FHR School of Business, het FHR Lim A Po Institute for Higher Education (FHRIHE) en Hogeschool Inholland Nederland (INHNL) werken nauw samen. De samenwerking tussen FHR School of Business en FHR ziet toe op een naadloze doorstroming van studenten in de bachelor opleidingen van FHR School of Business naar de master opleidingen in ‘Management’, ‘Governance’ en ‘International and Comparative Law van FHR, terwijl de samenwerking met INHNL erin voorziet dat Surinaamse studenten een internationaal erkend diploma kunnen verwerven. Studenten krijgen hun internationaal erkende diploma’s op basis van bij de NOVA en IACBE geaccrediteerde opleidingen of op basis van een zogenaamd double degree programma dat wordt uitgevoerd in samenwerking met INHNL (voor wat betreft de opleidingen Management Accounting, HRM en Bedrijfskunde MER).

Kwalitatief, uitdagend, internationaal en gericht op hoge standaarden

Voor alle opleidingen binnen FHR School of Business geldt dat het onderwijs kwalitatief en uitdagend is en beantwoordt aan hoge (internationale) standaarden. Door competentiegericht onderwijs worden de talenten van de studenten optimaal ontwikkeld.

Toegankelijk voor iedereen die op hoog niveau wil werken en studeren

Met het oog op de internationaal erkende diploma’s zal FHR School of Business de uitgebreide intakeprocedure voortzetten zoals die thans geldt om de geschiktheid van kandidaat-studenten vast te stellen.

Internationale leer- en werkomgeving

FHR School of Business biedt haar studenten en medewerkers een aan internationale standaarden gelijkwaardige leer- en werkomgeving aan. Dat zal in toenemende mate tot uitdrukking komen in het didactische concept en de inhoud van de opleidingsprogramma’s en ook in de infrastructurele voorzieningen zoals geavanceerde ICT-voorzieningen voor afstandsonderwijs.

Eigen docententeam naast buitenlandse docenten

FHR School of Business beschikt over een eigen docententeam, dat didactisch competent is en lokale en internationale ervaring heeft. Docenten werken binnen FHR School of Business nauw samen in geïntegreerde teams die verantwoordelijk zijn voor een deel van het onderwijs. Daarnaast onderhouden docenten nauwe contacten met (vak)collega’s van de opleidingen van INHNL. In nauwe samenwerking met het FHR Institute for Social Studies worden bovendien gastlessen en workshops door internationaal gekwalificeerde docenten verzorgd.

Voltijd studeren

Studeren aan de FHR School of Business kan alleen in voltijd. Het voltijdprogramma wordt zowel overdag als in de avond aangeboden. Het laatste is vooral bedoeld voor degenen die overdag werken. Voltijd studeren betekent dat studenten vier jaar lang veel tijd besteden aan hun studie. Ze volgen colleges, werken in projectgroepen aan praktijkopdrachten en ze studeren zelfstandig. In het derde jaar lopen ze een stage in binnen- of buitenland. In het vierde jaar ronden ze hun opleiding af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf of instelling.

Competentie gericht onderwijs

FHR School of Business heeft zich gecommitteerd aan Competentie Gericht Onderwijs (CGO) voor haar studenten. De school wil dat de studenten bewust werken aan de ontwikkeling van competenties van het toekomstig beroep en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. Om competentiegericht onderwijs succesvol te laten zijn, kunnen de studenten rekenen op een goede keuzebegeleiding en studieloopbaancoaching.

Studiebegeleiding

FHR School of Business doet er alles aan om de studie vlekkeloos te laten verlopen. De hogeschool heeft speciaal daarvoor medewerkers die de student ondersteunen en bij wie de student altijd terecht kan voor informatie of advies: studiecoaches.

Toegang tot Master opleidingen van FHR

In partnerschap met FHR Institute of Social Studies is het voor onze afgestudeerden mogelijk, door te stromen naar de Master opleidingen van FHR Institute of Social Studies. Hiertoe wordt een speciaal “doorstroomprogramma” aangeboden waarin vakken zoals taalvaardigheden, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden onderwezen ter voorbereiding op het met succes volgen van een master opleiding.

Actief leren

FHR School of Business heeft gekozen voor competentiegericht onderwijs. Dit betekent dat uitgegaan wordt van de volgende principes:

  • leren is een actief proces;
  • onderwijs is praktijkgericht;
  • leertaken zijn zoveel mogelijk beroepsauthentieke taken.

Dit houdt in dat studenten de competenties die ze tijdens de studie leren, direct kunnen toepassen in hun eerste baan. Al tijdens hun studie werken studenten aan concrete projecten uit de beroepspraktijk. Hiertoe zijn o.a. projectenbureaus opgezet, die midden in de maatschappij functioneren.

Er wordt veel zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid gevraagd van de studenten. Per week heeft een student rond de 16 contacturen met docenten, naast overige contactmomenten in het kader van individuele studieloopbaanbegeleiding of projectbegeleiding. De rest van de uren in de week besteden ze aan projectwerk, individueel of in groepsverband.

De opdrachten komen direct uit de praktijk en geven de mogelijkheid om in een studieomgeving te leren hoe het er in de beroepspraktijk aan toe gaat. Contact tijdens de opdrachten is face-to-face of op afstand, door middel van moderne ICT-voorzieningen als het digitaal portfolio en blackboard, de digitale leeromgeving.