 16 Ozir Mohamed Marketing Decision Making
MBA 16 Christel Nijman Supply Chain Management
MBA 16 Diëgo Hoft Corporate Strategy
MBA 16 Jurgen Tjang-A-Sjin Corporate Strategy
MBA 16 Christel Nijman Economics for Managers
MBA 16 Christel Nijman Change Management
MBA 16 Jerome Daan Leadership and Organizational Behavior
MBA 17 Priscilla Hensen Decision Making Tools
MBA 17 Melissa Jokhoe Decision Making Tools
MBA 17 Devika Soedamah Accounting for Managers
MBA 17 Devika Soedamah Economics for Managers
MBA 17 Priscilla Hensen Finance for Managers
MPA 13 Yvonne Pelswijk Planning for Social and Economic Growth
MPA 13 Jessie Doorson Politics and Policy
MPA 13 Werner Kioe A Sen Governance State and Society
MPA 13 Clifterine Aron Governance and Law
MPA 13 Jaishree Goerdat Economics for Governance
MPA 13 Melissa Nijman Economics for Governance
MPA 13 Jessie Doorson Democracy and Institutional Framework
MPA 13 Brian Landveld Public Management
MoA 5 Sagar Biere Management and Financial Accounting
MoA 5 Fezara Chhangur Management and Financial Accounting
MoA 5 Jarred Oudsten Financial Reporting & Analysis
MoA 5 Sagar Biere Strategic Management Accounting and Control
MoA 5 Solange Van Dijk Strategic Management Accounting and Control
MoA 5 Nancy Echteld Organizational Behavior and Leadership
MoA 5 Sagar Biere Management Information Systems
MoA 5 Kay van den Berg Advanced Financial Accounting
MoA 5 Jarred Oudsten Advanced Financial Accounting
MoA 5 Cynthia Wijders Financial Risk Management
MoA 5 Fezara Chhangur Financial Risk Management
MoA 6 Maraya Royer Management and Financial Accounting
MHRM 5 Stacy Echteld Introduction to HRM
MHRM 5 Kerieshma Paltie Introduction to HRM
MHRM 5 Zarina Chiragali HR Legal Framework
MHRM 5 Manisha Ramautar HR Performance Management
MHRM 5 Arvind Jaggan Workshop I Maturity Scan
MHRM 5 Jovanka De Paepe Change Management

Prebachelor certificaten uitreiking
2020-2021

In lijn met haar missie om hoger onderwijs naar Internationale maatstaven toegankelijk te maken voor iedere Surinaamse burger, heeft FHR Institute for Higher Education voor de tweede keer het Prebachelor programma aangeboden.

Individuen die beperkt worden in hun streven om verder te studeren door tekortkomingen in hun vooropleidingen, kunnen sinds 2019 deelnemen in het FHR Prebachelorporgramma.

In een acht maanden durend traject worden voornamelijk taalkundige, economische en statistische vakken verzorgd, aansluitend op het curriculum van het Bachelor of Business Administration programma waar studenten aan kunnen deelnemen, nadat zij hun prebachelorcertificaat succesvol hebben behaald.

Op 24 september 2021 hebben 38 geslaagden hun certificaat in ontvangst genomen. Hiermee hebben deze studenten een belangrijke stap gemaakt in het bereiken van hun academische doelstellingen. Het overgrote deel van deze studenten heeft zich ingeschreven voor deelname aan FHR’s Bachelor of Business Administration Programma 2021-2022 en van hieruit wenst het FHR-team hen enorm veel succes toe.

Enkele indrukken van de uitreiking:

Most Excellent Students 2020-2021

Zoals in rubriek ‘ FHR Nieuws’ is aangekondigd zijn de meest excellente studenten, klassen en docent over het collegejaar 2020-2021 in de bloemetjes  gezet, vanwege hun excellente prestaties in de afgelopen 12 maanden. Hieronder een overzicht van de award winnaars:

Beste Master studenten 2020-2021

Christel Nijman

Master of Business Administration (MBA) program
Intake: 16
Gemiddelde score: 8.7

Jarred Oudsten

Master of Accounting (MoA) program
Intake: 5
Gemiddelde score: 8.0

Marc Bronstein

Master of Public Administration (MPA) program
Intake: 12

Gemiddelde score: 8.6

Kerieshma Paltie

Master of Human Resource Management (MHRM) program
Intake: 5

Gemiddelde score: 7.9

Rajshree Patandin

Executive Master in Management Accounting (EMMA) program
Intake: 4

Gemiddelde score: 8.3

De Graduate Awards zijn uitgereikt door Urmila Monorath, Course Director van de masteropleidingen (rechts op de foto’s).

Beste Bachelor studenten 2020-2021

Helena Blommers

Best BBA student Blok 1 en 2

Afstudeerrichting: Financial Accounting

Gemiddelde score:

Blok 1: 8.8 | Blok 2: 8.9

Jo-Ann Sampono

Best BBA student Blok 3

Opleiding: BBA NL

Gemiddelde score: 8.3

Ivana Telting

Best BBA student Blok 4

Afstudeerrichting: Law & Business

Gemiddelde score: 8.3

De Undergraduate  Awards zijn uitgereikt door Roepesh Hari, Curriculum & Research Director van de bacheloropleidingen (links op de foto’s).

Most Excellent Undergraduate Class 2021

Laser Focused!

De School of Business Management Studenten van het collegejaar 2020-2021 hadden een doel voor ogen: het stagetraject succesvol afronden en overige vakken van het derde leerjaar behalen. Volgens de klas was zowel individuele inzet als collectieve samenwerking nodig om dit doel te bereiken.  De studenten waren allemaal vooral intrinsiek gemotiveerd, waardoor negatieve factoren weinig invloed hadden op hun prestaties. Zij hadden elkaar beloofd dat zij tot het uiterst zouden gaan om goede studieresultaten te boeken. Ze waren ervan overtuigd dat zij geen tijd konden verspillen vanwege hun ouders, werkgevers en anderen die zij graag trots wilden maken.

Een positieve periode

De toepassing van theorieën en modellen in praktische situaties tijdens hun 6 maanden durend stagetraject heeft hen inzicht gegeven in de aansluiting van het theoretische op de praktijk. Deze positieve periode is afgesloten met de Best Class Award 2021. “In eerste instantie waren wij geschrokken (positieve zin), maar daarna zijn wij gaan realiseren dat het harde werk die wij hebben verzet uiteindelijk beloond is geworden.” De groep is ervan overtuigd dat deze erkenning een belangrijke stimulans zal zijn om meerdere successen te boeken bij FHR en op de arbeidsmarkt.

Reflecterend op het afgelopen collegejaar zegt de groep: “Don’t chase succes, chase excellence and succes wil follow.”. Een belangrijke drijfveer van de groep was de onderlinge samenwerking en dienstbaarheid. “Indien er zich problemen hebben voorgedaan stonden alle studenten open om te helpen, ongeacht welke groep. De synergie tussen alle groepen en personen individueel was top.”

De groep is intussen doorgestroomd naar het vierde leerjaar en is gemotiveerd om ook dit jaar succesvol af te sluiten. “FHR docenten, decanen en pm’s hebben een uitstekende job gedaan en een bijzondere bijdrage geleverd aan dit resultaat.” Het zijn in het bijzonder de FHR-docenten geweest die ten alle tijden de volledige ondersteuning en motivatie gegeven hebben die in tijden van demotivatie hard nodig was.

Integriteit en Commitment

De groep adviseert overige klassen om altijd voorruit te plannen. Volgens hen geeft dit een goed overzicht van uitdagingen die opkomst zijn en biedt de ruimte om creatieve oplossingen te bedenken. “Het is heel belangrijk dat er een hoge mate van integriteit en commitment is bij de studenten bij het volgen van online colleges.” Dit laatste kwam tot uiting in de participatie van de studenten tijdens online colleges en bij groepsopdrachten. Zij logden niet in voor presentie opname, maar hebben iedere keer geprobeerd actief deel te nemen aan de colleges door vragen van docenten te beantwoorden, maar ook vragen te stellen in geval van onduidelijkheden. “De interne communicatie (in de klas) en externe communicatie (met de docenten of PM) was heel helder.” Een punt van verbinding tussen de studenten onderling en het FHR-team.

Most Excellent Graduate Class 2021

Een klas die doelen stelt…

Voor intake 15 van het Master of Business Administration programma genoot, vanaf de start van het programma, het neerzetten van een goed studieresultaat de hoogste prioriteit. “Als klas streefden wij ernaar om een 100% “pass” percentage te behalen voor elke tentamen ronde.”

De overschakeling van fysiek naar onlineonderwijs heeft enigszins gezorgd voor demotivatie in de groep, omdat het menselijk (face-face) contact hierdoor zou afnemen. Online les volgen was nieuw voor de groep, maar door het behouden van het onderlinge contact via digitale kanalen is de groep instaat geweest om te excelleren. “We moeten zeggen dat wij ook de nodige ondersteuning hebben gehad vanuit FHR gedurende de crisisperiode.”

Een uitdagend jaar…

Hoewel de klas in het afgelopen collegejaar gestuit is op een aantal uitdagingen, kijkt zij dankbaar en tevreden terug. Het hoogtepunt van het afgelopen collegejaar was de uitreiking van de ‘Most Excellent Graduate Class Award’ aan de MBA Intake 15 studenten.  Deze erkenning motiveert hen om verder te gaan en de eindstreep te behalen. “Hoewel docenten vaak blij waren met onze inzet hadden we toch niet gerekend op een award. Ons primair doel was om een goed resultaat neer te zetten het afgelopen collegejaar. En dat hebben wij ook gedaan.” De best class award is voor de groep het bewijs dat hun prestatie niet onopgemerkt

voorbij is gegaan aan de leiding van FHR. En dat stellen de studenten op prijs.

Communicatie is een van de bouwstenen van de saamhorigheid in deze groep. In de WhatsApp groep, gecreëerd door de klassenvertegenwoordiger, wordt er gesproken over diverse knelpunten en oplossingsmodellen. Uitwisseling van privé, alsook groepsberichten heeft hen instaat gesteld om van elkaar te leren en elkaar te motiveren.

Succes is niet afhankelijk van geluk…

De klas maakt een belangrijke opmerking: “Succes is niet afhankelijk van geluk, maar van jouw bereidwilligheid om je in te zetten en te volharden.” De best class award motiveert de groep om hongerig te blijven om goede studieprestaties te blijven leveren en om te blijven volharden. De klas spreekt een speciaal woord van dank uit aan de vertegenwoordigers van FHR die in een uitdagende periode voldoende ondersteuning hebben geboden om het onderwijsproces onverstoord voort te laten gaan. “Meneer Lim a Po heeft ons vanaf het begin gevraagd om ernaar te streven om tot de top drie te behoren. Dit willen wij ook meegeven aan de overige studenten.”  Ook adviseert de klas overige groepen om – voor zover het van elk individu in die groep afhangt – een eenheid te vormen en die eenheid te koesteren. “Eenheid maakt macht. Samen staan we sterk, zijn belangrijke gezegden die klas koestert. Tot slot onderstreept de groep dat snel gaan mogelijk is door een individuele inzet, maar ver gaan beter bereikt kan worden in team verband.

Most Excellent Lecturer 2020-2021

Vanaf zijn indiensttreding heeft de heer Sanjay Autar zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden als Docent in Statistiek – zich laten leiden door de liefde die hij heeft voor zijn werk. Het gevoel van voldoening dat hij krijgt na elk college is voor hem het hoogte punt als docent op de Business School, aangevuld door feedback van studenten over de mate waarin zij van hem hebben geleerd.

Sanjay Autar is voor het collegejaar 2020-2021 uitgeroepen tot ‘Most Excellent Lecturer’ en voor hem was de in ontvangst name van de award in

het bijzijn van het FHR-bestuur, overige personeelsleden, gasten en in het bijzonder de studenten, een hele grote eer. Totaal verrast moest hij het podium oplopen, met de gedachte dat hij deze erkenning niet verwacht had.

“Een award is een stukje erkenning van het werk dat ik verricht. Het doet me goed wanneer oud studenten mij benaderen en zeggen dat ze veel van mij hebben kunnen leren. Mijn bijdrage zie ik terug in de Surinaamse samenleving.”

“Alles valt en staat met planning en timemanagement.”

Hij heeft ook te kampen gehad met enkele challenges in het afgelopen collegejaar, zoals trage internetverbinding, stroomuitval, een defecte laptop en het moeten inplannen van extra colleges, maar omdat hij het collegejaar planmatig heeft benaderd, kon hij op een hele creatieve en effectieve manier omgaan met deze ‘tegenslagen’.  

“Volledig online colleges verzorgen is uitdagend voor zowel docenten als studenten. Door nieuwe didactische ideeën toe te passen kon ik mijn kpi’s (kern prestatie indicatoren) als docent behalen. Wanneer je de tijd neemt om te plannen kan je meerdere scenario’s inbouwen van hoe je zaken kan opvangen als eventueel iets mis gaat.”

Creativiteit en innovatie waren voor Sanjay de drijfveren voor het behalen van zijn doelen. “Te midden van crisis en covid-19 pandemie blijft de aarde doordraaien en alles blijft doorgaan. Als docenten en mensen moeten we zo creatief en innovatief mogelijk zijn en blijven om deze moeilijke tijden te kunnen overbruggen.”  Planning, timemanagement, creativiteit en innovatie zijn voor hem effectief en efficiënt geweest in de uitvoering van zijn didactische werkzaamheden, ondersteund door een sterke samenwerking tussen hem en overige collega’s. “Wij op FHR zijn een team en we ondersteunen elkaar.”

Meneer Sanjay vindt dat docenten heel goed moeten nadenken over hun rol op het instituut en hoe zij de levens van studenten elke dag raken.

“Als docent moeten wij een goed voorbeeld zijn, zodat onze studenten voorbeeldige rolmodellen hebben en in de toekomst goede burgers worden in de samenleving.”

In zijn slotwoord stelt hij dat docenten de rol die zij vervullen nooit moeten vergeten en ervan doordrongen moeten zijn dat zij als docent de verfkwast hebben om een masterpiece te maken.

Bachelor & Master
Afgestudeerden 2020 - 2021

Reeds twee (2) jaren is FHR niet in staat geweest de gebruikelijke Graduation Ceremony & Reception Event te organiseren, vanwege de overheidsmaatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie.

Met vertrouwen in de toekomst heeft FHR samen met haar studenten en docenten ernaar toe gewerkt om in het afgelopen collegejaar 200 graduates af te leveren, waarvan 125 op Bachelor niveau en 75 op masterniveau.

Binnen de groep bachelor afgestudeerden van FHR School of Business zijn er personen afgeleverd met specialisaties in Finance, Management en Law. De specialisaties op masterniveau variëren van Management en Accounting tot Human Resources en Public Administration.

FHR feliciteert elke graduate met het behalen van deze belangrijke mijlpaal en wenst hen heel veel succes toe in de verdere invulling van hun loopbaan.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de Programma’s:

. Bachelor of Business Administration
. Master of Business Administration 
. Master of Accounting
. Master of Public Administration
. Master in Human Resource Management

Return on Investment – Succesvolle Public Administration Professionals

Sinds 2005 biedt FHR Institute for Higher Education het Master of Public Administration (MPA) in Governance programma aan in samenwerking met de International Institute of Social Studies (ISS). Heden hebben ongeveer 250 studenten de opleiding afgerond. De opleiding is in 2018 formeel geaccrediteerd door het Nationaal Accreditatieorgaan van Suriname (NOVA), naast de reeds bestaande accreditatie door de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA). Onlangs heeft NOVA verduidelijkt dat de accreditatie voor 2018 zich ook uitstrekt tot het ISS, en dat het MPA-programma dus wordt uitgevoerd in partnerschap tussen ISS en FHR. Vanaf de introductie ligt de nadruk van het programma op het verwerven van capaciteiten en vaardigheden voor het maken van overheidsbeleid dat gericht is op de verwezenlijking van deze nationale doelstellingen.

Anno 2021 is het programma nog steeds gestoeld op het opleiden van studenten tot professionals met de competenties om effectief en ethisch te functioneren binnen de publieke sector. Aangezien besturen niet beperkt is tot activiteiten van de overheid zelf, maar de activiteiten van vele andere actoren en instellingen omvat, betekent dit dat studenten in staat moeten worden gesteld om in netwerken van actoren te opereren.

Deze ambitie staat of valt met de verwezenlijking van de doelstelling dat studenten zowel gedragscompetenties als technische en wetenschappelijke kennis verwerven, die beide essentieel zijn voor een succesvolle functievervulling als Bestuurlijke professionals.

Het Nationaal Accreditatieorgaan Suriname (NOVA) heeft de gezamenlijke verantwoordelijkheid erkend voor de Master Bestuurskunde door het International Institute of Social Studies en FHR Institute for Higher Education.

In de loop der jaren heeft de MPA-opleiding een indrukwekkende studentenpopulatie opgebouwd en vele alumni bekleden nu belangrijke functies in invloedrijke organen die bijdragen aan het bestuur van Suriname. Huidige voorbeelden zijn:

Intake Naam Voornaam Huidige Functie Organisatie
MPA 2 Bandhoe Nensy Directeur Stichting Lobi Health Center
MPA 2 Sardjoe Malti Directeur Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS)
MPA 2 Tjien Fooh Rita Directeur Nationaal Archief Suriname
MPA 3 Etnel Patricia Parlementslid De Nationale Assemblee
MPA 3 Labadi Mitchell Directeur Centrum voor Strategische Defensie Studies
MPA 4 Mathoera Krishna Minister Ministerie van Defensie
MPA 5 Bouva Melvin Parlementslid De Nationale Assemblee
MPA 5 Douglas-Pinas Thelma Directeur Ministerie van Nationale Hulpbronnen
MPA 5 Sharman Fayaz Adjunct-directeur Kabinet van de President
MPA 7 Eskak Nasier Directeur Ministerie van Binnenlandse Zaken
MPA 8 Mangal Bob Hoofd Staf Ministerie van Defensie
MPA 8 Hynes-Parris Lea Inspecteur-generaal Ministerie van Defensie

Succesvolle Alumnus: Ingemar Esajas

Ingemar Esajas is een eenvoudige Surinamer die naar achteren durft te kijken om te leren en naar voren zal blijven kijken om een beter mens te worden. Hij is ‘getrouwd’ met het leren en opgeleid door FHR, gespecialiseerd en gefascineerd in het opwikkelen van Human Capital en is werkzaam bij de N.V. Energiebedrijven Suriname en deeltijdsdocent van FHR School of Business.

Deze energieke 40-plusser bruist van energie van anderen en het hoogte punt van zijn dag is het moment waarop hij iemand heeft kunnen beïnvloeden.

Verder studeren, een MUST!

Voor meneer Esajas draagt hoger onderwijs bij aan de ontwikkeling van kennis en talent voor een toekomstbestendige samenleving. Naar zijn mening heeft leren te maken met het vergroten van beschikbare kennis die vervolgens moet worden omgezet in nieuw en effectief gedrag. “Het is de belangrijkste reden voor onze aanwezigheid als mens op aarde.”

Vanuit zijn liefde voor leren en zijn interesse in het tactisch en strategisch niveau van de bedrijfsvoering heeft hij zich voorgenomen zich na zijn Bachelor of Business Administration in Human Resource Management traject verder te specialiseren in het HRM-vakgebied. De Master of Human Resource opleiding van FHR School of Governance, Law & Humanities sloot goed aan op zijn persoonlijke ambities om in de toekomst HRM-professional te worden. “In deze periode maakte ik kennis met de grootmeesters van het leren.” 

Verder studeren was voor Ingemar een must. “Doordat ik met kennis omringd was, kwam ik tot het besef dat wat ik had bereikt niet voldoende was. Ik kwam er gauw achter dat van de 70% van de mensen die willen veranderen het maar 10% lukte; hun toevoer van kennis was gestuit omdat ze waren gestopt met studeren

De MHRM-opleiding heeft hem een betere basis gegeven als HR-practioner. Voorts heeft de opleiding bijgedragen aan zijn geestelijke volwassenheid en is hij beter instaat zijn emoties aan te sturen.

Zijn vermogen om in concepten te denken is aangescherpt, en is hij nu een veel betere team player en coach. Als life long learner bereidt Ingemar zich voor op een tweede masteropleiding binnen het Finance vakgebied.

Ontdekte en beschermde talenten!

Doceren is voor Ingemar een gelegenheid om op een verantwoorde en inspirerende manier kennis te kunnen overbrengen aan studenten en hen begeleiden en ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. “Het gaat om de liefde voor het leren ontwikkelen.” De Excellence van de grondleggers van FHR – dhr. Hans Lim A Po en mevr. Ollye Chin A Sen – die niet alleen talenten bij studenten ontdekken, maar die ook beschermen, heeft Ingemar geïnspireerd om zijn liefde voor leren te delen met studenten.  Deze liefde is van jongs af aan gekoesterd door zijn moeder die ook docent is geweest. De MHRM-opleiding heeft hem in voldoende mate voorbereidt op zijn didactische carrière op de Business school.

Je leert analyseren en creëren op masterniveau, wat je instaat stelt het onderste uit de kan van het kritisch denkvermogen uit studenten te halen.”

Creëren heeft waarde toegevoegd aan zijn docentschap. Vertrouwen is een belangrijke pilaar van zijn docentschap. Hij vindt het essentieel dat studenten ervan overtuigd zijn dat een docent goed is in zijn/haar vak. Maar ook discipline en ethiek moeten volgens hem hoog in het vaandel gehouden worden, rekening houdend met de realiteit dat een docent de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft om in die hoedanigheid high potentials op te leiden die op de voorgrond van ontwikkeling in Suriname zullen staan.

De wind Uit de Zeilen

Een bijzonder moment in de professionele loopbaan van Ingemar is de bijdrage die hij mocht leveren aan de publicatie van het boek ‘De Wind Uit de Zeilen’, geschreven door Dr. Maarten Hoff, geïnspireerd door zijn afstudeerscriptie met als titel Talent Management. In dit boek wordt ingegaan op het leiderschap in Suriname en het besef dat wij als jonge natie moeten hebben dat het type leiderschap dat in ons geliefd Suriname aanwezig is nog niet in staat blijkt te zijn dit land naar de gewenste hoogte te tillen. Ontwikkeling van het volk is in deze essentieel. “Immers een leider die niet in het onderwijs investeert is het spoor bijster.” Het boek dat zich richt tot hoger opgeleiden, roept op tot de totstandkoming van een nieuwe mind-set, met een focus op uitvoeren van wat reeds gepland is, in plaats van doorgaan met plannen. Het schrijfproces heeft voor Ingemar het belang van leven lang leren bevestigd. “Je zal steeds verder dieper moeten graven (studeren) om serieus genomen te worden.” De belangrijkste boodschap die middels dit boek overgebracht wordt, is dat Suriname tot echte ontwikkeling kan geraken als er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van de mens.

Dit boek is inmiddels met succes op de internationale markt beland en heeft ook op internationaal vlak interesse gewekt in de ontwikkeling van wetenschappelijk onderwijs in Suriname. De grote promotiecampagne die de schrijvers gepland hadden, moest vanwege de uitbraak van de pandemie worden afgezegd. Desondanks is hij in staat geweest zijn (internationaal) netwerk te verbreden en zijn nieuwe en uitdagende kansen ontstaan. Het schrijfproces van het tweede boek is reeds ingezet, die in het tweede kwartaal van 2022 gepubliceerd zal worden.

Aan toekomstige schrijvers adviseert hij zich te laten omringen door kennis en niet bang te zijn om fouten te maken.

Energie als kurk van Nationale Ontwikkeling

Als allrounder aan het begin van zijn loopbaan bij de N.V. Energie Bedrijven Suriname heeft Ingemar zich mogen ontwikkelen tot HR-Adviseur, verantwoordelijk voor het adviseren van het management over belangrijke HR-vraagstukken in de organisatie. “Energie is de kurk van de ontwikkeling van een land en wilde dus ook mijn bijdrage aan dit proces leveren door bij de EBS te werken.” Hij houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren en beïnvloeden van het management, waardoor zij instaat zijn het onderste uit de kan van hun talenten/vermogen te zien.

In de uitoefening van zijn functie zijn geduld, eerlijkheid en respect leidend. Ook voor hem is werken in tijden van de uitbraak van het Corona-virus in Suriname uitdagend geweest. “Ik kwam tot het besef dat wij het werken anders moeten inrichten. Er zal een cultuuromslag moeten komen van de beoordeling van medewerkers op basis van de fysieke aanwezigheid op de werkvloer, naar de beoordeling op basis van de geleverde prestatie.”  Een hoogte punt in zijn carrière is zijn bijdrage aan de transformatie naar het nieuw energie landschap in Suriname als lid van het verandermanagementteam dat hier de eindverantwoordelijkheid voor draagt. Het wordt steeds duidelijker voor hem dat het universeel HRM zoals beschreven in de literatuur niet een op een kan worden overgenomen in de Surinaamse context.  Een vraagstuk waar hij zich in de toekomst over wil buigen.

HR, the new Oil!?!

Naar gelang van zijn oriëntatie binnen het HRM-vakgebied kwam hij tot het besef dat Human Capital de belangrijkste asset is om een land en organisatie tot ontwikkeling te brengen. Hij stelt dat een organisatie zonder Human Capital geen bestaansrecht heeft. Hij vindt het belangrijk dat organisaties voldoende aandacht besteden aan dit deel van de bedrijfsvoering, omdat de factor mens het verschil maakt. In staat zijn kritische feedback te geven en te ontvangen zijn volgens hem kerncompetenties van iedere HR-professional. In de afgelopen jaren heeft hij een mooi groeitraject mogen doorlopen, welke zijn directe, alsook zijn indirecte omgeving positief heeft beïnvloed. Anderzijds heeft ook hij te kampen gehad me uitdagingen, zoals de ontslagprocedure van een collega die hij moest inzetten. “Mijn professionaliteit heeft een boost gehad.” Hij ziet graag een HR-platform in Suriname en wil aan het ontstaan en bestaan hiervan een fundamentele bijdrage leveren door te netwerken.

Visualiseren

In zijn vrije tijd discussieert hij graag over maatschappelijke vraagstukken onder genot van een kopje koffie of een glas wijn met zijn vrienden. Daarnaast neemt hij ook tijd om te dromen, te visualiseren wat hij graag nog ziet gebeuren in zijn persoonlijk en maatschappelijk leven.

Deze vormen van ontspanning dragen bij aan de ontwikkeling van zijn spreekvaardigheid en overtuigingskracht. “Mijn filosofische skills worden door mijn dromen ook aangescherpt.”

Look back to learn, look forward to succeed!

Goed fundament leggen voor het nageslacht geniet bij Ingemar de hoogste prioriteit. Om dit doel te bereiken blijft hij zijn geest voeden met kennis en stimuleert anderen hetzelfde te doen.

Een best practice voor het realiseren van uw ambities, doelen of plannen voor de toekomst is volgens Ingemar werken aan de condities om goede dingen te bereiken. Hij wil bekendstaan om zijn doorzettingsvermogen en zijn overtuiging dat opgeven geen optie is. “De toekomst is inderdaad in onze handen als wij het onderwijs het leren in onze cultuur incorporeren.”

In de toekomst zou hij graag in het buitenland willen doceren. “Een student die een niet goed georiënteerde docent voor zich heeft, wordt benadeeld.” Hij vindt het belangrijk dat docenten een brede oriëntatie hebben op hun vakgebied en doceren in andere culturen en contexten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Hij onderstreept de balans tussen een privé en professioneel leven. In tijden van crisis adviseert hij om altijd kalm en nuchter te blijven en zich te richten op de kansen die uit een crisis voortvloeien in plaats van de bedreigingen. Formeel leren vergroot de kans op een goede job, maar het is zelfstudie die de motor is achter een succesvolle carrière.

Thriving in Times of Crisis!

De nationale en internationale accreditatie van FHR’s Bachelor of Business Administration programma en het onderwijsaanbod als geheel waren voor Ivana Telting doorslaggevend in haar keus om te studeren bij FHR. Deze accreditaties gaven haar de garantie dat het onderwijs dat FHR verzorgt voldeed aan de kwaliteitseisen.

Ivana Telting bevindt zich nu in het vierde leerjaar van het BBA-programma.

Als gedreven en ijverige student heeft zij zich niet beperkt tot een hoofdrichting, maar is de uitdaging om maar liefst twee hoofdrichtingen (Law & Management) te kiezen.

Haar oriëntatie op beide vakgebieden heeft haar kennis doen toenemen, heeft haar een bredere kijk op zaken gegeven en stelt haar in staat om een multi-inzetbare professional te zijn in de toekomst. Heden specialiseert zij zich in Law & Business en Business Management.

Ivanna Telting – Student FHR School of Business

Als gevolg van haar excellente studieresultaten in het afgelopen collegejaar binnen de afstudeerrichtingen Business management en Law & Business, is Ivana door FHR Institute for Higher Education op 15 november 2021 uitgeroepen tot Meest Excellente student van het vierde studieblok. Verrast en dankbaar nam zij haar award in ontvangst. Op de vraag of zij dit verwacht had, zegt Ivana:

Mijn focus was niet op wie heeft de hoogste gemiddelde voor een bepaalde periode. Ik heb mij gericht op het behalen van mijn vakken, waarbij ik ruim vooraf had bepaald met welk cijfer ik een bepaald vak wilde behalen.”

Het collegejaar 2020-2021 bestond voor Ivana uit een stagetraject van zes (6) maanden, vervolgd door een semester van colleges, opdrachten en tentamens. Het derde leerjaar van de BBA-opleiding was een uitdagende, mede vanwege de aanscherping van haar beroepscompetenties.  “Ik heb in deze periode werkervaring kunnen opdoen en leren omgaan met diverse persoonlijkheden en situaties die zich voordeden op de werkvloer.”

Volgens Ivana is de realiseren van dromen onlosmakelijk verbonden aan hard werken, eindverantwoordelijkheid nemen over je studie en offers brengen, waarbij zorgvuldig moet worden omgegaan met tijd. Voor haar hebben deze offers geresulteerd in de ontvangst van de ‘Most Excellent Student Award 2021’, een grote inspiratie die haar stimuleert om verder haar best te doen.

Succes komt niet uit de lucht te vallen zegt Ivana: “Mijn gedrevenheid voor het realiseren de gestelde doelen/plannen neemt soms af door motivatieverlies, afleidingen, druk en spanning door alles op te sparen.” Het welbekend uitstelgedrag waar vele studenten mee te kampen hebben.

“Als student heb ik een sterke wil en mijn intrinsieke motivatie draagt bij dat ik – ondanks de studiedruk van beide afstudeerrichtingen – niet opgeef.”

Zij is FHR dankbaar voor de feilloze overschakeling van fysiek onderwijs, naar onlineonderwijs en voor de begeleiding in deze nieuwe manier van lesvolgen. De voortgang van het onderwijsproces ondanks de pandemie vindt zij bijzonder.

Over vijf (5) jaar wil zij de mastergraad in rechtsgeleerdheid behaald hebben en een aanvang hebben gemaakt met een tweede master in juridische wetenschappen doen die haar zal voorzien van aanvullende kennis om goed te kunnen functioneren als professional.

Aan haar medestudenten zegt Ivana: “Geef nooit de moed op hoe moeilijk situaties blijken te zijn. De studiedruk en die inspanning overleef je wel.”

Gemotiveerd blijven en het vaststellen van persoonlijke doelen zijn volgens haar belangrijke ingrediënten van academisch succes.  Ze merkt op dat zaken niet altijd volgens planning verlopen, maar door bewust te zijn van wat je wilt bereiken en doorzetten kun je wel de overwinning zien. “Laten deze vier (4) collegejaren de beste en leukste jaren worden. Een balans vinden tussen studeren, ontspannen en afleidingen negeren is een belangrijke sleutel om gestelde doelen te behalen.

Om te voldoen aan de vraag van de maatschappij naar hoger opgeleiden, hebben hoger onderwijsinstellingen onder andere als taak om toekomstige professionals een brede scholing te bieden en te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Anticiperend hierop heeft FHR School of Business zelf het traject ingezet om al vanaf het eerste collegejaar te werken aan 21st century skills, waar voornamelijk aandacht wordt besteed aan kritisch denken. Studenten leren dus al vroeg in het leertraject kritisch zaken te benaderen en oplossingsmodellen te bedenken. Door deze professionals af te leveren kan het hoger onderwijs, in ieder geval de Business school, een bijdrage leveren bij het oppakken van diverse (maatschappelijke) vraagstukken.

Daar FHR steeds werkt aan de kwaliteit van het onderwijs en continuïteit van de instelling en dat als richtsnoer gebruikt voor alle activiteiten en de verschillende afdelingen ook daarop gericht zijn, ben ik zeer optimistisch over de toekomst van FHR. Ik ben er zeker van dat FHR nog vele jaren in ons midden zal zijn en nog vele professionals zal afleveren uit de verschillende lagen van de samenleving om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van onze jonge natie.

Een optimistische kijk op de toekomst

Wij leven momenteel in onzekere tijden, maar studenten moeten niet bij de pakken neer blijven zitten. Onzekere tijden kunnen ook kansen bieden, vooral omdat er altijd een vraag zal zijn naar professionals.  Ook de docenten mogen voor wat mij betreft best optimistisch zijn over hun betrokkenheid bij het instituut. Zij helpen niet alleen een bijdrage te leveren aan het afleveren van professionals, die zullen helpen het land verder te ontwikkelen, maar vanwege de kwaliteit en continuïteit welke het instituut nastreeft hebben zij niet alleen baangarantie, maar krijgen ook de mogelijkheid om zich zoveel als mogelijk verder te scholen in het kader van het opkrikken van de kwaliteit van het onderwijs.

Vanwege de COVID-19 situatie zijn we genoodzaakt om al langer dan een jaar virtueel onderwijs te verzorgen. Wij maken hierbij voornamelijk gebruik van Teams als online platform. Het geven

Genaro Alpin – Onderwijs Coördinator FHR School of Business

van virtueel onderwijs houdt echter niet in, dat wij zijn gaan inboeten aan kwaliteit of dat wij het niveau van de toetsen zijn gaan verlagen. Integendeel hebben wij het afgelopen jaar gewerkt aan het verder opkrikken van de kwaliteit van het onderwijs en worden toetsen nog steeds op niveau opgesteld. De studenten hebben immers normaal de lessen kunnen volgen zonder als zodanige onderbreking en dat blijven wij als instelling ook continueren.

De toekomst ligt inderdaad in onze handen. Dat geldt niet alleen voor het instituut, de docenten, maar ook voor de studenten. Elk mens bepaalt zelf zijn of haar toekomst. De mate waarin je je inzet om de gestelde doelen voor jezelf te realiseren zal uiteindelijk bepalen of je al dan niet een rooskleurige toekomstig tegemoet gaat.

Life Long Learning

Niet alleen studenten, maar ook van docenten bij FHR wordt verwacht, dat zij zich blijven scholen. Het is daarbij van belang om kritisch denken te omarmen, een pro- actieve houding en discipline te hebben en durven verantwoordelijkheid te nemen. In het geheel is het ook van belang om prioriteiten te kunnen stellen en een goede planning op na te houden. Je zal dan niet altijd alles op tijd af hebben, maar je zal wel veel meer bereiken, dan wanneer je zonder planning en prioriteiten denkt doelen te halen.

Wij zullen niet altijd in een periode van crisis leven. Als de onzekere tijden voorbij zijn kun je een opleving van de economie verwachten en zal de vraag naar professionals nog groter zijn. Het is dus van belang om nu van de gelegenheid gebruik te maken om jezelf te scholen. Zo kun je meegaan met de ontwikkelingen. Doe je dat niet, dan zal je op gegeven moment blijven steken in de tijd en zal je  jongeren niet meer kunnen bijbenen die na jou afstuderen. Daarnaast is het ook van eminent belang om te werken aan je algemene kennis.

Het FHR docenten korps zit in een speciaal traject waarbij van elke docent wordt verwacht, dat zij blijven leren, dat zij zich blijven scholen. Ze kunnen workshops bijwonen, trainingen, of zelfs een masters studie volgen. Het blijft niet bij studeren, men wordt ook beloond voor het studeren. Doordat docenten zich blijven scholen kan FHR als organisatie ook verder werken aan de kwaliteit van het onderwijs welke als belangrijke richtsnoer geldt voor FHR.

Ik ben zelf ook een life long learner. Ik heb inmiddels twee masterstudies achter de rug en blijf mij verder ontwikkelen door workshops, trainingen en masterclasses bij te wonen waar ik affiniteit mee heb. Daarnaast probeer ik collega’s ook te motiveren dergelijke sessies bij te wonen door de uitnodigingen door te sturen en soms een gesprekje aan te gaan waarom het van belang is een studie of sessie bij te wonen.

Succes in tijden van onzekerheid

Als Business school is het van belang dat onze studenten competent en vaardig zijn in het behalen van successen tijdens en na hun studieloopbaan. De ontwikkeling van een kritisch denkvermogen moet hoge prioriteit genieten. Gelet op het digitaal tijdperk waar we in leven is het beheersen van digitale skills een must. Studenten moeten verder ook een proactieve houden aannemen bij het studeren en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen leertraject.

Aan studenten die niet optimistisch zijn over de toekomst vraag ik om voor zichzelf na te gaan wat zij willen bereiken in het leven en op basis van deze exercitie levensdoelen vast te stellen. Deze kunnen vervolgens besproken worden met een vertrouwenspersoon. Het is daarna aan de individuele student gelegen om de gestelde doelen na te streven en zich daarvoor echt in te zetten. Kom je financiën te kort, kijk uit naar financieringsmogelijkheden, kijk of je in aanmerking kan komen voor een beurs.

Er zullen in dat traject zeker tegenslagen zijn, die je twijfels zullen bevestigen, blijf moedig en laten tegenslagen leermomenten zijn om er uiteindelijk steeds beter van te worden.

Inzendingen

Om het netwerk van onze doelgroep te bevorderen accepteert de redactie van de FHR-nieuwsbrief kosteloze inzendingen van en over diens alumni en studenten die mogelijk geselecteerd kunnen worden voor toekomstige edities van de nieuwsbrief. Inzendingen kunnen gaan over extra curriculaire prestaties, studie- en werk gerelateerde mijlpalen. 

Mailen kan naar newsletter@fhrinstitute.sr 

De redactie van de FHR-nieuwsbrief kijkt uit naar uw inzending.