Een belangrijke nieuwe marsroute voor FHR is om reeds, met ingang van het nieuwe collegejaar, het onderwijs voor een deel te verzorgen in een combinatie van klassikaal en onlineonderwijs.

Woord van de Rector

De inhoud van deze editie verschilt van vorige FHR Nieuwsbrieven.
We vinden het nodig om- behalve aan traditionele zaken zoals uitzonderlijke prestaties van studenten, docenten en alumni – aandacht te besteden aan de wereldcrisis ook in het onderwijs vanwege de Corona Pandemie. We zetten uiteen hoe wij als FHR met deze crises omgaan en ons opmaken voor een toekomst met nieuwe en betere perspectieven. Een belangrijke nieuwe marsroute voor FHR is om reeds, met ingang van het nieuwe collegejaar, het onderwijs voor een deel te verzorgen in een combinatie van klassikaal en onlineonderwijs. De ervaring in andere landen leert dat deze omschakeling de kwaliteit van het onderwijs en de studieresultaten ten goede zal komen.
In deze Nieuwsbrief houden wij ook een pleidooi voor ‘Bevordering van Hoger Onderwijs’ als aandachtsgebied in het nationale ontwikkelingsbeleid. Immers, het percentage hoger opgeleiden bedraagt in Suriname 2% van de beroepsbevolking in vergelijking met het tienvoudige en meer in ontwikkelde landen. Een onderwijsbeleid dat gericht is op het verkleinen van deze achterstand is een onmisbare voorwaarde voor versterking van publieke en private instituten en dus ook voor de beoogde versnelde ontwikkeling. Hoger onderwijs is daarvoor het belangrijkste instrument.

Hans Lim A Po
Rector FHR Institute for Higher Education

FHR Nieuws

De Covid-19 pandemie en FHR

De Covid-19 pandemie heeft ons allemaal overvallen. Ons leven is ontwricht door onvoorspelbaarheid, angst en beperkingen van onze vrijheid. Voor de toekomst betekent dit voor elk van ons dat we meer dan voorheen aangewezen zijn op de ‘kunst van het mogelijke’.

Maar ook een onzekere toekomst kan met gepaste inspanning goede resultaten opleveren indien we ons doelen stellen, aan de implicaties van die doelen gevolg geven en ons door die doelen laten leiden.

In de wetenschap dat ‘een crisis het beste uit mensen haalt’ roep ik daarom ieder lid van de FHR-gemeenschap op om de toekomst tegemoet te treden met een instelling die ‘ambitie en optimisme’ verenigt.

Een antwoord vinden voor de crisis op het niveau van de samenleving is geen gemakkelijke taak. Het antwoord is complex. Het moet immers gaan om maatregelen die gezondheidsrisico’s en economische hardship verminderen maar tegelijk mogen ze niet leiden tot een zodanige ontwrichting dat de sociale en culturele inbedding waar we aan gewend zijn wordt ondergraven. Tot nu toe zijn we daar in vergelijking met vele andere landen redelijk in geslaagd.

Hoe zijn we bij FHR met de crisis omgegaan?

Een bekend motto van de Amerikaanse marine zegt dat de fasen waar men bij een crisis doorheen gaat, te typeren zijn als ‘improviseren’, ‘aanpassen’ en ‘herstellen’. We zitten nog in de improvisatie fase en de noodzaak dwingt ons om keuzes te doen met gebrekkige informatie en om te doen waar we geen ervaring mee hebben. De oude manier van onderwijs geven was niet langer geschikt en noodgedwongen zijn we in de afgelopen maanden de mogelijkheden van afstandsonderwijs gaan uitproberen. De resultaten zijn gelukkig beter dan verwacht.

Maar wat wordt ons antwoord in de fase na het improviseren?

Met in het achterhoofd de uitspraak van Winston Churchill ‘Never waste a good crisis’ proberen we ons een beeld te vormen van ‘het nieuwe normaal’ en hoe we het beste op de kansen die zij zal bieden kunnen inspelen.

Ik denk dat onze missie daarbij niet ter discussie komt. FHR ’s missie is om bij te dragen aan een goed functionerende, ontwikkelde en welvarende samenleving en we bereiken dit door studenten, in een ethische en ambitieuze leeromgeving, te voorzien van hoger onderwijs volgens internationale standaarden. Zodoende ontwikkelen en versterken zij hun vakkundige en professionele kennis en vaardigheden en hun verantwoordelijkheden als leidinggevende burgers. Deze opdracht is meer dan ooit thans relevant!

Welke beloften houdt deze missie in voor het onderwijs bij FHR?

In de recente zelfstudie voor de accreditatie van onze business programma’s hebben wij de belofte gedaan dat ons onderwijs meer nadruk gaat leggen op het aanleren van vaardigheden voor de 21ste eeuw.

Deze zijn: kritisch kunnen denken en problemen kunnen oplossen; effectief kunnen samenwerken en communiceren en creatief zijn. De behoefte aan deze vaardigheden is vooral het gevolg van de toegenomen complexiteit van de samenleving en de sturing ervan over de grenzen van disciplines heen.

Tot nu toe dachten we dit te bereiken door middel van face-to-face onderwijs. Maar de corona crisis dwingt ons tot een tweede belofte. ‘Afstand’ krijgt in het nieuwe normaal een virtueel karakter en onderwijs zal daarom meer gebruik moeten gaan maken van Informatie en Communicatie Technologie (ICT).

De toepassing van ICT in de improvisatie fase is uit noodzaak; maar ‘blended learning’, waarin sprake is van een combinatie van ‘face-to- face learning’ en ‘e-learning’ is de toekomst.

En de vernieuwing van het onderwijs bij FHR zal daarom niet beperkt blijven tot meer focus op vaardigheden voor de 21ste eeuw, maar ook gericht zijn op betere benutting van technologie in het onderwijs.

Trouw aan doelen en een ‘commitment to go the extra mile’ zullen ervoor zorgen dat deze toekomstperspectieven worden gerealiseerd.

IACBE-accreditatie voor FHR-programma’s

De missie van FHR is om bij te dragen aan een goed functionerende, ontwikkelde en welvarende samenleving door studenten - in een ethische en ambitieuze leeromgeving - te voorzien van hoger onderwijs volgens internationale standaarden.

Belang van accreditatie voor hoger onderwijs 

Op individueel studenten niveau betekent dit voor FHR een verantwoordelijkheid om studenten voor te bereiden op een carrière pad als volwaardig bekwame professionele en ethische burgers van de samenleving. Om dit te realiseren, is het nodig om continue aanpassingen en verbeteringen te plegen die gericht zijn op het blijven voldoen aan lokale beroepsprofielen en eisen en de daartoe geldende internationale kwaliteitsnormen. Zulks houdt in dat curricula de vakkundige en professionele kennis en vaardigheden alsook de burgerverantwoordelijkheden blijvend ontwikkelen en versterken en incorporeren alsook het ethisch en verantwoord leidinggeven. Lokale en internationale accreditatie van de onderwijsprogramma’s zijn daartoe instrumenteel.  

Echter, het Hoger Onderwijs Kader in Suriname maar met name de wetgeving met betrekking tot het toekennen van diploma’s in het hoger onderwijs is slecht ontwikkeld. Als gevolg hiervan en mede op basis van haar missie, is het voor FHR een conditio sine qua non, dat al haar onderwijsprogramma’s internationaal en ook nationaal zijn geaccrediteerd, waardoor aan elke kwaliteitstoets kan worden voldaan.  

Zelfstandige Accreditaties voor FHR-programma’s  

In dit kader is in November 2019 door FHR (als ‘stand alone’) het verzoek gedaan tot accreditatie door IACBE en wel voor haar Master of Business Administration (MBA) en Master of Accounting programma (MoA)Deze programma’s worden reeds jaren verzorgd door FHR in samenwerking met internationale partner instituten, welke samenwerking garant stond voor de internationale accreditatie en daarmee voor de kwaliteit van deze programma’s. Het huidig verzoek van FHR tot zelfstandige accreditatie verandert niets aan de opzet en uitvoering van de programma’s omdat de samenwerking met deze partnerinstituten wordt voortgezet.  

Ook het verzoek tot her-accreditatie van de reeds eerder door IACBE geaccrediteerde FHR Bachelor of Business Administration programma (BBA) is per die datum ingediend.   

IACBE is een internationaal accreditatie-orgaan dat zich richt op het streven naar excellence van de academische kwaliteit van bedrijfskundige, management en accounting programma’s 

Betekenis van de IACBE Accreditatie voor FHR-gemeenschap 

IACBE-accreditatie biedt aan huidige en toekomstige studenten het bewijs, dat FHR hoger onderwijsprogramma’s aanbiedt welke voldoen aan internationale standaarden en waarbij de kwaliteit van het geven van onderwijs door het FHR-personeel wordt geborgd omdat ook zij aan de voorgeschreven standaarden voor hun werkzaamheden voldoen o.a. door middel van continue bijscholing en professionele ontwikkeling. 

Middels het verkrijgen van IACBE-accreditatie onderscheidt FHR zich van vele andere opleidingen die in Suriname worden aangeboden; opleidingen van deze andere instituten die vaak kwalitatief slechts voldoen aan hun eigen gestelde interne normen.  

Voor het team dat aan de indiening en voorbereiding van dit accreditatie verzoek heeft gewerkt, is het  een leerzaam proces geweest. De teamleden hebben kunnen reflecteren over de systematiek, dynamiek en de rol en toekomst van het hoger onderwijsproces alsook over de verbanden tussen de onderwijsgevende processen met de gestelde leerdoelen en leeruitkomsten. Ook de rol van het hoger onderwijs als publiek goed in het ontwikkelingsproces van Suriname is verder gedefinieerd.  

Met de virtuele IACBE-visitatie in de eerste week van augustus wordt de laatste stap gezet in de richting van een besluit tot verlening van de gevraagde accreditatie. Het finaal besluit van de Accreditatie Raad van IACBE wordt in december aanstaande verwacht.    

 

Roepesh Hari 

FHR Job Placement Center

Elk van de onderwijsprogramma’s van FHR Institute For Higher Education is ontworpen op basis van een raamwerk van competenties en kennisdomeinen, relevant voor verschillende beroepsgroepen waar studenten voor opgeleid worden. Elk raamwerk biedt een samenhangend kader van de cognitieve en gedragscompetenties die business professionals moeten bezitten om effectief individuele prestaties te leveren en bij te dragen aan succesvolle organisatie uitkomsten. Vanaf haar ontstaan heeft FHR zich gecommitteerd aan Competentie Gericht Onderwijs (CGO) voor haar studenten. Het instituut ziet graag dat haar studenten bewust werken aan de ontwikkeling van competenties van het toekomstig beroep en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.  

 Positieve Reciprociteit 

In de afgelopen jaren heeft FHR gewerkt aan de versterking van haar profiel als hoogstaand instituut dat zich inzet ook voor het algemeen belang en positieve reciprociteit bevordert als een sociaal construct met bedrijven en alumni. 

Vanwege de belangrijke plek die FHR heeft ingenomen binnen het bedrijfsleven als ‘Preferred Supplier’ en haar commitment aan het afleveren van goed functionerende professionals, heeft het instituut besloten om haar rol in het professionaliseringstraject van studenten te optimaliseren.  

In ontwikkeling bij FHR is een Job Placement Center, die zich enerzijds bezig zal houden met het klaarstomen van professionals die voldoen aan de behoeften van het beroepenveld en anderzijds met het vergroten en versterken van de betrokkenheid van het (Surinaams) bedrijfsleven bij het onderwijsproces.  Het uitgangspunt hierbij is dat elke FHR student een passende baan heeft of krijgt. 

 Ons Onderwijsconcept 

Zo is het vierjarig Bachelor of Business Administration programma van FHR dusdanig opgezet dat studenten vanaf het eerste jaar op een gestructureerde wijze worden voorbereid op en worden begeleid in hun carrière voorbereidingsproces. 

Voor FHR is van belang dat in een vroeg stadium voldoende aandacht wordt besteed aan de professionele ontwikkeling van haar studenten alvorens zij interacteren met het beroepenveld en om ervoor te zorgen dat de interactie op een volwassen, professionele en productieve wijze geschiedt. 

In het licht van deze positieve reciprociteit wordt het beroepenveld niet beschouwd als een bron van werkgelegenheid, maar – in lijn met het streven van FHR tot institutionele versterking en versterking van managementcapaciteiten van business professionals – 

als een bron van professionele ontwikkeling voor haar studenten. 

 Additioneel aan het stagetraject na het tweede collegejaar van het BBA-programma waarbij de studenten worden geplaatst in organisaties, wil FHR een meer arbeidsbemiddelende rol gaan vervullen door studenten reeds voor dit stagetraject te helpen aan een positie en beroep passend binnen hun gekozen onderwijsdiscipline; welke plaatsing ook kan dienen als startpunt voor een carrière. 

Hoewel het een toelatingsvereiste is dat masterstudenten werkervaring moeten bezitten alvorens zij mogen deelnemen aan een masteropleiding, wordt ook aan hun professionele ontwikkeling gewerkt. FHR probeert een ambitieuze cultuur onder de studenten te stimuleren en te waarborgen en inspireert tot ethisch leiderschapFHR motiveert tot het leveren van een substantiele bijdrage aan een ontwikkelde samenleving.   

Diensten FHR Job Placement Center 

FHR Job Placement Center zal studenten ondersteunen in (i) het identificeren van carrièremogelijkheden die aansluiten op hun professionele doelstellingen en ambities; (ii) het aanscherpen en vergroten van hun employability, waarbij FHR-tools en tips zal aanreiken aan studenten om sollicitatietrajecten succesvol te kunnen doorlopen; (iii) het identificeren van plaatsingsmogelijkheden bij potentiele werkgevers en (iv) het leggen van contact tussen alumni, studenten met potentiele werkgevers.  

Werkgeversrelaties en wervingsassistentie 

Voor werkgevers betekent deze FHR-faciliteit dat zij – ten alle tijden kunnen worden voorzien van job kandidaten die niet alleen beschikken over gedegen kennis over relevante disciplines, maar ook over de juiste competenties en dat zij tot aan het eind van hun studietraject  door FHR worden begeleid in hun professionaliseringstraject. 

Bedrijven kunnen gebruik maken van de recruitment faciliteiten die de Job Placement Center biedt door onder andere vacatures op te sturen die worden gedeeld met de studenten (en alumni) van FHR.  

Als onderdeel van het job placement traject dat FHR voorbereidt, zullen alumni betrokken worden als partners binnen het beroepenveld, zodat zij binnen hun organisaties kunnen functioneren als ‘recruitment ambassadeurs’.  

Organisaties die geïnteresseerd zijn in de faciliteiten die de FHR Job Placement Center zal bieden en alumni die hieraan willen bijdragen kunnen zich nu reeds aanmelden via info@fhrinstitute.sr.  

 

Tachanna Brown 

FHR Bijzondere Momenten

FHR Wall of Excellence

De ‘Wall of Excellence’ is voornamelijk bedoeld voor studenten die buitengewone studieprestaties hebben behaald gedurende een studieperiode.

De excellerende studenten worden in de schijnwerpers geplaatst om zodoende de overige studenten te motiveren tot betere studieresultaten. De excellerende docent wordt ook belicht om daarmee de overige collega’s te motiveren tot betere inzet.

Wall of excellence kandidaten Periode 1

 

 Cohort Naam Periode Gemiddeld cijfer
BBA NL Sanchit Shivani P01 8.1
BBA ENG Leeflang Zoe T01 7.5
BBA NL Koningverander Jennever P05 8
BBA ENG Chandnani Vinay T05 7.9
Change Management Tilak Sharveen P13 8
Financial Accounting Misri Bharti P13 8.1
Human Resource Management Landveld Kedichia P13 8.3
Management Accounting Wiraredja Saskia P13 7.8
International Business Management Stucki Shaun T13 8.1
Docent Marketing en Onderzoeksgerelateerde Vakken Hira Ferry T1, 5, 9, 13

Wall of excellence kandidaten Periode 2

 

BBA NL Binda Krishan P02 7.5
BBA NL Vyent Ralitza P06 8.4
BBA ENG Chandnani Vinay T06 7.6
Change Management Gadjradj Ivana P14 8.5
International Business Management Stucki Shaun T14 8.3
Docent HRM gerelateerde vakken Runs Astrid T2,6, 10, 14

Challenge Cup Winnaars

Binnen de masteropleidingen van FHR Institute for Higher Education worden professionals uitgedaagd te presteren in een ‘ambituous culture’ en zich te profileren tot ‘responsible leaders’ in de gebieden business management, accounting, human resource management en public administration. De Challenge Cup award wordt uitgereikt aan studenten die exceptionele studieprestaties hebben geleverd als blijk van appreciatie voor zij die laten zien dat zij niet alleen talent bezitten, maar die ook gebruiken.

Challenge Cup Winnaars februari – juli 2020:

Cohort Naam Vak Docent
MBA 14 Sharista Kisoensingh Risk Management Thomas Post
MBA 14

Nykieta James &

Sharoma Kanhai

Human Resource Management Bram Peper
MBA 14 Murgia Fer Business Strategy Hans van Ees
MBA 15 Soeraya Mangalsing Supply Chain Management David Dingli
MBA 15 Lisa Abdoelhak Marketing Decision Making Dominik Mahr
MPA 12 Menish Soerdjbalisingh Public Management Bert George
EMMA 4

Rajshree Patandin &

Angel Landus

Assurance Services Leon Timmermans
EMMA 4 Manisha Gopal Advanced Management Accounting Alexander Bruggen
MHRM 4 Suelle Shepperd Strategic HRM Jaap Paauwe
MHRM 4

Daphne Jaman &

Iris Dubois

Work Design, Well-being and Performance Steven Kilroy
MHRM 4 Daniëlle Boldewijn Change Management Maurits Jan Vink
MHRM 4 Santucha Oedairamsingh Organizational Change Liselotte van Schie

Succesvolle FHR Alumna: Danielle Veira

Wie is Danielle Veira? 

Danielle Veira ziet zichzelf als een vrouw die doelgericht is, die continue bezig is zich te vormen om zodoende beter te worden in haar wijze van omgaan met anderen en in de uitvoering van haar werk. Zij geeft niet gemakkelijk op en zal altijd nog proberen om een case die verloren lijkt te gaan, te redden.  Zij is loyaal ingesteld, kent veel mensen en heeft een aantal vrienden voor het leven. 

Als onderdeel van haar dagelijkse routine probeert zij elke dag in de vroege ochtend te sporten, maakt nadien haar dochter klaar voor school en vertrekt naar het werk.  In de auto leest zij haar Bijbelse dagteksten en mijmert over de boodschap. Na een lange werkdag leest zij in de avond weer documenten, houdt gesprekken en is om 00.30 ready voor haar nachtrust.   

De FHR ‘Learning Experience 

De FHR-Alumna begon in 2003 te studeren bij FHR en deed het Post Graduate Diploma programma in International Relations. In 2011 vervolgde zij met het Post Graduate Diploma programma in International and Comparative Law en in de periode 2012-2013 nam zij deel aan het Executive Programma “Managing Intellectual Capital”. Haar leertraject bij HR typeert zij als een ‘fantastische tijd’. ‘Na de universiteit waren de FHR-programma’s zeer “thought-provoking. De stimulans die ik kreeg om door te zoeken, door te studeren; het heeft de wil verder versterkt om datgene wat ik geleerd heb in de praktijk toe te passen’.

Haar keus voor FHR was gebaseerd op het feit dat FHR toen het enige instituut in Suriname was met een hoogstaande reputatie. De innovativiteit en internationale maatstaven die FHR naleefde, waren zeer aantrekkelijk en zij kon voldoende elementen uit het onderwijs halen om binnen het Surinaams bestuur verandering te kunnen brengen. 

De FHR-programma’s hebben haar heel goed geholpen bij de uitoefening van haar professie en zij heeft er nog steeds profijt van! Het genoten onderwijs helpt haar nog steeds in haar persoonlijke ontwikkeling en de boeken die zij heeft meegekregen, gebruikt zij nog steeds als naslagwerk.  

Eerste Directeur
Directoraat Nationale Veiligheid

In 2017 heeft Danielle Veira de leiding bij Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD) en het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) overgenomen en had de opdracht deze twee organisaties te fuseren tot het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Zij noemt deze periode uitdagend: beide organisaties hadden hun eigen cultuur en die moesten nu samenvloeien. Het DNV is een organisatie die op strategisch niveau opereert wat betekent dat het kaderop dat niveau dient te functioneren met de vereiste bagage. Dat proces is in vroeg stadium ingezet en gaat nog steeds door. 

Om de eerste Directeur van DNV te zijn is voor haar een eer en zij geeft aan zich uitverkoren te voelen om het proces van fusering en opbouw van de organisatie te helpen begeleiden.  Zij leert elke dag in deze positie en heeft nog steeds haar piek niet bereikt. 

Een bijzondere bijdrage 

Noemenswaardig is dat deze FHR-Alumna een van de eerste personen binnen de overheid is geweest die in 2008 het werkdocument nationale veiligheid heeft geschreven waarin zij de werkrelatie tussen Ministerie van Defensie, het Ministerie van Justitie en Politie en de CIVD heeft vastgelegd op basis van discussies binnen CARICOM-veiligheidsagenda.  

Om in de richting van Nationale Veiligheidop te gaan, moet men volgens Danielle Veira karakter tonen, weten om te gaan met (plotselinge) verandering en innovatief en besluitvaardig zijn. Ook goed luisteren, geduld en oplossingsgerichtheid horen volgens haar bij het profiel van een nationale veiligheidsfunctionaris. “Percepties zijn uit den boze. Ik heb geleerd om niet af te gaan op wat men zegt over anderen. Eenieder die met mij in contact komt heeft recht op een “unbiased meIk heb leren luisteren naar wat men níét zegt. En mocht het nog onduidelijk zijn, vraag ik naar verduidelijking. Ik heb veel meer geduld en kan ook de zin van de onzin scheiden. Ik heb ook geleerd dat als men je niet accepteert om welke reden dan ook, dat niet jouw schuld of zorg is.  

Leiderschap in tijden van crisis 

Aan het begin van de uitbraak van de Covid-19 virus in Suriname werd Danielle Veira aangewezen als hoofd van het Nationaal Covid-19 Managementteam. Zij noemt deze verantwoordelijkheid ‘zeer uitdagend’. Het waren zware dagen en nachten waarbij we continue on edge waren: hoe zit het volgend uur eruit? Wat treffen we morgen aan?” Zij heeft ervaren dat je met een toegewijd team bergen kan verzetten. De jaren van training in rust en geduld hebben haar geholpen. Ondanks de aanwezigheid van paniek, meningsverschillen over wijze van aanpak en onwetendheid hebben zij en haar team het volk van Suriname door de eerste crisisdagen geleid. Belangrijke waarden die zij in overweging heeft genomen bij de effectuering van deze verantwoordelijkheid zijn eerlijkheid, transparantie, doorzettingsvermogen en opofferingsgezindheid 

Leiden in crisis betekent volgens de FHR-Alumna dat de leider in staat moet zijn besluiten te nemen en die snel en duidelijk communiceren. De leider moet instaat zijn snel wijzigingen aan te brengen en ook aangeven waarom dat moet. De rollen moeten duidelijk verdeeld zijn, omdat crisisbeheersing vraagt naar korte lijnen en er daarbinnen geen ruimte is voor verwarring. Het vraagt ook om duidelijkheid en transparantie

“Communicatie is key!”

Empathie en zorg voor de mensen die gebukt gaan onder de onzekerheid die de crisis met zich meebrengt – moeten ook aandacht krijgen. “De leider in tijden van crisis mag vasthoudend zijn, maar niet koppig. Deze moet ruimte geven voor discussie, maar moet de knoop kunnen doorhakken en daarachter staan; kan tegen kritiek en kan het in perspectief brengen.  Houdt de stand van zaken bij en blijft de focus houden op de doelen die gehaald moeten worden. De leider in crisis moet kunnen inschatten wanneer extra hulp/assistentie nodig is en die inroepen. Niemand weet en kan alles.” Aldus Danielle Veira.  

Zij noemt haar supporting NCMT-team een professionele familie: eenieder bracht zijn expertise in en we hadden de uitdaging om alles in elkaar te laten vloeien.” Vanwege de continue druk hadden zij korte meetmomenten waarin binnen kort tijdsbestek zware besluiten genomen moesten worden. Soms waren er grote meningsverschillen die werden geparkeerd wanneer we het volk toespraken, maar we hebben geleerd “to speak one voice”, met respect voor elkeen zijn expertise en specifiek beleid. 

Op de vraag over hoe zij is omgegaan met kritiek, zegt zij dat ze zichzelf continue evalueert en soms moest zij tot de bittere conclusie komen dat haar beleid niet altijd even goed begrepen werd door het volk, maar…. dat kan!  Zij geeft aan dat het een gegeven is dat leiderschap niet continue geapprecieerd wordt, en dat leiders ook daarmee moeten leren omgaan. In zulke gevallen worden leiders niet als persoon afgewezen, maar wordt er kritiek geleverd op hun stijl van leidinggeven en dat verschil moeten zij goed kunnen inzien.  

De crisis vroeg op een bepaald moment voor een strenger optreden en die verantwoordelijkheid heeft zij genomen en gedragen. Als zij nu terugkijkt: was het goed! Tezamen met haar team kon – voor dat moment – de infectieverspreidingsgraad ten goede worden gekeerd.  

Imago

Danielle Veira praat niet graag over posities en functies. Zij richt zich meer op het bereiken van een bepaald geestelijk niveau en groei (competenties, ervaring, algemene ontwikkeling) waarmee zij in staat zal zijn om baanbrekend werk te verrichten voor de Republiek Suriname. Zij noemt zichzelf een ontwikkelaar en is gericht op het bouwen van structuren en visies werkelijkheid maken. 

Zij wil zich niet laten leiden door stereotyperingen en hokjes politiek. Volgens haar heeft eenieder, man en vrouw, recht op een eerlijke kans. “Maybe you miss out on greatness when you close doors for people because of rumors and not on facts and self-checks

Haar geloof in de drie enige God leidt haar elke dag en zij heeft de wil hét goed te doen, steeds beter te worden in hetgeen zij doet, een steeds beter mens te zijn en goed te zijn voor anderen.  Haar levensfilosofie “Excellence in Performance!”  is leidend voor de  wijze waarop zij gezien wil worden: Een vrouw die van de mensen houdt en het beste van hen wil zien. 

Zij adviseert allen die hun studieloopbaan wensen te vervolgen om eerst te onderzoeken waar hun interesse ligt en met welke opleiding zij het best hun carrièredoelstellingen kunnen bereiken. “Doe een cursus strategie, werk aan je karakter en leiderschapscapaciteiten. Bestudeer publieke leiders die indruk op u hebben gemaakt en ga na welke capaciteiten zij inzetten in het bereiken van doelen.  

Afstandsonderwijs het “nieuwe normaal”

 In de afgelopen periode moest vanwege de COVID-19 pandemie, noodgedwongen worden overgegaan tot afstandsonderwijs. Er is veel inspanning gepleegd door de ICT-medewerkers en docenten van FHR om de onderbreking in het onderwijsproces op te heffen, de achterstand te verkleinen en protocollen voor afstand –leren op te zetten

Studenten op alle onderwijsniveaus zien de Coronacrisis en het ontbreken van gepast afstandsonderwijs als een bedreiging om het schooljaar goed af te ronden. Studenten van FHR mogen zich dan gelukkig prijzen dat het instituut alles eraan heeft gedaan en nog steeds doet om voortgang van het onderwijsproces te garanderen.  

Uitdagingen van leren op een afstand 

De urgente omschakeling naar afstandsonderwijs is een ware beleving geweest voor zowel studenten als docenten. Desondanks hebben zij met behulp van trainingen en het gebruik van software, zich aangepast aan het “nieuwe normaal”.  Inmiddels weten wij dat afstandsonderwijs beperkingen heeft en niet door een ieder geapprecieerd wordt. De fysieke interactie is hiermee weggenomen en sommige studenten vinden het een beetje tot erg moeilijk om het afstandsonderwijs vol te houden. Ook voor docenten is dit een uitdaging, omdat digitaliseren van onderwijs veel meer is dan het vervangen van een klaslokaal met een scherm. Het vergt ook andere toepassingen in het leren en toetsen.  

Een survey gedaan door de UNESCO onder 793 Hoger Onderwijsinstellingen over de gehele wereld, met als doel te weten te komen welke uitdagingen deze instellingen ervaren in het nastreven en het behalen van de leerdoelen ondanks de COVID-19 pandemie, heeft o.a. de uitdagingen van leren op afstand gepresenteerd. De 7 grootste uitdagingen voor studenten die op afstand studeren zijn: internet connectie, sociaal isolement, bezorgdheid over het algemeen, financiële zorgen, een regelmatig schema volgen, ICT-hardware en communicatie met medestudenten en docenten. 

Internationaal zien we dat studenten weer naar school gaan met in achtneming van de voorzorgsmaatregelen. In Suriname is het onderwijsproces niet genormaliseerd. Wereldwijd wordt gesproken van het  “nieuwe normaal”. Niemand weet nog als afstandsonderwijs tot het “nieuwe normaal” zal behoren of hoe lang het zal duren voordat wij ons in Suriname aan het “nieuwe normaal” moeten hebben aangepast.   

FHR-familieleden aan het woord

Suelle Shepperd, student Master in Human Resource Management

Volgens Suelle Shepperd, student Master in Human Resource Management, heeft het instituut een goede aanpak op zowel het technisch gebied als het menselijk aspect. De voorbereiding hoe te werken met de online tools was goed en het terugbrengen van de colleges naar maximaal twee uren vindt zij effectiever en prettiger.  

Vanwege het uitvallen van reistijd heeft ze kosten kunnen besparen en heeft zij ook kunnen studeren in de “comfort of her own home”. Over de uitdagingen zegt zij het volgende: “De enige uitdagingen waren het fysieke sociaal contact, een korte babbel die ik wel zou maken tijdens de fysieke lessen en het monitoren van mijn kinderen tijdens mijn colleges. Al met al geen onoplosbare uitdagingen.”  Voor haar werkt afstandsonderwijs beter en moeten wij het nieuwe normaal zien te accepteren totdat er betere vooruitzichten zijn met betrekking tot de huidige pandemie.  

De getroffen maatregelen en aanpassingen vanuit FHR stelt zij op prijs, omdat er geen grote achterstand in de geplande afstudeertijdlijn is ontstaan. “Dank aan de leiding en de mensen achter de schermen voor hun inzet en interventies. De kwaliteit van het leerproces is nog steeds top.” 

Voor Ralitza Vyent, BBA-student van 2 afstudeerrichtingen nl. Finance en Management, zijn de fysieke klassikale lessen het enige dat zij in deze periode echt mist. De omschakeling was voor haar niet echt een probleem, omdat zij vanaf de start bij FHR, kennis heeft mogen maken met een digitale leeromgeving. “Tijdens de COVID-19 pandemie heb ik ervaren hoe belangrijk digitale vaardigheden eigenlijk zijn.  In het begin heeft het instituut op zeer effectieve wijze, middels audioslides en online lessen via Microsoft Teams, het onderwijsproces voortgezet.” Deze aanpak heeft zij als prettig ervaren, omdat de leerstof op deze manier toch met de studenten gedeeld werd. Naarmate de tijd verstreek, nam de ijver van deze student af. “Ik zette mij na een poos niet in zoals bij de fysieke colleges. ‘But then it hit me’…die zelfverantwoordelijkheid. Ik heb me nu volledig aangepast aan de nieuwe manier van leren en ik mag zeggen dat het aardig lukt en ik me comfortabel voel. Een belangrijk voordeel voor mij is dat ik geen lange uren op school hoef te maken of twee keer uit huis hoef te gaan. ”De uitdagingen die zij ervaren heeft, is slechte internetverbinding en intrinsieke motivatie. Ralitza haar drijfveren in deze periode zijn het besef dat zij de eindverantwoordelijke is van de resultaten en het niet willen falen. “Mijn visie is mijn motivatie, maar zonder de inspanningen van het instituut, zou ik mijn doelen niet behalen. Ik ben heel dankbaar dat ik de toegang heb tot de nodige faciliteiten en dat ik op een instituut zit waar de studenten en voortzetting van het onderwijs prioriteit genieten.”  

Ralitza Vyent,
BBA-student
Ferry Hira,
Docent Marketing

Ook docent Marketing en onderzoeksgerelateerde vakken, Ferry Hira, moest wennen aan de nieuwe situatie, omdat hij nog nooit online gedoceerd had. “Voor mij was de omschakeling best vermoeiend, omdat de vakken, die ik verzorg, veel interactie tussen studenten en docenten vergt.  Na een periode van ongeveer vier maanden online doceren kan ik stellen dat ik ook de vaardigheden bezit om op afstand te kunnen doceren. Met de huidige technologie werkt het goed en het heeft zijn voordelen.” Onoplosbare technische uitdagingen heeft de docent niet ervaren. Vanwege het uitvallen van de fysieke spreekuren met name stage- en afstudeerbegeleiding, verloopt alle communicatie met studenten via de mail. Het dagelijks beantwoorden van tientallen mails is voor hem wel een uitdaging.  “Het doceerschema is nu flexibeler en dat vind ik aangenaam. De inhoud van de leerstof hoefde ik niet aan te passen maar slechts de vorm, inhoud en tijdsduur van de toetsen. Het prettige was wel dat het corrigeren veel gemakkelijker ging, omdat ik o.a. geen handschriften hoefde te ontcijferen.” Hij heeft zich aangepast aan het “nieuwe normaal” maar is geen voorstaander van volledig afstandsonderwijs omdat fysiek contact een natuurlijk aspect is voor de mens als sociaal wezen. “Voor mij is fysiek sociaal contact, elkaar face-face ontmoeten en elkaar een handdruk kunnen geven, zeker ook onderdeel van een goed functionerend leerproces.” Zijn motivatie in deze periode is dat het werk voortgang moet hebben. “Stilstand binnen de educatiesector is een groter probleem creëren. De wortel van de meeste problemen in Suriname is dat een groot deel van de maatschappij niet voldoende geëduceerd is. Als we willen dat ons land de komende tien tot twintig jaar tot volle ontwikkeling komt, moet er geïnvesteerd worden in bijdetijdse educatie, volksontwikkeling en opvoeding. Ik probeer mijn bijdrage hieraan te leveren en blijf gemotiveerd. De drang om te verbeteren moet ondanks tegenslagen, ook COVID-19, aanwezig zijn.” Ferry sluit af door te stellen dat FHR niet bij de pakken bleef neerzitten en ondanks de COVID-19 pandemie, haar missie toch waar maakt. 

FHR Pre-bachelor programma,
‘de ervaringen’ en ‘verwachtingen’

De maatschappij vraagt in toenemende mate naar professionals, die niet alleen kennis bezitten, maar ook vaardig zijn en een voorbeeldige houding etaleren. Om te kunnen voorzien in deze maatschappelijke behoefte, is FHR continu bezig in de onderwijsbehoefte van individuen te voorzien 

Het programma 

In oktober 2019 startte de prebacheloropleiding als brug tussen het middelbaar en het hoger onderwijs en bestemd voor studenten die niet voldoen aan de BBA-instroomeisen. Indien in het vooronderzoek blijkt dat een student twee (2) van de vereiste vakken ontbreekt of het cijfer lager dan zes heeft voor deze vakken, wordt de student toegelaten tot het prebachelorprogramma. Ook studenten, die om welke reden dan ook hun onderwijstraject hebben onderbroken, die alsnog willen vervolgen en minimaal vijf jaar werkervaring hebben opgedaan, worden toegelaten tot het programma. 

Gedreven jonge mannen en vrouwen grijpen de kans aan om gedurende zes (6) maanden hun kennis op het gebied van Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie en Statistiek aan te scherpen naast de vakken Nederlands en Engels. 

Chrystal Bergen is een van de studenten, die in het afgelopen schooljaar liefde voor leren heeft getoond, de eerste toetskansen goed heeft benut en een overall gemiddelde van 8.5 scoort. Chrystal heeft laten zien dat met een sterke wil en een actieve studiehouding succes de boventoon zal voeren.  

Een student aan het woord 

Om een reactie gevraagd, zegt Chrystal: Ik ben een zeer gedreven 20– jarige en heb de prebacheloropleiding van het FHR-instituut succesvol doorlopen. Zoals we weten gaat leergierigheid gepaard met passie. In 2016 werd ik op de muloschool uitgeroepen tot de beste student van de A- richting. Daarna koos ik voor het Miranda Lyceum waar het niet altijd goed ging. Ik moest keihard blokken om toch de eindstreep te behalen. In 2019 kreeg ik mijn middelbareschooldiploma in handen, maar mijn cijfers waren net niet genoeg om mijn dream job namelijk: “Marketing Manager” werkelijkheid te maken binnen de geplande tijd.  Ik moest eerst de prebacheloropleiding volgen. In eerste instantie was ik teleurgesteld, maar dankzij het geloof in mezelf, ben ik vol enthousiasme ervoor gegaan: enthousiast om de boeken te lezen; om zelf research te doen en niet te wachten op de docent. Niets is onmogelijk, het begint bij jezelf en je omgeving. Vol trots zeg ik dat ik mijn prebachelor heb behaald met hele mooie cijfers. 

Ondanks de intrede van COVID-19 en de maatregelen eromheen, heeft FHR-mogelijkheden gecreëerd om op afstand kwalitatief onderwijs aan te bieden, zodat studenten kunnen doorstromen naar het BBA-programma. FHR gaat geen uitdagingen uit de weg en jij zeker ook niet. Kies daarom voor de prebachelor om van onderwijs te blijven genieten.  

Johanna Pinas 

Chrystal Bergen Prebachelor-student

Good Governance & HR voor Nationale Ontwikkeling

D e hedendaagse realiteit is dat beslissingen snel moeten worden genomen terwijl vele dimensies met elkaar verweven zijn. Door de opkomst van nieuwe concurrenten, door veranderende markteisen en de introductie van nieuwe technologie verkeren veel hedendaagse bedrijven in nood. Vernieuwing van organisaties is daarom geboden. Het aspect van de mens zal hierbij meer dan ooit centraal staan. Bedrijven moeten steeds meer rekening houden met het welzijn van hun medewerkers zodat medewerkers zich betrokken voelen bij de bedrijfsactiviteiten en voortdurend streven naar verbetering van hun prestaties. Bedrijven gaan er daarom in rap tempo toe over om hun Personeelszaken departement om te bouwen naar een Human Resources Management departement. Human Resources Management is namelijk het werkveld waarbij professionals erop uit zijn om met een zo breed mogelijke oriëntatie te komen tot verbetering van werkprestaties van medewerkers die zowel intrinsiek als extrinsiek worden gedreven. Dit werkveld is relatief nieuw en vergt nieuwe inzichten van het strategische management binnen een organisatie. Strategieën om te komen tot verbeterde werkprestaties lopen dwars door alle aspecten van bedrijfsvoering. Daarom is HRM van vandaag onderdeel van de strategische denktank bij bedrijven die de concurrenten voor willen blijven.  

Strategische Institutionele Opzet

In deze context van complexiteit moeten niet alleen bedrijven maar ook de overheid functioneren. De overheid heeft de taak om de samenleving te reguleren waarbij de zorg voor de individuen in een democratische samenleving een delicate balans is tussen rechten en plichten. Door de alsmaar groter wordende kloof tussen rijk en arm, het alsmaar sneller ontwikkelen van nieuwe en moderne technologieën, en de grotere beschikbaarheid van data en informatie zijn ook de rollen en taken van de overheid aan het veranderen. De overheid moet heden ten dage beschikken over kwaliteiten om in staat te zijn niet alleen met interne conflicten om te gaan, maar ook de positie binnen de externe omgeving veilig te stellen. Issues zoals klimaatverandering, vluchtelingen crises en terrorisme zijn enkele van de vele uitdagingen waar een e overheid voor staat. We kunnen dus nu niet meer volstaan met oude politieke gewoonten en beslissingen. Een professionele en strategische opzet van de instituten van de gehele publieke administratie is derhalve belangrijk om sturing te kunnen geven aan het dynamische en unieke geheel welke ons overheid stelsel is. Public Administration staat dus op een kruispunt waarbij nieuwe inzichten nodig zijn die niet alleen gericht zijn op de binnenlandse politiek maar ook voorzien in een integraal beleid gericht op ontwikkeling van alle individuen van de eigen samenleving en behoud van de politieke stabiliteit van de externe omgeving.  

De Master in Human Resources Management en Master in Public Administration opleidingen, die door de FHR School of GovernanceLawandHumanities worden aangeboden zullen in de context van deze nieuwe realiteit een cruciale rol spelen. Binnen het kader van de versterking van de instituten om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen, wordt binnen deze opleidingen gefocust op het vormen van professionals die verbanden kunnen leggen tussen politicologische, sociologische, economische en humanitaire inzichten. 

Deze opleidingen zijn bovendien niet alleen gefocust op het aanleren van technische en wetenschappelijke kennis maar ook op het bijbrengen van de gedragscompetenties die nodig zijn om een effectieve en bovenal ethische bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van nieuw hoogopgeleid kader. Wetenschappelijk onderzoek heeft al aangetoond dat er een sterke correlatie is tussen de ontwikkeling van landen en de aanwezigheid van tertiair opgeleide professionals. Daarom is de vraag naar Master in Public Administration en Master in Human Resources Management professionals sterk aan het toenemen.  Een groeiend aantal succesvolle overheidsmedewerkers en HR-managers vormt een groep trotse alumni van het FHR Institute for Higher Education. 

 

Mariska van den Berg 

Agenda

Inschrijvingen 2020-2021 reeds gestart. Meld je via de website aan!

Jij kiest voor FHR School of Business omdat je:

 • Een Bachelor of Business Administration Programma met keuze uit 10 afstudeerrichtingen kan volgen.
 • Van internationaal en nationaal geaccrediteerd onderwijs kan genieten.
 • Zonder middelbareschooldiploma m.b.v. het Prebachelorprogramma verder kan studeren. *
 • Na jouw Bacheloropleiding naadloos kan doorstromen naar een masterprogramma.
 • Gebruik kan maken van flexibele betalingsmogelijkheden.
 • In een moderne en veilige leeromgeving kan studeren.
 • Garantie op werkgelegenheid hebt met een FHR-diploma.

*Zie de voorwaarden voor de toelating

Je bent van harte uitgenodigd om een informatiesessie op de school of online bij te wonen.
Bezoek de website voor registratie.

Master programs

A Master degree in Human Resource Management will help you gain the strategic, organizational, management, and analytical skills that today’s employers are seeking. The program offers you the opportunity to grow, to get new incentives and insights. With up-to-date knowledge you are more effective and productive.

The nationally accredited and internationally certified Master in Human Resource Management Program of FHR will provide you with sufficient knowledge and experience to perform exceptionally in the HR domain.

For more information and registration, please contact the Program manager, Josepha Linger, via josepha.linger@fhrinstitute.sr or call +597 520797.

If you want to:

 • Become able to identify and understand the complex field of governance;
 • Develop skills to reach out to other actors within and outside their own organization and country;
 • Become capable to engage effectively in policy-relevant analysis and research in matters of governance;
 • Become adept in managing and leading organizations in complex situations and handling ambiguity;
 • Do all this in an ethical way;

Than the nationally and internationally accredited FHR Master of Public Administration program is for you.

For more information and registration, please contact the Program manager, Devina Rakhan, via devina.rakhan@fhrinstitute.sr or call +597 520797.

Het publieke belang van Hoger Onderwijs

FHR ’s visie is, dat door de mogelijkheid te scheppen voor het genot van hoger onderwijs, FHR bijdraagt aan een goed functionerende, ontwikkelde en voorspoedige samenleving. In lijn met deze visie voorziet FHR studenten van hoger onderwijs, volgens internationale standaarden, in een ethische en ambitieuze leeromgeving, met als doel hun vakkundige en professionele competenties te ontwikkelen en hun betrokkenheid bij het algemeen belang te versterken. Hierin komt duidelijk tot uitdrukking dat hoger onderwijs niet alleen individuen ten goede komt, maar ook het algemeen belang. Daarom is het aanbod van hoger onderwijs ook een publieke verantwoordelijkheid.  

Goed hoger onderwijs 

In dit artikel bepreek ik niet de winstpunten van hoger onderwijs voor individuele studenten. Ik beperk me, met het oog op het algemeen belang, tot een opsomming van de functies en voordelen van hoger onderwijs en daarmee samenhangende publieke verantwoordelijkheden. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik denk dat het belang van goed hoger onderwijs voor de samenleving en voor de verwezenlijking van haar aspiraties (ten opzichte van andere doeldomeinen) wordt onderschat. Dit nu aankaarten is opportuun, omdat we aan de vooravond staan van de ontwikkeling en vaststelling van een nieuw nationaal ontwikkelingsbeleid en ik wil bepleiten dat daarin voor hoger onderwijs een belangrijkere plaats wordt ingeruimd dan voorheen. 

Algemene taken van hoger onderwijsinstellingen 

De instellingen van hoger onderwijs hebben als algemene taak het ontwikkelen en verspreiden van kennis en specifieke taken daarbij zijn:  

 • Het overdragen van vakkundige en professionele kennis en vaardigheden die een versnelde modernisering van de samenleving bevorderen; 
 • Het bijbrengen van ethische normen en bijdragen aan vorming van karakter en moreel besef; 
 • Het helpen bij het bouwen van een sterke Staat en bij het verdiepen van de democratie door het bevorderen van burgerplichten en leiderschap; 
 • Het bijdragen aan een ‘meritocratische samenleving’ door niet alleen talent maar ook de benutting ervan te waarderen;  
 • Het mensen in staat stellen om meer te genieten van culturele en andere geestelijke verworvenheden. 

De essentie van hoger onderwijs voor de samenleving 

Behalve voordelen voor individuen heeft hoger onderwijs belangrijke economische, sociale en politieke voordelen voor de samenleving zoals:  

 • Hoger onderwijs levert een veelzijdige en kritische bijdrage aan een veelheid van facetten van ontwikkeling. Het is niet alleen op zichzelf een publiek goed, maar een ‘publiek goed van hogere orde’,  want het helpt bij het verwezenlijken van andere publieke goederen; 
 • Het draagt bij aan verbetering van de nationale economie omdat samenlevingen met een groter aantal hoger opgeleiden dynamischer en competitiever zijn en hogere niveaus van economische ontwikkeling en productiviteit bereiken. ‘Hoger onderwijs is niet slechts een instrument van ontwikkeling, het is ontwikkeling zelf’ aldus de beroemde Indiase Nobelprijswinnaar Amartya Sen.  
 • Het bevordert sociale verbondenheid door vergroting van het draagvlak van gemeenschappelijke kernwaarden, door vermindering van de sociale afstand tussen etnische en religieuze groepen in de samenleving en door bevordering van ‘inclusion’;  
 • Het is een instrument voor behoud en ontwikkeling van het democratisch systeem door te zorgen voor de vorming van verantwoordelijke politieke leiders en goed geïnformeerde burgers;  
 • Het draagt bij aan versterking van de instituten van de staat en het bestuur vanwege  aangeleerde vaardigheden zoals kritisch en creatief denken en problemen oplossen, communiceren en samenwerken en deelname aan empirisch en normatief onderbouwde discussies. 

Algemeen geldend wettelijk hoger onderwijskader 

Vanwege het publieke belang van hoger onderwijs zijn publieke autoriteiten verantwoordelijk voor een algemeen geldend wettelijk hoger onderwijs kader.  De verantwoordelijkheden die daarin moeten worden belichaamd zijn:  

 •  Een kwalificatie raamwerk dat de diploma structuur en de voorwaarden voor afgifte van diploma’s regelt en de uitvoering daarvan onder verantwoordelijkheid van de publieke autoriteiten plaatst. 
 • Een raamwerk voor borging van kwaliteit zodat er voldoende transparante kwaliteitszorg is.  
 • Gelijke toegang voor alle kandidaten die voor genot van hoger onderwijs kwalificeren.
 • Een garantie dat studenten moeten kunnen afstuderen binnen een redelijke termijn zonder obstakels die gerelateerd zijn aan hun sociale en economisch omstandigheden. 

 

Hans Lim A Po 

Inzendingen

Om het netwerk van onze doelgroep te bevorderen accepteert de redactie van de FHR-nieuwsbrief kosteloze inzendingen van en over diens alumni en studenten die mogelijk geselecteerd kunnen worden voor toekomstige edities van de nieuwsbrief. Inzendingen kunnen gaan over extra curriculaire prestaties, studie- en werkgerelateerde mijlpalen.
De redactie van de FHR-nieuwsbrief kijkt uit naar uw inzending.