Woord van de Rector

Een ambitieuze studiecultuur

Het thema van deze 9e FHR Nieuwsbrief is ‘ambitie’.  

Dit voorwoord spitst zich toe op het doel van FHR om een ambitieuze studie cultuur te vestigen en op de belangrijkste kenmerken daarvan. 

Het eerste kenmerk is het niet-vrijblijvende karakter van onze studiecultuur.  
Een ambitieuze studiecultuur bestaat bij de gratie van wederzijdse verplichtingen en een geïnstitutionaliseerd samenspel tussen de inzet van de studenten en het verzorgen van goed onderwijs. 
Het tweede kenmerk is ons streven naar voortdurende verbetering.  
Studenten moeten om te leren eigen energie genereren en zullen op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. De lat wordt hoog gelegd en we verwachten van studenten, die daar niet overheen kunnen springen, dat ze hun ambities bijstellen. Het onderwijs vraagt zodoende steeds meer van de studenten, maar de studenten mogen ook steeds meer vragen van het onderwijs. Daarom wordt het onderwijs waar nodig, in de breedte, in de diepte en in moeilijkheidsgraad bijgesteld.  
Het derde kenmerk van FHR’s studiecultuur is versterking van de leeromgeving.  
Er wordt een optimaal student-docent contact nagestreefd. De begeleiding van studenten bij hun studievoortgang is een onderwerp van serieuze aandacht en er worden passende maatregelen getroffen om te borgen dat afstuderen binnen de nominale studieduur normaal is; dat het aantal herkansingen binnen aanvaardbare perken blijft en dat uitstelgedrag wordt tegen gegaan.  
En ten slotte is een vierde kenmerk van onze studie cultuur dat studenten worden uitgedaagd om zich – door middel van intensieve oriëntatie op het beroepenveld en het ontwikkelen van excellentietrajecten – gedegen voor te bereiden op een professionele houding en goed burgerschap.  

Hans Lim A Po
Rector FHR Institute for Higher Education

FHR Nieuws

IACBE Accreditatie FHR Programma’s
een feit!

Met trots maakt FHR Lim A Po Institute for Higher Education bekend dat zij voor de periode 2021-2028, her-accreditatie heeft verkregen voor drie van haar businessprogramma’s van het internationaal accreditatie orgaan, IACBE (International Accreditation Council for Business) gevestigd in de Verenigde StatenKansas. 

Het gaat in deze om de volgende programma’s: 

 • Het Bachelor of Business Administration programma (BBA), verzorgd door FHR School of Business; 
 • Het Master of Business Administration programma (MBA), verzorgd door FHR School of Accounting & Management in samenwerking met Maastricht University School of Business and Economics (MUSBE) ; en
 • Het Master of Accounting programma (MOA), ook verzorgd door FHR School of Accounting & Management in samenwerking met Maastricht University School of Business and Economics (MUSBE). 

Hiermede geeft FHR wederom invulling aan haar MISSIE om bij te dragen aan een kwalitatief goed functionerende, ontwikkelde en welvarende samenleving door studenten – in een ethische en ambitieuze leeromgeving – te voorzien van Hoger Onderwijs naar internationale standaarden. 

De officiële Public Disclosures kunnen via de volgende links gedownload worden: 

Studententegemoetkoming

Suriname bevindt zich al geruime tijd in een economische crisis, wat geresulteerd heeft in een ongunstige financiële positie van een groot deel van de samenleving. In haar streven om te komen tot stabilisatie van de wisselkoers, heeft de Surinaamse overheid met ingang van 21 september 2020 via de Centrale Bank van Suriname (CBvSde wisselkoersen geünificeerd en is bijvoorbeeld de wisselkoers voor de EURO  verhoogd van ± SRD 9,- naar ± SRD 16,-. De consequenties van deze koersunificaties waren gecompliceerder dan verwacht en zorgden bij studenten voor enorme onzekerheid over de financiering van hun studie.  

Indachtig de wijsheid dat uitblijven van dagonderwijs verstrekkende consequenties zou kunnen hebben, heeft FHR besloten om haar studenten ongestoord van onderwijs te laten genieten en geprobeerd de financiële last – als gevolg van de unificatie- voor haar studenten te verlichten door middel van de zogeheten ‘FHR Studententegemoetkoming’.

De tegemoetkoming hield in dat 40% van het verschuldigde collegegeld, dat bij aanvang van het collegejaar 2020-2021 moest worden betaald, gefinancierd werd uit het noodfonds dat de Mr. FHR Lim A Po Stichting speciaal hiervoor gecreëerd had. Hierdoor kwam het verschuldigde bedrag in SRD min of meer neer op hetzelfde te betalen bedrag als van voor de unificatie.      

 Voorts is aan studenten die nog lopende betaalverplichtingen hadden, de mogelijkheid geboden om aan die verplichtingen te voldoen tegen de pre- unificatie koers van de EURO te weten SRD 9,- in plaats van SRD 16 en wel uiterlijk 01 april 2021. Vanaf deze datum zal dan de officiële unificatie koers van de CBvS worden gehanteerd.  

 Zowel studenten als de samenleving hebben zeer positief gereageerd op deze faciliteit. De reacties kwamen tot uiting in de toename van de inschrijvingen voor het Bachelor of Business Administration (BBA) programma voor het collegejaar 2020-2021FHR is zich ervan bewust dat de financieel – economische situatie nog vrij onzeker is, maar committeert zich onder alle omstandigheden aan de continuïteit van haar onderwijsproces.  

Pre-bachelor Certificaat uitreiking, 2019- 2020

FHR School of Business is in het collegejaar 2019-2020 gestart met een Prebachelor programma. Dit programma met een studieperiode van één (1) jaar is bestemd voor studenten die niet geheel voldoen aan de toelatingseisen van het FHR Bachelor of Business Administration (BBA) programma. Het doel van dit programma is om de deficiënties van de studenten in hun vooropleiding weg te werken. Het wegwerken van deze deficiënties gebeurt door het aanbieden van een curriculum dat afgestemd is op de vakken die worden verzorgd in het reguliere BBA-programma.  

 Op 04 oktober 2020 vond de eerste Prebachelor certificaat uitreiking plaats aan 59 studentenVanwege de COVID-19 overheidsmaatregelen kon zulks niet op de traditionele FHR manier plaatsvinden, maar is middels een drive-thru uitreiking, aan de studenten op een veilige manier hun certificaat overhandigd. De studenten hebben dit enorm gewaardeerd en hun waardering was duidelijk zichtbaar op de gezichten 

Toelating nieuwe MPA en MHRM Studenten

Op zaterdag 9 januari 2021 heeft de toelatingsceremonie plaatsgevonden voor het Master of Public Administration (MPA) en het Master in Human Resources Management (MHRM) programma onder aangepaste Covid -19 omstandigheden. Bij deze gelegenheid zijn 25 studenten tot het MPA-programma en 21 studenten tot het MHRM-programma toegelaten. FHR School of GovernanceLaw & Humanities is hiermee 46 studenten rijker.  

Ondanks de restricties welke de Corona pandemie oplegt aan vele sectoren in het land, is het FHR gelukt om een succesvolle rekruteringscampagne op te zetten. Voorts zijn studenten in de gelegenheid gesteld hun studie te beginnen of voort te zetten onder gunstige financieringsvoorwaarden alsook door gecreëerde alternatieve leeromstandigheden.

Het Master of Public Administration in Governance programma (MPA) gaat voor de dertiende keer van start en wordt verzorgd door FHR School of GovernanceLaw & Humanities in samenwerking met het International Institute for Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 

Het programma is opgezet in het kader van de algemeen erkende behoefte in Suriname aan institutionele ontwikkeling en versterking en heeft als Missie, studenten op te leiden in Openbaar Bestuur en hen te vormen tot bekwame professionals die in staat zijn effectief te werken in een zich ontwikkelende economie die geconfronteerd wordt met toenemende uitdagingen van globalisering en regionalisering en alzo bij te dragen ​​aan de kwaliteit van het Openbaar Bestuur in Suriname als geheel. Dit deeltijdprogramma voldoet aan alle internationale normen qua inhoud, docenten corps en leer faciliteiten.  

Het Master in Human Resources Managementprogramma (MHRM) gaat voor de vijfde keer van start. Ook dit programma wordt verzorgd in samenwerking met het International Institute for Social Studies (ISS) De Missie van dit programma is om HR-professionals en managers op te leiden, die toegewijd zijn om bij te dragen aan institutionele – en capaciteitsopbouw van hun organisatie en om hen zeer competente professionals te maken, in staat effectief te werken in een zich ontwikkelende organisatie en omgeving met toenemende HR-uitdagingen. 

FHR heet deze nieuwe FHR Master studenten van harte welkom en wensthen veel succes toe met deze stap in het traject van Life-long learning 

 

Fotoreportage BKE-certificaat uitreiking 2019-2020

Op 10 december 2020 heeft de certificaatuitreiking van het 2019-2020 Basis Kwalificatie Examinering trainingstraject plaatsgevonden. Hieronder enkele indrukken:

FHR Bijzondere Momenten

Certificaat uitreiking ‘Basis Kwalificatie Examinering (BKE)’

Binnen FHR Institute for Higher Education (FHR) vormen kwaliteitsstandaarden een belangrijk onderdeel van haar ‘Life long learning’ community. 

De kwaliteitseisen van een instelling voor hoger onderwijs maken het noodzakelijk dat elk personeelslid zich blijft ontwikkelen en bereid is om te leren.

Voor het waarborgen van de kwaliteitsstandaarden van het geven van onderwijs is het belangrijk dat FHR-docenten bekwaam en bevoegd zijn en regelmatig bijgeschoold worden. Ook wordt verwacht dat FHR-docenten de ontwikkelingen in hun vakgebied bijhouden.  

FHR faciliteert hierin door trainingen aan te bieden aan elk personeelslid. 

 Een van deze trainingen is de ‘Basis Kwalificatie Examinering (BKE) training en werd voor de derde keer aangeboden in het studiejaar 2019-2020. Het is een training in toetsontwikkeling voor hbo-docenten voor het ontwikkelen van een kwalitatief goede toetsen. De Basis Kwalificatie Examinering zorgt er ook voor dat docenten in de rol van examinator – op basisniveau – de kennis en kunde beheersen om verantwoord te kunnen examineren. 

 Op 10 december 2020 hebben elf FHR-personeelsleden het BKE-certificaat in ontvangst genomen.  Inmiddels hebben totaal al 35 FHR-personeelsleden dit traject succesvol doorlopen. 

FHR Wall of Excellence

Door de uitbraak van de Covid -19 pandemie was het collegejaar 2019-2020 voor zowel studenten als docenten van het FHR Bachelor’s Programma een uitdagend jaar. Desondanks hebben zij vanwege hun ambities en sterke motivatie goede resultaten geleverd.  

 Bij FHR worden excellente studenten en docenten per studieblok (kwartaal) in de schijnwerpers geplaatst: op de zogeheten FHR Wall of Excellence 

Hiermee wordt publiekelijk erkenning gegeven aan hun buitengewone prestaties en resultaten en ter verdere motivatie van medestudenten en docenten  

Wall of Excellence – Blok 3 

 Cohort  Naam  Gemiddeld cijfer 
BBA NL  Wieraisha Ramkisoen  7.6 
Finance  Ashni Joeloemsingh  8.1 
Management  Ralitza Vyent  7.9 
International Business  Li-ien Li  7.3 
Change Management  Sherill Bendt  7.3 
Financial Accounting  Helena Blommers  8.8 
Human Resource Management  Chevelly Gooding  7.5 
Management Accounting  Leandro Loswijk  8.4 
Marketing Management  Kenny Lam  8.4 
International Business & Management  Tak Loong Zhang  8.3 
Docent Marketing en Onderzoeksgerelateerde Vakken  Hira Ferry   
 Cohort  Naam  Gemiddeld cijfer 
BBA NL  Cyrrone Elshot  7.5 
Finance  Shiva Garib  8.2 
Management  Ralitza Vyent  8.0 
Change Management  Andashanie Koelboel  7.7 
Financial Accounting  Helena Blommers  8.5 
Human Resource Management  Chevelly Gooding  7.9 
Management Accounting  Leandro Loswijk  7.6 
Marketing Management  Kenny Lam  7.0 
Small & Medium Enterprise Management  Maarten Sint  7.3 
International Business & Management  Theo Haukes  8.3 
Docent Finance gerelateerde Vakken  Wendy Ramautarsing   

Challenge Cup Award winnaars

Ook studenten van de masteropleidingen hebben, ondanks de beperkingen die de Covid-19 pandemie gelegd heeft op het onderwijsproces, geweldige prestaties per module (vak) geleverd.  Als blijk van appreciatie is aan hen de Challenge Cup Award uitgereikt. Deze professionals ontwikkelen zich tot ‘responsible leaders’ in business management, accounting, governance, law en/of human resources.  

In de periode augustus 2020 – januari 2021 hebben de volgende studenten de Challenge Cup Award ontvangen: 

Cohort  Naam  Module
MBA 15   Mitch Jie-A-Looi  Decision Making Tools 
MBA 15   Soeraya Mangalsing  Decision Making Tools 
MBA 15   Earl Frijmersum  Managing Cultural Diversity 
MBA 16  Christel Nijman  Corporate Finance 
MBA 16  Christel Nijman  Entrepreneurship  
MPA 12  Siomara Anasai  Planning for Social and Economic Growth  
MPA 12  Marc Bronstein  Planning for Social and Economic Growth  
EMMA 4  Rajshree Patandin  Corporate Fiance 
EMMA 4  Rajshree Patandin  Risk Management 
EMMA 4  Raj Paltantewari  Risk Management 
EMMA 4  Angel Landus  Corporate Governance 
EMMA 4  Charleen Atmosoerodjo  Strategic Management Accounting and Control 
EMMA 4  Varsha Jogie  Strategic Management Accounting and Control 
EMMA 4  Christoher Itrajh  Leadership power and Influence 
MoA 5  Sagar Biere  Management and Financial Accounting 
MoA 5  Jarred Oudsten  Management and Financial Accounting 
MoA 5  Jarred Oudsten  Financial Reporting and Analysis 
MHRM 4  Bernice Biswane  HR Analytics & Technology 
MHRM 4  Suelle Shepperd  Corporate Social Responsibility 
MHRM 4  Barbara Bruinhart  Corporate Governance 
MHRM 4  Jenny Karmin  Corporate Governance 
MHRM 4  Shequita Claver  Corporate Governance 
MHRM 4  Danielle Boldewijn  Learning & Development 
MHRM 4   Suelle Shepperd  Learning & Development 

FHR ontvangt Sustainable Development Goals (SDG) Plakaat van JCI –SYMA (Skillful Young Managers)

JCI SYMA is een onderdeel van de wereldorganisatie Junior Chamber International (JCI) welke mogelijkheden biedt om duurzame en positieve veranderingen teweeg te brengen door middel van ontwikkelingskansen voor jongeren tussen 18 en 40 jaar. In november-december 2020 heeft deze organisatie een SDG-bewustwordingscampagne uitgevoerd met als doel, awareness te creëren binnen de samenleving over de zeventien (17) Sustainable Development Goals (de SDG’s), ook bekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.  

De Agenda voor 2030 voor duurzame ontwikkeling, die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties is aangenomen, biedt een gezamenlijke blauwdruk voor vrede en welvaart voor de mensen en de planeet, nu en in de toekomst. Centraal staan de zeventien (17) doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s), die een dringend oproep doen aan alle landen – ontwikkelde en zich ontwikkelende – om actie te ondernemen middels een wereldwijd partnerschap. Zij erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand gaan met strategieën die gezondheid en onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen en economische groei stimuleren en dit alles in combinatie met het aanpakken van klimaatverandering en het werken aan behoud van onze oceanen en bossen.  

Romario Sahai vertegenwoordiger JCI SYMA en Simone Koole Coördinator Onderwijs FHR School of Business

JCI SYMA is een onderdeel van de wereldorganisatie Junior Chamber International (JCI) welke mogelijkheden biedt om duurzame en positieve veranderingen teweeg te brengen door middel van ontwikkelingskansen voor jongeren tussen 18 en 40 jaar. In november-december 2020 heeft deze organisatie een SDG-bewustwordingscampagne uitgevoerd met als doel, awareness te creëren binnen de samenleving over de zeventien (17) Sustainable Development Goals (de SDG’s), ook bekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.  

Best Students of 2019 - 2020

Aan het begin van elk collegejaar worden excellente studenten in de bloemen geplaatst voor de geleverde prestatie en als motivatie voor overige studenten tot betere studieprestaties. Door de COVID-19 pandemie was het studiejaar 2019-2020 voor vele studenten een jaar met uitdagingen van leren op afstand. Desondanks de omschakeling naar afstandsonderwijs, hadden de beste studenten excellente prestaties kunnen behalen. Het behalen van deze prestaties was het resultaat geweest van de ambities van de studenten om door te blijven studeren en zich door te blijven inzetten.  

Beste bachelor studenten 2019-2020

Shivani Sanchit 
Beste BBA student periode 1 
Gemiddelde score: 7.4 
Shiva Garib
Beste BBA student periode 8 
Hoofdrichting: Finance 
Gemiddelde score: 7.9 
Ralitza Vyent
Beste BBA Student periode 6,7 en 8 
Hoofdrichting: Management 
Gemiddelde score: 
Periode 6: 8.4 ǀ Periode 7: 7.9 ǀ Periode 8: 8.0 
Vinay Chandnani
Beste BBA Student periode 5 en 6 
Hoofdrichting: International Business  
Gemiddelde score: 
Periode 5: 7.9 ǀ Periode 6: 7.6
Helena Blommers 
Beste BBA Student periode 11 en 12 
 Afstudeerrichting: Financial Accounting 
 Gemiddelde score: 
 Periode 11: 8.8 ǀ Periode 12: 8.5 
Andashanie Koelboel 
Beste BBA Student periode 12 
 Afstudeerrichting: Change Management 
 Gemiddelde score: 7.7 
Yfabio Landveld 
Beste BBA Student    
Afstudeerrichting: Marketing Management

Gemiddelde score: 7.0  

Beste masterstudenten 2019-2020

Master of Business Administration Program 
Intake: 15 
Gemiddelde score: 8.7
Executive Master in Management Accounting Program 
Intake: 4 
Gemiddelde score: 8.2 
Rajshree Patadien 
Executive Master in Management Accounting Program 
Intake: 4 
Gemiddelde score: 8.2 
Master of Accounting Program 
Intake: 5 
Gemiddelde score: 7.3 
Marc Bronstein 
Master of Public Administration  
Intake: 12 
Gemiddelde score: 8.6 
Jeanine Playfair 
Master of Public Administration 
Intake: 12 
Gemiddelde score: 8.6 
Suella Sheppard 
Master in Human Resource Management Program 
Intake: 4 
Gemiddelde score: 7.9

Best Class of 2019 - 2020

Voor het collegejaar 2019-2020 is de ‘Best Class” van de BBA-opleiding, de Dag groep 1C, met een gemiddeld slagingspercentage van 90%. De klassevertegenwoordiger is Xiomara Cotin 

Het behalen van deze prestatie is de studenten gelukt door teamwork en team ambitie en elkaar te motiveren en te ondersteunen tijdens hun studieperiodes.  

Van links naar rechts 

Rij 1:  Soechit DravinCotin Xiomara, Sewdajal RohitKinsaini Kethoera, Roman OrgianaSoerowirjo Shephany, Pinas Suwenna 

Rij 2: Kewal AvishSoetowikromo BrasleySewnarain Neha, Amirullah Mohammad, Oron Ezechiël, Ramkhelawan Anjilie, Telting Nathan 

Rij 3: Wijngaarde Lateefah, Elshot Cyrrone, Fong Mei, Ramkisoen Wieraisha, Sanchit ShivaniSapoen KaithlynSoebhan Nadjma  

Van alle Masteropleidingen is MBA14 als ‘Best Class’ uitgeroepen met een gemiddeld cijfer van 7.7. De klassevertegenwoordiger is Clyde Griffith.  

De groep heeft de transitie van klassikaal naar afstandsonderwijs goed doorstaan en heeft inmiddels alle verplichte modules afgerond. De ‘Class” zit momenteel in de afrondende thesis projectfase. Heel binnenkort worden de eerste voltooide theses verwacht. 

Van links naar rechts: 

Rij 1: Aalstein Nathalie, Alendy Gidoni, Baldew Adjai, Bhikha-Kori Asty, Bisnajak Vishal, Bisoen Winod, William Sjahnaz 

Rij 2: Fer Murgia, Busropan Daniel, Ganga Persad Edith, Griffith Clyde, Chedi Dhirendra, James Nykieta, Kanhai Sharoma 

Rij 3: Soentik Charlene, Kisoensingh SanjaiKalapnat-Kisoensingh Sharista, Kromodihardjo Mitchell, Marengo Marjorie, Mohan Sherida, Olivieira Illio 

Rij 4: Persaud Roberto, Poeketi Anuska, Ramkhelawan Vasanth, Ramkisoen Rishiana, Ramnarain Sharia, Sanel Chiquita, Zeegelaar Charissa 

Rij 5: Soerdjbalie Naresh, Sendar Janice, Schillevoort Zenko 

Best Lecturer of 2019 – 2020

Excellerende docenten worden ook erkend om daarmee de overige collega’s te motiveren tot betere inzet. De ‘Best Lecturer’ van het collegejaar 2019-2020 is Ferry Hira, lecturer in Marketing.   

Het verkrijgen van deze titel is het resultaat geweest van toepassing van het lifelong learning principe in zijn manier van lesgeven en dit heeft hij gedaan   met veel toewijding aan onze toekomstige young professionals. Ook de impact die hij heeft gehad op de studenten tot verdere groei en succes is het vermelden waard. 

Bachelor & Master Afgestudeerden 2019 - 2020

De getroffen overheidsmaatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie hebben een paar FHR-activiteiten onmogelijk gemaakt. Zo kon voor de FHR Bachelor en Master studenten die in de periode September 2019 – December 2020 zijn afgestudeerd, geen gebruikelijke Graduation Ceremony & Reception worden georganiseerd. Maar een hartelijke felicitatie vanuit FHR, ook hier, is zeker op zijn plaats.  

Van FHR School of Business die het Bachelor of Business Administration (BBA) programma verzorgd, zijn de volgende personen afgestudeerd: 

Change Management (CM)  Management Accounting (MA)  International Business Management (IBM) 
Naam  Voornaam  Naam  Voornaam  Naam  Voornaam 
Banda  Chemendy  Castillion  Guilermo  Adna  Rivani 
Bhoejhawan  Meriam  Cheung  Henkie  Bharosa  Trishala 
Djamin  Damiene  Desadien  Roshni  Bishesar  Raya 
Gadjradj  Ivana  Fattoe  Faria  De Dyn-Turny  Avanaisa 
Girjasing  Nandeni  Jamaloodin  Shanita  Dhanpal  Melissa 
Kasantirto  Safirah  Jubitana  Quetura  Falix  Miquel 
Kesarsing  Amar  Kanhai  Taramatie  Goerdayal  Shivindre 
Lachitjaran  Misael  Kwasie  Varello  Jadnanansing  Rawina 
Mokiem  Sevanah  Lall  Cleo  Moeljodirjo  Cherilyn 
Nandpersad  Raveena  Li-A-Young  Shigehisa  Nabibaksh  Sileena 
Tanoesemito  Fariel  Manna  Avinash  Narsing   Shaniel 
Tilak  Sharveen  Marayca  Tiopoe  Stucki  Shaun 
Wirjosemito  Xomara  Meerberg  Jamell  Tjong –Ahin  Shana 
Wong Swie San  Gail  Misiedjan  Sergio  Veldkamp  Daphne 
Yorks  Naomi  Moennoesing  Mohamed  Veux  Cathy 
    Nanhu  Manish  Wongsowirono  Delegate 
    Parag  Karishma     
    Sewpersad  Soeraya     
    Siewnath  Rajesh     
    Uralime  Jennifer     
    van hetten   Rejeanah     
    Zhan  Allan     
    Zichem  Jonathan     

 

Bedrijfskunde Management Economie & Recht (BMER)  Marketing Management (MM)   Human Resource Management (HRM) 
Naam  Voornaam  Naam  Voornaam  Naam  Voornaam 
Boldewijn  Stephanie  Ganeshi   Tania  Jabini  Anna 
Brunings  Nicole  Jangi  Sujatha  Jeroe  Sharmida 
Comvalius  Marion  Khaimraj   Renaldo  Nasio  Mary-Lyn 
Herkul  Gabrielle  Mohabier  Shana  Peiter  Gwynith 
Jaggat  Sarah         
Kromodirjo  Don         
Landveld  Ilunga         
Redjosentono  Graciella         
Seymonson  Gilbert         
Tjin Fat Cheong  Michelle         

  

Financial Accounting (FA)  Bedrijfseconomie (BE)  Commerciële Economie (CE)  Financial Sector Management (FSM) 
Naam  Voornaam  Naam  Voornaam  Naam  Voornaam  Naam  Voornaam 
Adrai  Aziza  Peer  Imeghan  Atmowirono  Dustin  Imandikromo  Grace 
Misri  Bharti             
Sital  Shekher             

 FHR School of Accounting & Management die het Master of Business Administration (MBA) en het Executive Master in Management Accounting (EMMA) programma verzorgd, heeft de volgende afgestudeerden afgeleverd:  

Master of Business Administration (MBA)  Executive Master in Management Accounting (EMMA) 
Naam  Voornaam  Naam  Voornaam 
Ajodhia  Cedric  Alladien  Nazmiennisa 
Amatdanom  Sandy  Azimullah  Vasil 
Asraf   Sharagatoen  Baidjoe  Santosh 
Baboelal  Ritesh  Boesia  Audrey 
Bhagirath  Raymil  Commiesie  Harold 
de Clerq  Robert  Djotiko  Cheryl 
Dhaniramsingh  Karishma  Echteld  Angelique 
Dijksteel  Joelle  Etnel  Gloria  
Harry  Meroeva  Ghisaidoobé  Angela 
Jap-A-Joe  Siddharta  Goedhart  Gabrielle 
Kallan  Edward  Manglie  Manisha 
Lank  Paul  Manhoef  Gabrielle 
Lenz  Lucretia  Ozir  Arief 
Matabadal  Serogine  Rellum  Roan 
Ngadimin  Lyanne  Sietaram  Reshmi 
Ramcharan  Nikhiel  Soekhai  Shaya 
Ramdat Misier  Rajiv  Sowidjojo  Monique 
Reeder  Ashley  Tjon Eng Soe  Evelyn 
Somohardjo  Harold     
Van der Wijne  Kenneth     
Westmaas  Fabian     

Van FHR School of Governance Law & Humanities die het Master of Public Administration (MPA) en het Master in Human Resource Management (MHRM) programma verzorgd, zijn de volgende personen afgestudeerd:  

Master of Public Administration (MPA) in Governance  Master in Human Resources Management (MHRM) 
Naam  Voornaam  Naam  Voornaam 
Accord  Afra  Girjasing  Gitanyali 
Denswil  Presiosa  Grootfaam  Xiomara 
Dijksteel  Pascaline  Jadi  Juwendy 
Finisie  Wilco  Lienga  Sordita 
Fung A Loi  Sifra  Rashna  Oedit 
Ivan  Francis  Schmeltz  Joelle 
Jiawan  Veruscka  Sweet  Myrna 
Joseph- Farina  Nahomie  Teti  Vanessa 
Kallan  Tayyiba  Vaseur-Adams  Susanne 
Pinas  Letitia Agnes  Vyent  Rayen 
Prijor  Meliesa     
van Ommeren  Sheryl     

Drie ‘mindsets’ die effectief leren bevorderen

Ik zal het hebben over drie manieren van denken die ‘effectief leren’ beïnvloeden. De eerste is een meta-cognitieve mindset. Zij houdt in dat kennis en begrip van eigen leergedrag een voorwaarde is voor effectief leren. De tweede is een groei mindset: het geloof dat de mens niet van nature beperkt is in zijn intellectuele gaven maar door inspanning zijn intellect kan ontwikkelen. En de derde, een strategische mindset, is ingegeven door de conditie van de mens om het steeds beter te willen doen en daarom de meerwaarde van zijn inspanningen steeds wil optimaliseren. 

Een meta-cognitieve mindset

Een mindset*1 is ‘een manier van denken’. Een meta-cognitieve*2 mindset is de wijze van denken die zich met het denken zelf bezighoudt (‘denken over denken’). Het gaat over het benutten van vaardigheden die de mens in staat stellen om zijn eigen leergedrag te controleren en aan te sturen. Het ontwikkelen van een meta-cognitieve mindset is dus ‘leren leren’, het bewust en actief bezig zijn met het eigen leerproces als basisvoorwaarde voor het construeren ervan. 

Hoe krijg je om je leerdoelen te bereiken grip op en geef je sturing aan leren? Door te ‘leren leren’, door aan de hand van meta-cognitieve vaardigheden tijdens het leren, naar je eigen leerproces te kijken, het te analyseren, te begrijpen en waar nodig bij te sturen.

Men typeert deze aanpak, omdat zij de student inzicht geeft dat het leerproces de actualiteit van het onderwerp overstijgt weleens als het gebruik van een helicopterzicht*3. 

Belangrijke meta-cognitieve vaardigheden (strategieën) die je kunt ontwikkelen zijn: 

 1.  Je oriënteren op de leeropdracht die je moet verrichten; 
 2. Jezelf daarbij duidelijke doelen stellen; 
 3. Een plan maken voor het traject dat je je voorstelt te volgen  
 4. Het traject zelf organiseren 
 5. Je voortgang monitoren 
 6. Het resultaat dat je bereikt evalueren 
 7. En ten slotte reflecteren op ‘hoe het is gegaan’.  

De meerwaarde van deze vaardigheden is in de praktijk bewezen. Ze blijken te leiden tot significante resultaten boven op de effecten van je IQ en hebben het karakter van ‘laaghangend fruit’. 

Een groei mindset  

In 2006 heeft Carol Dweck een psychologe verbonden aan Stanford University het onderscheid geïntroduceerd tussen een statische mindset (‘fixed mindset’) en een groei mindset (‘growth mindset’). 

Dit onderscheid is bepalend voor het antwoord op de vraag of je je vermogens om te leren beschouwt als een vooraf bepaald ‘gegeven’ en daarom van nature beperkt of als een vermogen dat vatbaar is voor ontwikkeling en groei.  

Degenen met een statische mindset zijn van mening dat hun intelligentie en vaardigheden zijn aangeboren en vast staan. Zij aanvaarden daarom geen uitdagingen; zij geven gauw op; zien inspanningen als vruchteloos en negeren feedback.  

Degenen met een groei mindset geloven dat ze hun intelligentie, kwaliteiten en vaardigheden kunnen ontwikkelen en dat oefening hiertoe kan bijdragen.

Zij zijn zich ervan bewust dat toewijding en volharding noodzakelijk zijn om leerdoelen te bereiken. Zijn zien inspanning als noodzaak op de weg naar ‘meesterschap’. Daarom omarmen zij uitdagingen, volharden en willen graag leren, ook van kritiek.  

Een strategische mindset

In april van het afgelopen jaar heeft een jonge Chinese psychloge, Patricia Chen, die verbonden is aan de Nationale Universiteit van Singapore, tezamen met een aantal collega’s van Stanford University waaronder Carol Dweck, het begrip ‘strategische mindset’ geïntroduceerd om aan te geven dat bij het nastreven van doelen – en dat geldt ook voor leerdoelen-, men georiënteerd moet zijn op strategisch gedrag. Want, zo zeggen ze, je kunt je uitputten door harder je best te doen maar je zal op den duur ongemotiveerd worden indien je verhoogde inspanning gericht blijft op realisatie van een onproductieve strategie. 

Volgens Chen zal een ‘strategische mindset’ je motiveren om nieuwe strategieën te beproeven. Een strategische mindset is een onderliggende manier van denken die mensen stimuleert om gebruik te maken van cognitieve vaardigheden zodat ze hun leerproces kunnen verbeteren. Daarom is een strategische mindset in combinatie met een groei mindset een essentieel onderscheidend kenmerk tussen degenen die effectief en efficiënt leren en degenen die daar niet in slagen.  

Mensen met een strategische mindset doen steeds opnieuw strategische gooien naar hun doelen. Ze streven ernaar om wanneer bij het nastreven van doelen – en dat geldt ook voor leerdoelen – steeds andere effectievere strategieën toe te passen.  

Zij bereiken dit door het stellen van vragen met strategische implicaties (‘strategy eliciting questions’) zoals ‘Wat kan ik doen om mezelf te helpen? Hoe kan ik dit anders doen? Is er een manier om dit zelf beter te doen?  

Het stellen van dergelijke vragen stimuleert het vertrouwen in intentionele strategieën. Het voorkomt het slaafs vervolgen van een eenmaal ingeslagen weg. Het zorgt ervoor dat bij elk stap een intelligente beslissing is die lessen belichaamt van wat verkeerd is gegaan en voortbouwt op de kleine dingen die goed zijn gegaan. Het leidt tot een aanpak, een manier van doen, die in het licht van tegenvallers en uitdagingen op zoek is naar mogelijkheden om het beter te doen.  

Carol Dweck heeft deze gedachtegang aangevuld met de stelling dat elke uitdaging kritische momenten (‘key points’) kent die, wanneer men ze tegenkomt, vereisen dat men zijn perspectieven opnieuw inkadert en een stap terug doet zodat er ruimte ontstaat om nieuwe strategieën te bedenken en te initiëren. Een strategische mindset laat dit gebeuren.   

Notities:

*1‘Mindset’: dat is ‘een manier van denken’; denkstijl, geesteshouding; bepaalt hoe je naar jezelf en je kwaliteiten en vaardigheden kijkt. 

*2‘Meta’: wat gaat over het verschijnsel dat in het tweede deel van de samenstelling wordt genoemd meta-cognitief gaat over cognitieve of verstandelijke vermogens. 

*3‘Helicopterzicht’ wil zeggen dat je in een leersituatie overzicht houdt over het geheel en de details. Je ‘hangt’ als het ware boven de situatie en bepaalt van daaruit de lijnen of vervolgstappen. 

Hans Lim A Po 
Rector 

Voor de samenstelling van dit artikel zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 • Marcel V.J. Veerman (2013): meta-cognitie bepaalt voor 40% het leerresultaat.
 • Carol Dweck, Mindset: The new psychology of success (2006)
 • Patria Chen et al: A Strategic mindset: An orientation toward strategic behavior during goal pursuit PNAS June 23,2020 Vol. 117 no 25
 • Elon Musk USC Commencement Speech (2017): ‘Focus on signal over noise, don’t waste time on something that does not make things   better’ (add value). 

Succesvolle FHR-alumnus: Dr. William Orie

In zowel professionele als persoonlijke sfeer is het handelen van William Orie gebaseerd op eerlijkheid en rechtvaardigheid. “Elk besluit gaat door een “zeef” van deze twee diepgewortelde waarden.”  Hij gelooft in de potentie van elk mens en het doet hem goed om personen in en buiten zijn kringen te zien opereren vanuit hun potentie. William Orie meent zijn hart op de juiste plaats te hebben voor zijn geliefd land Suriname, voor zijn medemens en voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS) waar hij werkt als Directeur op het Directoraat Monetaire Zaken en Economische aangelegenheden (DME).  

Hij streeft er dagelijks naar om elke opdracht die hij krijgt – op basis van afgesproken kwaliteitseisen en gezette deadlines – af te handelen. Hij is een gelovig mens en in zijn persoonlijk leven als moslim is het voltooien van de (vijf) dagelijkse en verplichte Namaaz (gebeden) een belangrijke prioriteit.  

Ambitie voor leren 

William Orie heeft van jongs af aan ambitie gehad voor leren en zijn interesse in het economisch vakgebied heeft hem ertoe gedreven een postdoctorale Economie-opleiding aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname te volgen en af te ronden. Op 34-jarige leeftijd besloot hij zijn academische loopbaan te continueren en schreef zich in voor de eerste intake van de Master of Public Administration in Governance opleiding van FHR  

De specialisatie “Good Governance” sprak hem bijzonder aan en was complementair aan zijn Economie-opleiding. Volgens hem is voor beleidsvoorbereiding en uitvoering goed inzicht in de verschillende facetten van Good Governance onmisbaar.  

Hij koos voor FHR vanwege het internationaal erkend diploma na voltooiing terwijl hij in Suriname woonde en werkte en en het gemakkelijk kon combineren met zijn baan en gezinsleven.  Deze combinatie was niet altijd even gemakkelijk, omdat hij naast zijn baan toen als staffunctionaris bij de CBvS ook deeltijds docent was op o.a. de Anton de Kom Universiteit van Suriname en Inholland Hoge School Suriname (nu de FHR School of Business). Desondanks, heeft hij de FHR master opleiding als best geslaagde weten af te rondeneen prestatie waar hij zelf heel trots op is.  

In die periode keek hij bijzonder op naar de grote betrokkenheid van Hans Lim A Po, de Rector van het Instituut, die bij de opleiding persoonlijk de studenten motiveerde en stimuleerde en hen de weg baande tot succes.   

De Heer Dr. Hans Lim A Po is een bron van inspiratie voor mij”. 

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics 

De succesvolle voltooiing van zijn Economie- en MPA-opleiding hebben zijn ambities om te ‘doctoreren’ vergroot.  In zijn visie zou het behalen van een PhD graad aan een gerenommeerde universiteit een toegevoegde waarde hebben voor zijn werk bij de CBvSvoor het doceren en voor het doen van onderzoek.   

Beide vooropleidingen sloten goed aan bij zijn PhD-opleiding aan International Institute for Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en kennis gaps heeft hij middels cursussen en trainingen opgevuld.  

Zijn promotieonderzoek heeft betrekking op financieringsobstakels voor Micro, Kleine, en Middelgrote bedrijven in Suriname, vanuit een “small state” perspectief. Hij heeft voor dit onderwerp gekozen omdat onvoldoende systematische data en kennis hierover in Suriname beschikbaar zijn.  

Hij omschrijft zijn PhD periode als ‘heel demanding’. “Het combineren van een dergelijke studie met een voltijdse baan vergt een ijzeren discipline om het goed af te ronden.” De bedrijvenenquête was een nieuwigheid voor hem, en tegelijkertijd een enorme onderneming en zeer intensief, maar hij heeft er veel uit kunnen leren. 

Passie voor centraal bankieren 

Hij is altijd gepassioneerd geweest over centraal bankieren. Het algemeen belang dat centrale banken nastreven spreekt hem bijzonder aan. Om succesvol te zijn in deze en overige sectoren is volgens hem een redelijke theoretische en praktische basis van essentieel belang, aangevuld door een kritische houding en continue bijscholing. 

In lijn met deze passie heeft hij de kans om te werken voor de CBvS zich niet voorbij laten gaan. Een baan bij de CBvS was aantrekkelijk vanwege de nodige zekerheid voor een redelijk bestaan, goede carrièremogelijkheden, goede aansluiting op zijn Economie-opleiding en een goede match tussen zijn passie voor algemeen belang en het algemeen belang dat de CBvS nastreeft. 

Een grote inspiratiebron in deze was Ex-Governor Drs. Glenn Gersie, onder wie hij tijdens en na zijn stageperiode, onderdeel van zijn Doctorale Economie-opleiding, mocht werken en van wie hij mocht leren. Hij bedankt Drs. Gersie daarom ook voor de impact die hij op zijn ‘CBvS carrière’ heeft gehad.  

Hij kenmerkt zichzelf als een rasechte werker en heeft zich bij elke Governor volledig ingezet bij het technisch werk, wat geresulteerd heeft in het aanbod van verschillende carrièremogelijkheden. Vanwege zijn werkervaring en inzichten op macro-monetair gebied is hem de mogelijkheid geboden om Suriname te vertegenwoordigen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington DC, voor 2.5 jaar in de periode 2012-2015. In die periode behartigde hij ook Suriname’s belangen bij de Wereldbank. Hij is al de personen die dit mogelijk hebben gemaakt zeer erkentelijk voor deze bijzondere opportuniteit. 

In de afgelopen jaren is hij enorm gegroeid in skills en competenties. “Waar in de eerste fase de focus was op technische inzichten, is in een latere fase de nadruk gelegd op beleid en management.” In zijn huidige functie kan hij sturing geven aan het monetair en wisselkoersbeleid. Zijn kennis van de bijzonderheden van de economie en de financiële sector in Suriname en gevoel voor een op maat gesneden beleid kan hij hierbij goed gebruiken. Gedurende de uitbraak van het Covid-19 virus in Suriname heeft zijn directoraat een voorname rol mogen spelen bij de instelling van een Covid-fonds via verlaging van de kasreserve bij de banken. 

Zijn carrière binnen de CBvS heeft niet alleen hoogtepunten gekend. De indirecte negatieve impact van de lopende strafzaak tegen een ex-Governor van de CBvS, op zijn opgebouwde reputatie als eerlijk en integer mens, categoriseert hij als een ‘absoluut dieptepunt’. Het heeft hem bewust gemaakt dat zelfs in een organisatie waarbij geenszins sprake is van collectieve besluitvorming, besluiten van anderen repercussies kunnen hebben op personen die niet direct erbij betrokken zijn. “Ik ervaar het als een zeer pijnlijk leermoment, maar het heeft mij wel veel assertiever gemaakt.” 

Een groter dammer… 

“Dammen heeft mij mijn eerste identiteit en erkenning gegeven.” Orie kon vanaf zijn kinderjaren goed dammen en heeft enorme passie hiervoor. Hij was kampioen in de buurt, op de scholen, in zijn damclubs en uiteindelijk tweemaal landskampioen. “Dammen leert je discipline: systematisch denken, denken op strategisch en tactisch niveau; goed nadenken voordat je handelt; het nemen van beslissingen binnen de beperkte tijd.” Dit zijn ook belangrijke bouwstenen van academische, professionele en persoonlijke ontwikkeling.   

Bijdragen aan lange termijn economische stabiliteit 

Als PhD’er hoopt hij een grotere bijdrage te kunnen leveren aan onderzoek, beleidsformulering en implementatie. “Ik ben een nuchter en tevreden mens en dring mezelf niet op voor functies. Ik probeer hetgeen aan mij gegund is met passie en naar beste kunnen te doen. De rest komt vanzelf.”  

In de (nabije) toekomst wil hij een monetair raamwerk opzetten -dat moet resulteren in lange termijn stabiliteit op o.a. het wisselkoersfront. “Daarbij is behalve een robuust monetair raamwerk, ook fiscale discipline en een dynamische exportsector nodig. Zonder fiscale discipline is wisselkoersstabiliteit in een “small developing state” als Suriname wishful thinking.” Hij wil meer awareness hierover creëren bij beleidsmakers en het publiek. 

 Hij wil ook bewijzen dat je als Surinamer met de nodige opleidingen en ervaring kan excelleren. “Ik word gedreven door het bereiken van resultaten in Suriname waaraan elke Suriname, ongeacht de achtergrond, profijt aan heeft.” Een stabiele wisselkoers, lage inflatie en een financieel systeem dat ten dienste staat van de economie zijn zaken waar hij zich sterk voor maakt. Dit, in lijn met zijn wens om gezien te worden als een eerlijk en oprecht mens met passie voor de CBvS en Suriname.  

Gelijke kansen voor eenieder 

Vanuit zijn rol als FHR MPA-alumnus en op basis van zijn jarenlange ervaring met centraal bankieren, adviseert hij (toekomstige) studenten om een reputatie op te bouwen die gestoeld is op professionele integriteit, discipline en kwaliteit. Continue bijscholing zal hierbij doorslaggevend zijn.  

Hij roept studenten daarom ook op om hun potentie maximaal te ontwikkelen en benutten en hij adviseert beleidsmakers om beleid te ontwikkelen dat gericht is op het bieden van gelijke kansen aan elke Surinamer.  

Gedreven door Ambitie

Een respectabele studie daagt ons niet alleen uit om onze kennis te verruimen, maar ook onze denkwijze buiten de kaders die wij als individuen meekrijgen uit onze opvoeding en levenservaringen. Deze uitdaging maakt studeren een enorm belonende ervaring, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Studeren is echter geen alleenstaande ervaring. Als student kunt u van alles en nog wat meemaken, tijdens uw studieloopbaan die van invloed kunnen zijn voor het succesvolle verloop ervan. Dat is ook niet anders, want u committeert jaren van uw leven eraan. En als u het ‘life long learning’ principe ook echt consistent en consequent toepast, houdt het leerproces als het ware nooit op.  

Het zal dus zelden zijn dat studenten tijdens hun studie nooit een moment van teleurstelling, verdriet of onzekerheid zullen meemaken. Het is voor alle studenten dus niet zo zeer de kwestie of zij ooit tegenslagen zullen ervaren tijdens hun studieloopbaan, maar meer de vraag hoe zij ermee omgaan wanneer zij met deze tegenslagen geconfronteerd raken. Bij het omgaan met deze tegenslagen is ambitie een onmisbare factor. Ambitie is een innerlijke gedrevenheid om de grote doelen te bereiken die u als individu koestert. Deze drang draagt ook positief bij aan intrinsieke motivatie, en vormt een basis voor een mindset van zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Allen factoren die van belang zijn voor een succesvol studietraject. In een wisselwerking draagt studie op haar beurt ook weer bij aan de carrière waar uw ambitie naar uit gaat. 

Als instituut erkent FHR “ambitie” op verschillende manieren als een kerncomponent van studeren. Ten eerste is ambitie aangemerkt als één van de kernwaarden, die zowel FHR-studenten als –personeel moeten nastreven. Het Instituut verwacht dat deze ambitie zich onder andere uit middels een blijk van liefde voor leren, het nemen van initiatieven en een sterk enthousiasme voor het eigen leerproces. Een andere manier waarop het Instituut “ambitie” erkent, is door zelf het voorbeeld te geven als middels het nastreven van een “ambitieuze leeromgeving” voor onze studenten. De COVID-19 pandemie heeft weliswaar ingrijpende veranderingen teweeggebracht voor de fysieke leeromgeving. De leeromgeving in zijn geheel had echter nog voor de pandemie reeds belangrijke stappen gezet wat betreft digitaal leren, onder andere middels het BUKU en het EBSCO-platform. Het aanpassingsvermogen van het Instituut tijdens deze pandemie en de gedrevenheid om het onderwijs te blijven garanderen aan onze studenten, ondanks het zij zelf ook in haar eigen leerproces zit qua het aanbieden van deze nieuwe onderwijsvorm, getuigt wel van de ambitie van de organisatie. Ook op de gedrevenheid van studenten heeft de COVID-19 pandemie haar negatief effect gehad.  

Dit, in combinatie met de denderende financiële omstandigheden, heeft veel studenten in een parket van onzekerheid geplaatst. De COVID-19 pandemie heeft ook het effect van algemene factoren op het ambitieniveau van studenten geïntensiveerd. Denk bijvoorbeeld aan thuissituaties, medische situaties en het omgaan met het verlies van vrienden en/of familieleden. Ook het combineren van carrière en studie is verzwaard door COVID-19. Aan de ene kant heeft het bij veel studenten gezorgd voor inkomensverlies en voor de andere groep studenten heeft het de werkgeversverwachtingen verhoogd. Ook zijn er studenten die zich nog niet geheel hebben kunnen aanpassen aan het afstandsonderwijs, hetgeen vaak demotiverend werkt. En dit zijn precies de situaties waarin het Decanaat haar ondersteuning biedt middels begeleiding van en persoonlijke sessies met studenten. 

Het is dus gunstiger om te focussen op het ontwikkelen van een mindset die tegenslagen op een gezonde manier kan verwerken, dan te hopen nooit dergelijke tegenslagen te ervaren. Studenten kunnen ambitieus blijven door zware situaties heen door het onderstaande een onderdeel te maken van dagelijkse gewoonte. 

Visualiseren

Het visualiseren van ambities heeft een positief effect op gedrevenheid en motivatie. Een voorbeeld van visualiseren is het maken van een vision board. Er zijn ook applicaties die gebruikt kunnen worden om digitale vision boards te maken. 

Plannen. Plannen. En nog een beetje plannen

Het is voor mensen belangrijk om te weten hoe ze hun ambities kunnen waarmaken. Wanneer u heeft gevisualiseerd is het belangrijk om die doelen ook te vertalen naar concrete stappen die u moet ondernemen. Goede planning skills helpen hierbij. Streef wel ernaar om bij het plannen een goede balans te vinden tussen flexibel en stringent plannen.  

Zelfdiscipline

Momenten waarin de motivatie of inspiratie het nalaat, is het zelfdiscipline die u ernaar toe zal drijven om zaken op te blijven pakken en af te ronden. Als Decaan adviseer ik om zelfdiscipline te combineren met zelfbeloning. Op deze manier worden uw hersenen getraind om zelfdiscipline met een positief aspect te associëren en kunt u uw gedrag steeds beter aansturen. 

Zelfreflectie

Niet alleen zelfreflectie met betrekking tot studieresultaten, maar ook zelfreflectie van fysieke en emotionele gemoedstoestanden. 

Hulp vragen

In mijn rol als Decaan en als individu heb ik gemerkt dat hulp vragen het moeilijkste is voor studenten. De meest geestdriftige persoon ervaart wel een dip. Als u merkt dat het gevoel aanhoudt en uw gezondheid eronder lijdt, vraag om hulp. 
Ten slotte speelt het Decanaat een unieke rol in het begeleiden van studenten tijdens hun studieloopbaan. Met een blik op de toekomst zie ik als Decaan een groei in het team van het Decanaat als afdeling, met het oog op een integratie van de afdeling voor het gehele Instituut. Ik zie de afdeling tevens een shift maken van een curatieve benadering, naar een preventieve benadering. Studenten komen namelijk nog vaak naar het Decanaat wanneer de maat overvloeit en de vurige ambitie opgebrand is. Als gevolg van deze observatie wordt er nu gewerkt aan een jaarkalender van activiteiten die de afdeling zal organiseren voor en samen met de studenten, zodat we deze ervaringen een stapje voor kunnen zijn en wij de studenten vanaf het begin de juiste tools kunnen aanreiken die ze nodig hebben om de obstakels die er kunnen ontstaan het hoofd te bieden. Het doel is dat de jaaractiviteiten een vast karakter zullen aannemen binnen het Instituut, in de vorm van een structurele jaarplanning.  

Helena Blommers 

Student Bachelor of Business Administration (BBA) 

Voor Helena Blommers vloeit de inspiratie om te leren vooral voort uit het feit dat zij het gewoon heel leuk vindt. “Ik houd ervan om kennis op te doen, om mijn dagen nuttig te besteden en om tevreden terug te blikken op hetgeen ik heb gepresteerd.” 

De internationale accreditatie is de hoofdreden dat zij voor FHR heeft gekozen. Voor het Bachelor of Business Administration (BBA) programma heeft FHR de internationale IACBE her-accreditatie verkregen voorde komende zeven (7) jaren. Voor Helena is de BBA-opleiding een opstap in de richting van één of meerder masteropleidingen en schept de internationaal geaccrediteerde BBA-opleiding van FHR de mogelijkheid om ook bij buitenlandse universiteiten of hogescholen (door) te studeren. 

Haar doelen en ambities hebben niet zo zeer betrekking op een bepaald kennisgebied of een functie in een bepaald bedrijf, maar vooral op de drang die zij heeft om zich continu te ontwikkelen. Zij kan zich daarom goed terugvinden in de ‘life-long learning’ gedachtegang van FHR, daar die altijd een drijfveer voor haar geweest is en zal blijven.  

Zij onderstreept dat ambitie voor leren voortvloeit uit intrinsieke motivatie. Haar primaire studie-focus is daarom niet het behalen van hoge cijfers of een diploma, maar de drang om kennis op te doen. Ook zij heeft weleens de neiging om het bijltje erbij neer te leggen, maar dat duurt gelukkig nooit lang. 

De rol van docenten kan volgens Helena doorslaggevend zijn in het leertraject van studenten. Zij vindt het belangrijk dat er een balans is tussen de inbreng van de student en die van de docent; dat zorgt ervoor dat het leerproces zo feilloos mogelijk gaat. “Docenten verwachten daarom (terecht!) dat studenten zich inzetten, hun stem laten horen en zich goed voorbereiden op de les. Andersom verwacht ik ook dat de docent zich goed voorbereid op de les, graag vragen beantwoord en een inhoudelijk zinvolle discussie stimuleert.” Voor haar is het van belang dat ook docenten ambitieus en gemotiveerd zijn, zodat zij optimaal kunnen presteren. 

De mogelijkheid om te kunnen kiezen voor een ochtend- of avondopleiding is volgens Helena een van de beste manieren waarop FHR haar ambitie voor leren faciliteert. “Studeren bij FHR is daardoor beter te combineren met een fulltimebaan.”  Inmiddels is zij bezig met een tweede opleiding en vijf jaar na nu heeft zij haar eerste masteropleiding succesvol afgerond. 

Donovan Pramy 

Student Master of Business Administration (MBA) 

Donovan Pramy droomt al sinds zijn tienerjaren van zaken doen en het hebben van een eigen bedrijf. Sindsdien heeft hij zijn ambities geoperationaliseerd door verschillende kleine bedrijven te starten. Zijn keus voor de MBA-opleiding van FHR was gebaseerd op zijn wilskracht om zijn competenties aan te scherpen, zodat hij instaat zou zijn om beter te kunnen functioneren in leidinggevende functies die hij binnen commerciële en non-profit organisaties bekleedt 
Ik houd van de dynamiek binnen het ondernemerschap en de continue persoonlijke ontwikkeling die de managementrol vereist.” 
’De MBA-opleiding heeft zijn Business en Managementkennis vergroot, zijn vaardigheden aangescherpt en zijn ambities vermeerderd.  

Binnen het curriculum van het MBA-programma heeft het vak ‘Sustainable Business Development’ Donovan laten inzien en begrijpen hoe er binnen organisaties duurzaam gewerkt kan worden en welke interne en externe factoren in acht genomen moeten worden om verandering te weeg te brengen of een nieuwe weg in te slaan.  
Ook heeft het hem bewuster gemaakt over de omgeving waarin organisaties zich (kunnen) bevinden en hoe er effectief gebruik kan worden gemaakt van resources zoals Human Capital en Finance.                       

Om ambitieus te blijven houdt hij zich voortdurend bezig met nieuwe projecten en ideeën. “Ik blijf nieuwsgierig om nieuwe dingen te ontdekken en -ambities en doelen te realiseren” 
De tijdsdruk die gepaard gaat met de opdrachten, examens en verplichtingen buiten de opleiding, zijn voor hem een uitdaging, maar hij blijft gemotiveerd.  
Volgens Donovan voorziet FHR in interessante en goed gekwalificeerde docenten die actuele leerstof overbrengen op de juiste manier.  
Hij kijkt ernaar uit om de in de nabije toekomst de stichting ‘Tembe Art Studio’ (TAS) collectief verder uit te breiden. Stichting TAS is een kunstenaarscentrum dat zich bezighoudt met cultuur, kunst en kleding. Hij hoopt ook dat het ICT-bedrijf ‘Innovative Network Solutions’, waarvan hij mede-eigenaar is, verder groeit en ook op internationaal vlak opereert.  Zijn grote wens is om positieve sociaal-maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen, niet alleen in zijn directe omgeving, maar in geheel Suriname. Ook wil hij niet alleen aan zijn directe omgeving sociaal-maatschappelijk bijdragen, maar aan geheel Suriname. 

 

Agenda

Graduate Leveling Program

Admission to our MBA or MoA program requires successful completion of our Graduate Leveling Program, in which prospective students will receive advanced knowledge in the areas of Business Management and Accounting necessary to ensure that students are leveled to the master programs.  

Additional MBA and MoA admission requirements: 

 • A Bachelor’s Degree
 • Relevant Work Experience 
 • English Proficiency 
 • Submission of mandatory registration documents  

Contact Sima Sietaram via sima.sietaram@fhrinstitute.sr for more information and registration on the leveling program or call 520797.  
Download the flyer here 
Apply here 

Master Programs Offered

FHR’s Internationally Accredited MBA Program will provide you with state-of-the-art post-graduate education in business administration to enhance your management capacities and will equip you to drive your organization’s success.  

Set yourself apart! 

With the recent offshore oil discoveries, many business leaders in Suriname call for a broad orientation on a sustainable future. This year the MBA program has a specialization in Management for Sustainability, addressing Sustainability from different business perspectives. The program will provide students with the proper tools, concepts, knowledge and insight on how to manage sustainability. With this package of new skills, graduates will be able to add sustainable value to their organizations and the future for Suriname. 

Application deadline: March 01, 2021 

For more information and registration, please contact Sima Sietaram via sima.sietaram@fhrinstitute.sr
or call 520797. 
Download the brochure here 
APPLY HERE! 

The MoA program is a master program that trains students in a wide range of theoretical and applied topics of Accounting. By focusing on the most recent developments in Accounting, students will be well equipped to integrate appropriate skills and knowledge and add value to your organizations.  

 Make an Impact! 

The Financial Reporting Act, which became effective in 2017, requires companies to prepare their annual reports according to IFRS standards. In response to this development, the focus of the 6th intake of the MoA program is on IFRS Compliance. In addition to teaching, two (2) master classes, with local experts in the field of IFRS and Accounting, challenges of IFRS Compliance in practice will be thoroughly discussed 

Application deadline: March 01, 2021 

MoA Program Manager, Nazara Kranenburg, is more than willing to provide you with additional information on this year’s MoA intake. Email her via nazara.kranenburg@fhrinstitute.sr or call 520797 
Download the brochure here 
APPLY HERE! 

Inzendingen

Om het netwerk van onze doelgroep te bevorderen accepteert de redactie van de FHR-nieuwsbrief kosteloze inzendingen van en over diens alumni en studenten die mogelijk geselecteerd kunnen worden voor toekomstige edities van de nieuwsbrief. Inzendingen kunnen gaan over extra curriculaire prestaties, studie- en werk gerelateerde mijlpalen. 

Mailen kan naar newsletter@fhrinstitute.sr 

De redactie van de FHR-nieuwsbrief kijkt uit naar uw inzending.