Het BBA-programma duurt vier jaren en heeft twee niveaus.

Niveau 1: Het basisprogramma (een gemeenschappelijke basis van anderhalf jaar gevolgd door een hoofdrichting van een halfjaar). In het basisprogramma worden de verschillende disciplines van business behandeld en vormt de Business Life Cycle de rode draad. Na succesvolle afronding van niveau 1 kan de student een afsluitende toets maken voor de Associate Degree in één van de vier hoofdrichtingen (Finance, Management, Law en International Business).

Niveau 2: De afstudeerrichtingen (tweejarige afstudeerrichtingen in verschillende business disciplines). Op niveau 2 kan de student kiezen uit tien afstudeerrichtingen die aansluiten op de vier hoofdrichtingen. Na succesvolle afronding  middels thesisverdediging wordt de Bachelor of Business Administration Degree toegekend.

Schrijf je nu inDownload BrochurePublic Disclosure

Meer informatie nodig?

Neem contact op met
Onderwijs Service Centrum (OSC)
Telefoon:
+597 425101
Email:
info@fhrinstitute.sr

Associate Degree

Na de eerste twee jaren van het programma succesvol te hebben afgerond kan je ervoor kiezen om een Associate Degree te behalen in de gekozen hoofdrichting. Hiervoor zal wel een afsluitende toets moeten worden gemaakt.

Leeruitkomsten

Na het succesvol afronden van het bachelor niveau is de beginnende bachelor professional in staat om:

 1. Verbanden tussen ideeën of oplossingen in de concepten van bedrijfskunde te herkennen en beschrijven.
 2. Effectief te communiceren via meerdere uitwisselings-/interactiekanalen, zowel mondeling als schriftelijk.
 3. Vaardigheden te herkennen die nodig zijn bij het plannen, organiseren, controleren en leiden van een succesvol team in een zakelijk scenario
 4. zakelijke, ethische en culturele kwesties in een mondiale omgeving te herkennen.
 5. Aan te tonen dat ze referentie-instrumenten kunnen vinden en gebruiken bedrijfsbeslissingen.

Kwalificaties

De BBA-opleiding van FHR School of Business sluit aan bij de vanuit het beroepenveld gesignaleerde behoefte aan brede en diepe deskundigheid.

In het curriculum van de BBA-opleiding zijn onderzoek, experimenteren, interdisciplinair samenwerken en kritisch en creatief denken stevig verweven. Toekomstige beroepsbeoefenaars met een BBA worden daarom gezien als ‘cross overs’ die multidisciplinair kunnen worden ingezet en in staat zijn om bedrijfsproblemen integraal op te lossen.

Afgestudeerden van de BBA zijn opgeleid om bedrijfsmatig en resultaatgericht te werken in zowel de profit als de non-profit sector. Ze werken vaak binnen grotere organisaties aan projecten, in een multidisciplinaire context aan vaak complexe organisatievraagstukken. Ze zijn binnen dergelijke organisaties ook belast met staffuncties in een Marketing, Human Resource, Economische of Financiële afdeling.

Daarnaast worden BBA’ers opgeleid om een leidinggevende functie binnen kleine of middelgrote organisaties te bekleden. De door BBA’ers verworven kennis en vaardigheden zijn in het algemeen ook voldoende om een eigen bedrijf te beginnen.

Bachelor Titel

Na het voltooien van je hbo-opleiding heb je het recht om de titel Bachelor of Business Administration (BBA), te voeren. Het onderwijs dat de FHR School of Business aanbiedt is in december 2020 geheraccrediteerd door de International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) en heraccreditatie door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) is aangevraagd. Daarbij is nadrukkelijk vastgesteld dat FHR School of Business zich onderscheidt door de uitzonderlijke kwaliteit van haar onderwijs.  Deze accreditatie heeft voor afgestudeerden aanzienlijk de mogelijkheid verruimd om in- en buiten Suriname een masterstudie te volgen.

Onderwijsconcept

 Kwalitatief, uitdagend, internationaal en gericht op hoge standaarden
Voor alle opleidingen binnen FHR School of Business geldt dat het onderwijs kwalitatief en uitdagend is en beantwoordt aan hoge (internationale) standaarden. Door competentiegericht onderwijs worden de talenten van de studenten optimaal ontwikkeld.

Toegankelijk voor iedereen die op hoog niveau wil werken en studeren
Met het oog op de internationaal erkende diploma’s zal FHR School of Business de uitgebreide intakeprocedure voortzetten zoals die thans geldt om de geschiktheid van kandidaat-studenten vast te stellen.

Internationale leer- en werkomgeving
FHR School of Business biedt haar studenten en medewerkers een aan internationale standaarden gelijkwaardige leer- en werkomgeving aan. Dat zal in toenemende mate tot uitdrukking komen in het didactische concept en de inhoud van de opleidingsprogramma’s en ook in de infrastructurele voorzieningen zoals geavanceerde ICT-voorzieningen voor afstandsonderwijs.

Eigen docententeam naast buitenlandse docenten
FHR School of Business beschikt over een eigen docententeam, dat didactisch competent is en lokale en internationale ervaring heeft en continu wordt bijgeschoold om te voldoen aan de (inter)nationale onderwijsstandaarden.

 Voltijd studeren
Studeren aan de FHR School of Business kan alleen in voltijd. Het voltijdprogramma wordt zowel overdag als in de avond aangeboden. Het laatste is vooral bedoeld voor degenen die overdag werken. Voltijd studeren betekent dat studenten vier jaar lang veel tijd besteden aan hun studie. Ze volgen colleges, werken in projectgroepen aan praktijkopdrachten en ze studeren zelfstandig. In het derde jaar lopen ze een stage in binnen- of buitenland. In het vierde jaar ronden ze hun opleiding af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf of instelling.

 Competentiegericht onderwijs
FHR School of Business heeft zich gecommitteerd aan Competentie Gericht Onderwijs (CGO) voor haar studenten. De school wil dat de studenten bewust werken aan de ontwikkeling van competenties van het toekomstig beroep en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. Om competentiegericht onderwijs succesvol te laten zijn, kunnen de studenten rekenen op een goede keuzebegeleiding en studieloopbaancoaching.

Studiebegeleiding
FHR School of Business doet er alles aan om de studie vlekkeloos te laten verlopen. De hogeschool heeft speciaal daarvoor medewerkers die de student ondersteunen en bij wie de student altijd terecht kan voor informatie of advies: studiecoaches.

Toegang tot Masteropleidingen van FHR
In partnerschap met FHR Graduate Institute for Higher Education is het voor onze afgestudeerden mogelijk, door te stromen naar de Masteropleidingen van FHR Graduate Institute for Higher Education. Hiertoe wordt een speciaal “doorstroomprogramma” aangeboden waarin vakken zoals taalvaardigheden, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden worden onderwezen ter voorbereiding op het met succes volgen van een masteropleiding.

Het basisprogramma

Het tweejarige basisprogramma is samengesteld uit solide kennis- en vaardigheidscomponenten. In het basisprogramma worden de verschillende disciplines van business behandeld en dient de business-cyclus als de rode draad. De fasen van de levenscyclus van de onderneming worden in het curriculum gedurende de eerste drie semesters behandeld als drie thema’s, te weten ‘business planning’, ‘business operations’ en ‘business consolidation’. In het begin van het programma worden de kenmerken van deze fasen afzonderlijk behandeld, maar naarmate het programma vordert, worden ze in samenhang beschouwd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in projecten, opdrachten en casussen.

In het vierde semester doe je als student een keuze uit de drie hoofdrichtingen:

 • Finance,
 • Management
 • Law
 • International Business

Finance, Management en Law zijn Nederlandstalig en International Business is Engelstalig.

Op het tweede niveau moet je een keuze maken uit tien afstudeerrichtingen die aansluiten bij de vier hoofdrichtingen (Finance, Management, Law en International Business) van het tweede jaar van het basisprogramma. In het derde jaar vindt de stage plaats. In het vierde jaar wordt het programma afgesloten met een afstudeeropdracht, gebaseerd op praktijkgericht onderzoek, waarbij de specifieke, aan de afstudeerrichting gekoppelde kennis in het derde en vierde jaar, wordt geplaatst bovenop de brede basis die studenten zich in de eerste twee jaar hebben eigen gemaakt. Op deze wijze ben je in staat om de specifieke kennis in een bredere context dan die van het eigen vakgebied te plaatsen, en een weloverwogen keuze voor een afstudeerrichting te maken.

Associate Degree 

Na de eerste twee jaar van het programma succesvol te hebben afgerond kan je ervoor kiezen om een Associate Degree te behalen in de gekozen hoofdrichting. Hiervoor zal wel een afsluitende toets moeten worden gemaakt. Na het succesvol afronden van het associate niveau ben jij als beginnende associate professional in staat om:

 1. De belangrijkste concepten van de organisatie en marktomgeving van bedrijven (bedrijfskunde) te omschrijven,
 2. Besluitvormingshulpmiddelen te gebruiken,
 3. De ethische verplichtingen en verantwoordelijkheden van bedrijven te beschrijven en
 4. Effectief te communiceren.

Binnen de hoofdrichting Finance zijn er drie afstudeerrichtingen, te weten: Financial Accounting, Financial Sector Management en Management Accounting. Binnen de hoofdrichting Management zijn er vier afstudeerrichtingen, t.w.: Business Management, Human Resource Management, Marketing Management en Small and Medium Enterprise Management. De hoofdrichting Law heeft twee afstudeerrichtingen, t.w.: Law and Business en Law and Governance. De hoofdrichting International Business heeft als afstudeerrichting International Business and Management.

Financial Accounting

Van oorsprong houdt de Financial Accountant zich bezig met de financiële administratie. De Financial Accountant is verantwoordelijk voor het opstellen of controleren van de jaarrekening. Binnen de afstudeerrichting Financial Accounting leert de student alles over financiële verslaggeving, auditing (controlebeginselen), cost accounting en administratieve organisatie. In de beroepspraktijk betekent dit dat de afgestudeerde bijvoorbeeld weet hoe hij een jaarrekening moet opstellen en eventuele fouten hierin kan opsporen of hoe de boekhouding in elkaar zit en hoe hij deze moet controleren. Maar de Financial Accountant is ook een adviseur en heeft als geen ander zicht op hoe een onderneming in elkaar steekt. Hij gaat alle cijfers na en analyseert deze. Op basis hiervan kan hij bijvoorbeeld opmaken of een medewerker fraudeert of als er nog ruimte is om winst te maken. De Financial Accountant beschikt ook over gedegen financiële, juridische en fiscale kennis. Na afronding van het bachelorprogramma kan de afgestudeerde zich specialiseren tot Registeraccountant (RA) of Accountant-Administratieconsulent (AA). Ook kan hij werkzaam zijn als Interne Accountant (controle en advies over de verschillende afdelingen van een grote organisatie), Accountant in Business (werkzaam in het financieel economisch management van een organisatie bijvoorbeeld als financieel directeur) of als Overheidsaccountant (werkzaam bij de accountantsdienst van een ministerie).

Financial Sector Management

De afstudeerrichting Financial Sector Management kijkt naar de verschillende takken van het bankwezen: verzekeringen, financieel advies en investeringen. De FSM-professional is een professional die op basis van gedegen vakkennis toekomstgericht en helder in samenspel met een financieel team meedenkt op zijn vakgebied. Dit samenspel richt zich op de analyse van een vaak complex probleem en van een zorgvuldige afweging van de belangen van de  stakeholders in de financiële sector, waaronder klant en werkgever. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde zelfstandig en
resultaatgericht de vakkenkennis toepassen om als financieel zakelijk specialist advies te geven aan particulieren en bedrijven op financieel en verzekeringstechnisch gebied. De afgestudeerde heeft een groot professioneel vakmanschap met betrekking tot financiële dienstverlening en heeft een gedegen kennis op het gebied van riskmanagement en treasury management. Verder gaat de afgestudeerde in een open omgeving werken met aspecten op het gebied van monetaire en bancaire vraagstukken. De afgestudeerde beschikt ook over een gedegen juridische en fiscale kennis en kent de wet- en regelgeving met betrekking tot de financiële sector.

Management Accounting

Bij deze afstudeerrichting wordt kennis opgedaan over het verkrijgen van financiële informatie die bewerkt wordt ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde met de opgedane vakkenkennis behalve zelfstandig, ook resultaatgericht de vakkenkennis toepassen om ondersteuning te bieden bij beleidsbeslissingen op managementniveau. Deze is binnen de praktijk in staat om een complexe boekhoudkundige cyclus van een handelsonderneming of een industriële onderneming op te zetten en of samen te stellen.
Ook is de Management Accounting professional in staat financiële analyses te maken, te budgetteren en met verschillende softwareprogramma’s rapportages te presenteren, eventuele fouten op te sporen en te corrigeren. Verder kan de Management Acoounting professional de organisatie ondersteunen bij het vinden van financiering voor de plannen en producten die aan klanten worden aangeboden.
Bij het opstellen van de plannen wordt rekening gehouden met zowel financiële als niet-financiële overwegingen die bij de organisatie een rol spelen. Ten slotte kan de afgestudeerde ook de samenhang managen en analyseren van prestaties en risico’s; dit zorgt ervoor dat het bedrijf over een langere periode beter en stabieler presteert.

Business Management

De afstudeerrichting Business Management leidt op tot professionals met kennis van zaken op het gebied van het inrichten en vernieuwen van bedrijfsprocessen, het leiden van projecten en het oplossen van economische-, management- en juridische vraagstukken. Dit doet de professional door organisaties vanuit een brede visie te analyseren. Er wordt niet opgeleid voor een specifieke functie, maar er worden verschillende functiegroepen onderscheiden, waaronder adviesfuncties, management ondersteunende functies en resultaatgerichte en projectmanagement functies. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde zelfstandig en resultaatgericht de vakkennis toepassen om het management te ondersteunen bij het nemen van belangrijke strategische, operationele en tactische beslissingen. De afgestudeerde is in staat om te handelen vanuit verschillende business perspectieven. Dominant daarbij zijn (strategisch) management, business economie en recht.

Human Resource Management

De afstudeerrichting Human Resource Management leidt op tot professionals die verstand hebben van het managen van mensen in de bedrijfsmatige context. De professional kent de betekenis van werk voor mensen, doorgrondt motivatie- vraagstukken, kent levensfasen van werkende mensen en doorgrondt veranderingsprocessen op persoonlijk en organisatieniveau. Afgestudeerden zijn bekwaam om HR-managementinformatie in kleine, middelgrote en grote bedrijven aan te wenden om de mens gericht te sturen. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde zelfstandig en resultaatgericht de vakkennis toepassen om het management te ondersteunen bij het nemen van belangrijke strategische, operationele en tactische beslissingen. Praktijkvraagstukken kunnen vertaald worden naar een onderzoekbare probleemstelling die inhoudelijk verankerd, relevant, afgebakend, precies en functioneel is. Verder is de afgestudeerde in staat om te handelen vanuit verschillende functies en rollen. Er wordt niet opgeleid voor een specifieke functie, maar er worden verschillende functiegroepen onderscheiden, waaronder adviesfuncties, management ondersteunende functies en resultaatgerichte en projectmanagement functies.

Marketing Management

De afstudeerrichting Marketing Management bevat de marketingkennis en skills die noodzakelijk en relevant zijn voor de Marketing Professional in de 21e eeuw. Tijdens deze afstudeerrichting worden de wat meer specialistische marketingonderwerpen behandeld en getoetst die anno 2019 niet meer weg te denken zijn binnen het vakgebied van Marketing zoals Online-, Digital-, Social Media- , Content-, Green- en Internationale Marketing. Ook de wat meer traditionele vakken zoals Brand Management, Retail Marketing en Business-Marketing worden in ruime mate behandeld. Afgestudeerden zijn bekwaam om vanuit het strategisch beleid van een organisatie of onderneming, een marketingplan op te zetten en op basis daarvan het marketingbeleid en -acties te ontwikkelen, uitvoeren en monitoren. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde ook zelfstandig en resultaatgericht vakkennis toepassen om het management te ondersteunen bij het nemen van belangrijke strategische en operationele beslissingen.

Small & Medium Enterprise Management

In deze verdiepende afstudeerrichting Small & Medium Enterprise Management leer je de rol van ondernemen van MKB-bedrijven in een veranderende wereld en de kracht van big data daarbij. Afgestudeerden met de specialisatie Small & Medium Enterprise Management zijn bekwaam om een eigen onderneming te starten en vanuit een ondernemings- of managementgericht oogpunt verschillende beleidsinstrumenten op een praktische wijze doeltreffend in te zetten. Verder is deze in staat om voor eigen rekening en risico te ondernemen. Hij heeft kennis van ondernemerschap en beschikt over vaardigheden om vanuit die kennis toegevoegde waarde te creëren. De beroepsbeoefenaar beschikt over uitstekende communicatie- en verkoopvaardigheden en is in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Hij werkt marktgericht, is creatief en flexibel. Voor afgestudeerden die het zelfstandig ondernemerschap (nog) niet zien zitten, bestaat in de beroepspraktijk de mogelijkheid tot het uitoefenen van een managementfunctie binnen een organisatie.

Law and Business

Na afronding van de BBA-afstudeerrichting Law and Business (Recht en Bedrijfsvoering) is de afgestudeerde in staat om processen van bedrijfsvoering met juridische raakvlakken aan te sturen. Binnen de beroepspraktijk is de afgestudeerde in staat om een bijdrage te leveren aan de efficiëntie en effectiviteit van juridische en andere bedrijfsprocessen binnen ondernemingen. Ook het identificeren en analyseren van risico’s voor partijen en het erop toezien, dat besluiten binnen het proces van bedrijfsvoering voldoen aan de Surinaamse wet- en regelgeving, behoren tot zijn/haar taken. De afgestudeerde kan zelfstandig en resultaatgericht zijn vakkennis toepassen om als juridische business professional juridische onderricht advies te geven. De afgestudeerde werkt hierbij multi- en interdisciplinair samen met juristen en professionals afkomstig uit andere domeinen. Afgestudeerde Business Law studenten kunnen werkzaam zijn in de rechtsdienstverlening: ter ondersteuning van het notariaat, de deurwaarderspraktijk, de advocatuur, bedrijfsjuristen, alsmede bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de makelaardij en het verzekerings-, bank- en kredietwezen.

Law and Governance

Na afronding van de BBA-afstudeerrichting Law and Governance (Recht en Bestuur) is de afgestudeerde in staat om bestuursrechtelijke processen en andere bestuurlijke processen binnen de overheid effectief aan te sturen. In deze afstudeerrichting staan management, beleid en recht centraal. De afgestudeerde heeft als belangrijkste taak om erop toe te zien, dat (te nemen) besluiten binnen het bestuurlijke een wettelijke grondslag hebben. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde zelfstandig en resultaatgericht de vakkennis toepassen om ondersteuning te bieden aan de overheid bij het maken van beleid en het nemen van beleidsbeslissingen. Verder is de afgestudeerde in staat om ondersteuning te bieden bij het oplossen van reguliere juridische en niet juridische bestuurlijke en beleid gerelateerde vraagstukken en het analyseren en identificeren van knelpunten in wet- en regelgeving. De afgestudeerde werkt hierbij multi- en interdisciplinair samen met juristen en professionals afkomstig uit andere domeinen. Afgestudeerden van de richting Recht en Bestuur kunnen werkzaam zijn bij de overheid, districtscommissariaten, ministeries, de Belastingdienst, rechterlijke instanties en zelfstandige bestuursorganen.

International Business and Management

During the specialization International Business and Management students gather knowhow on the major business concepts. They will learn how to obtain the global perspective, critical thinking abilities, intercultural communication and problem solving skills needed to manage an international business environment effectively. Students also learn how to meet the business challenges in a dynamic global business environment. In the professional practice an IBM graduate is an allrounder, a business generalist with a specialization in international business who has the knowledge and competences required to undertake responsibilities in several areas in the international business environment such as management, marketing, finance and logistics. The IBM professional can work both as an individual and as an active team member in an international business environment, and is able to contribute to management control of a multinational organization by means of an integrated application of his knowledge.

Toelating tot het BBA-programma is mogelijk middels:

 • Een havo-, vwo-, mbo-4-diploma of daaraan gelijkgesteld

Degenen met een havo-, vwo-, mbo-4- (IMEAO, NATIN, Pedagogisch Instituut) diploma of daaraan gelijkgesteld kunnen zich inschrijven voor het BBA-programma. Vereiste vakken*: Wiskunde/Statistiek, Economie 1/Algemene Economie/Economische Oriëntatie en Economie 2/ (Elementaire) Bedrijfseconomie/Bedrijfsadministratie/Rekenvaardigheden.

 • Het prebachelorprogramma certificaat

Degenen die:

 • Niet beschikken over twee of meer van de vereiste vakken voor het BBA-programma,
 • Een score van < 6 voor twee of meer van de vereiste vakken hebben,
 • Geen middelbareschooldiploma hebben, maar ten minste de examenklas van het havo, vwo, mbo-4 (IMEAO, NATIN, pedagogisch instituut) of een daaraan gelijkgestelde opleiding doorlopen hebben,
 • Beschikken over minimaal 3 jaar relevante werkervaring en een referentiebrief van hun werkgever kunnen overleggen, kunnen zich inschrijven voor het prebachelorprogramma.

Met relevante werkervaring wordt bedoeld dat betrokkene werkt of heeft gewerkt in een bedrijfseconomische omgeving die aansluit bij het BBA-programma. Deze werkervaring moet worden aangetoond middels een referentiebrief van de werkgever.

Prebachelorprogramma

Het prebachelorprogramma bereidt studenten met tekortkomingen in de vooropleiding voor op het Bachelor of Business Administration (BBA) programma. Met tekortkomingen wordt bedoeld dat de vereiste vakken voor het BBA- programma niet voorkomen in de vooropleiding of de student cijfers heeft lager dan een 6 voor de vakken. Studenten met 2 of meer tekortkomingen in het vereiste vakkenpakket zullen worden toegelaten tot het prebachelorprogramma. Ook personen die verder willen studeren, maar niet beschikken over een middelbareschooldiploma of de vereiste vakken kunnen het prebachelorprogramma volgen. Het curriculum dat wordt aangeboden, is afgestemd op de vakken die worden verzorgd in het reguliere BBA-programma met als doel het wegwerken van de tekortkomingen.

Bij het aanmelden voor het prebachelorprogramma moet het rapport/de cijferlijst van de laatst bezochte school worden overlegd. Het programma bestaat uit een (1) fase, die in drie periodes is opgedeeld. Na afronding van de drie periodes middels toetsen ontvangt de student een FHR-prebachelor certificaat en kunnen daar aansluitend bij het inschrijven voor het BBA-programma, in het 1e studiejaar vrijstelling voor enkele vakken krijgen.

lees meer

Levelingprogramma (online)

Ook is als onderdeel van het regulier programma een levelingprogramma opgenomen dat studenten met tekortkomingen in de vooropleiding voorbereidt op een vlotte aansluiting met het Bachelor of Business Administration (BBA) programma. Het programma bestaat uit 3 modules, nl.: Accounting, Finance en Statistiek. Dit programma wordt aangeboden in oktober 2021 en is bestemd voor alle eerstejaars BBA-studenten.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt SRD 250,- (Bij betaling van het collegegeld in één keer wordt dit bedrag kwijtgescholden)

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt € 1750,- per jaar (Een renteloze termijnbetalingsregeling is mogelijk)
Studiemateriaal (E-Books): € 120,- per jaar
Hogeschool taalprogramma: € 50,- (éénmalig/ BBA-ENG), € 75,- (éénmalig/ BBA-NED)

 

Voldoening van het collegegeld van het studiejaar 2021-2022 kan op de volgende manieren:

 A.    Studententegemoetkoming: Betalingskorting en aanmoedigingspremie

Het collegegeld dat betaald moet worden is hier afhankelijk van het betalingsmoment en hoe vlot de student het studiejaar doorloopt. Het SRD bedrag wordt hier berekend op basis van de verkoopkoers van de Centrale Bank op de dag en het tijdstip waarop er betaald wordt.
·         Betalingskorting: Indien bij inschrijving het volledig bedrag betaald wordt, komt de student in aanmerking voor een korting van 30% op het collegegeld en  indien er volgens de algemene betalingsregeling betaald wordt, komt de student in aanmerking voor een korting van 20% op het collegegeld (Informeer naar de renteloze betalingsmogelijkheden die FHR aanbiedt.)
·         Aanmoedigingspremie: In geval de binnen de nominale tijd studeert, kan hij/zij naast de betalingskorting in aanmerking komen voor een aanmoedigingspremie van 30% of 50%.
Let wel: Deze korting ontvangt de student, nadat controle op de studieprestaties is gedaan.

 B.    Wisselkoersreductie

In verband met de matige economische vooruitzichten in het laatste kwartaal van 2021 heeft de School een tweede betalingsmogelijkheid gecreëerd, waarbij de student onafhankelijk van het betalingsmoment en zijn/haar studieprestaties het collegegeld van EURO 1750,- kan betalen tegen een koers van SRD 15,- per EURO. De betalingskorting en aanmoedigingspremie zijn op dit (totaal) bedrag niet van toepassing.

 *Gelieve er rekening mee te houden dat voor beide opties (Optie A & B) de Hogeschooltaal- en E-bookskosten tegen de op de dag van betaling geldende verkoopkoers  van de Centrale Bank van Suriname betaald moeten worden.

Voldoe je niet aan de vereisten dan kun je je inschrijven voor het prebachelorprogramma. Na succesvolle afronding kun je doorstromen naar het BBA-programma.

Nova accreditatie