BBA Overzicht

De BBA-opleiding duurt vier jaren en heeft twee niveaus te weten: Professionaliseringsbekwaam en Startbekwaam. De BBA-opleiding bestaat uit een gemeenschappelijke basis van anderhalf jaar, gevolgd door een halfjarige hoofdrichting en een tweejarige afstudeerrichting.

Het Basisprogramma

Het tweejarige basisprogramma is samengesteld uit solide kennis- en vaardigheidscomponenten. In het basisprogramma worden de verschillende disciplines van business behandeld en dient de business-cyclus als de rode draad. De fasen van de levenscyclus van de onderneming worden in het curriculum gedurende de eerste drie semesters behandeld als drie thema’s, te weten ‘business planning’, ‘business operations’ en ‘business consolidation’.

In het begin van het programma worden de kenmerken van deze fasen afzonderlijk behandeld, maar naarmate het programma vordert, worden ze in samenhang beschouwd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in projecten, opdrachten en casussen.
In het vierde semester doe je als student een keuze uit de drie hoofdrichtingen:
Finance, Management, Law en International Business.
Finance, Management en Law zijn Nederlandstalig en International Business is Engelstalig.
Indien je het basisprogramma succesvol hebt afgewerkt en besluit de studie niet op het tweede niveau voort te zetten, kun je na het afleggen van een toets een Associate Degree (AD) verkrijgen in de hoofdrichting die jij gevolgd hebt. Vanaf het derde jaar varieert het programma per afstudeerrichting afhankelijk van de gekozen hoofdrichting.
In het derde jaar vindt een stage plaats.

De Afstudeerrichtingen

Op het tweede niveau moet je een keuze maken uit tien afstudeerrichtingen die aansluiten bij de vier hoofdrichtingen (Finance, Management, Law en International Business) van het tweede jaar van het basisprogramma.

Binnen de hoofdrichting Finance zijn er drie afstudeerrichtingen, te weten: Management Accounting, Financial Sector Management en Financial Accounting. Binnen de hoofdrichting Management zijn er vier afstudeerrichtingen, t.w.: Marketing Management, Change Management, Small and Medium Enterprise Management en Human Resource Management. De hoofdrichting Law heeft twee afstudeerrichtingen, t.w.: Law and Governance en Law and Business. De hoofdrichting International Business heeft als afstudeerrichting International Business and Management.

In het vierde jaar wordt de opleiding afgesloten met een afstudeeropdracht, gebaseerd op praktijkgericht onderzoek.

Nova accreditatie

Toelatingseisen BBA-Programma

Toelating tot het BBA-programma is mogelijk middels:

Degenen met een havo-, vwo-, mbo-4- (IMEAO, NATIN, Pedagogisch Instituut) diploma of daaraan gelijkgesteld kunnen zich inschrijven voor het BBA-programma. Vereiste vakken*: Wiskunde/Statistiek, Economie 1/Algemene Economie/Economische Oriëntatie en Economie 2/(Elementaire) Bedrijfseconomie/Bedrijfsadministratie/Rekenvaardigheden.

Bachelor Titel

Na het voltooien van je hbo-opleiding heb je het recht om de titel Bachelor of Business Administration (BBA), te voeren.

Het onderwijs dat de FHR School of Business aanbiedt is op 7 juli 2014 door de International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) en op 27 november 2015 door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) geaccrediteerd. Daarbij is nadrukkelijk vastgesteld dat de

FHR School of Business zich onderscheidt door de uitzonderlijke kwaliteit van haar onderwijs.

Deze accreditatie heeft voor afgestudeerden aanzienlijk de mogelijkheid verruimd om in- en buiten Suriname een masterstudie te volgen.

 

 

Het Nationaal Orgaan voor AccreditatieDe International Assembly for Collegiate Business Education

Kwalificaties

De BBA opleiding die de FHR School of Business verzorgt, sluit aan bij de vanuit het beroepenveld gesignaleerde behoefte aan brede en diepe deskundigheid.

In het curriculum van de BBA opleiding zijn onderzoek, experimenteren, interdisciplinair samenwerken en kritisch en creatief denken stevig verweven. Toekomstige beroepsbeoefenaars met een BBA worden daarom gezien als ‘cross overs’ die multidisciplinair kunnen worden ingezet en in staat zijn om bedrijfsproblemen integraal op te lossen.

Afgestudeerden van de BBA zijn opgeleid om bedrijfsmatig en resultaatgericht te werken in zowel de profit als de non-profit sector. Ze werken vaak binnen grotere organisaties aan projecten, in een multidisciplinaire context aan vaak complexe organisatievraagstukken. Ze zijn binnen dergelijke organisaties ook belast met staffuncties in een Marketing, Human Resource, Economische of Financiële afdeling.

Daarnaast worden BBA’ers opgeleid om een leidinggevende functie binnen kleine of middelgrote organisaties te bekleden. De door BBA’ers verworven kennis en vaardigheden zijn in het algemeen ook voldoende om een eigen bedrijf te beginnen.

Afstudeerrichtingen

Bij deze afstudeerrichting wordt kennis opgedaan over het verkrijgen van financiële informatie die bewerkt wordt ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde met de opgedane vakkenkennis behalve zelfstandig, ook resultaatgericht de vakkenkennis toepassen om ondersteuning te bieden bij beleidsbeslissingen op managementniveau. Deze is binnen de praktijk in staat om een complexe boekhoudkundige cyclus van een handelsonderneming of een industriële onderneming op te zetten en of samen te stellen.
Ook is de Management Accounting professional in staat financiële analyses te maken, te budgetteren en met verschillende softwareprogramma’s rapportages te presenteren, eventuele fouten op te sporen en te corrigeren. Verder kan de Management Acoounting professional de organisatie ondersteunen bij het vinden van financiering voor de plannen en producten die aan klanten worden aangeboden.
Bij het opstellen van de plannen wordt rekening gehouden met zowel financiële als niet-financiële overwegingen die bij de organisatie een rol spelen. Ten slotte kan de afgestudeerde ook de samenhang managen en analyseren van prestaties en risico’s; dit zorgt ervoor dat het bedrijf over een langere periode beter en stabieler presteert.

De afstudeerrichting Financial Sector Management kijkt naar de verschillende takken van het bankwezen: verzekeringen, financieel advies en investeringen. De FSM-professional is een professional die op basis van gedegen vakkennis toekomstgericht en helder in samenspel met een financieel team meedenkt op zijn vakgebied. Dit samenspel richt zich op de analyse van een vaak complex probleem en van een zorgvuldige afweging van de belangen van de  stakeholders in de financiële sector, waaronder klant en werkgever. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde zelfstandig en
resultaatgericht de vakkenkennis toepassen om als financieel zakelijk specialist advies te geven aan particulieren en bedrijven op financieel en verzekeringstechnisch gebied. De afgestudeerde heeft een groot professioneel vakmanschap met betrekking tot financiële dienstverlening en heeft een gedegen kennis op het gebied van riskmanagement en treasury management. Verder gaat de afgestudeerde in een open omgeving werken met aspecten op het gebied van monetaire en bancaire vraagstukken. De afgestudeerde beschikt ook over een gedegen juridische en fiscale kennis en kent de wet- en regelgeving met betrekking tot de financiële sector.

Van oorsprong houdt de Financial Accountant zich bezig met de financiële administratie. De Financial Accountant is verantwoordelijk voor het opstellen of controleren van de jaarrekening. Binnen de afstudeerrichting Financial Accounting leert de student alles over financiële verslaggeving, auditing (controlebeginselen), cost accounting en administratieve organisatie. In de beroepspraktijk betekent dit dat de afgestudeerde bijvoorbeeld weet hoe hij een jaarrekening moet opstellen en eventuele fouten hierin kan opsporen of hoe de boekhouding in elkaar zit en hoe hij deze moet controleren. Maar de Financial Accountant is ook een adviseur en heeft als geen ander zicht op hoe een onderneming in elkaar steekt. Hij gaat alle cijfers na en analyseert deze. Op basis hiervan kan hij bijvoorbeeld opmaken of een medewerker fraudeert of als er nog ruimte is om winst te maken. De Financial Accountant beschikt ook over gedegen financiële, juridische en fiscale kennis. Na afronding van het bachelorprogramma kan de afgestudeerde zich specialiseren tot Registeraccountant (RA) of Accountant-Administratieconsulent (AA). Ook kan hij werkzaam zijn als Interne Accountant (controle en advies over de verschillende afdelingen van een grote organisatie), Accountant in Business (werkzaam in het financieel economisch management van een organisatie bijvoorbeeld als financieel directeur) of als Overheidsaccountant (werkzaam bij de accountantsdienst van een ministerie).

De afstudeerrichting Marketing Management bevat de marketingkennis en skills die noodzakelijk en relevant zijn voor de Marketing Professional in de 21e eeuw. Tijdens deze afstudeerrichting worden de wat meer specialistische marketingonderwerpen behandeld en getoetst die anno 2019 niet meer weg te denken zijn binnen het vakgebied van Marketing zoals Online-, Digital-, Social Media- , Content-, Green- en Internationale Marketing. Ook de wat meer traditionele vakken zoals Brand Management, Retail Marketing en Business Marketing worden in ruime mate behandeld. Afgestudeerden zijn bekwaam om vanuit het strategischbeleid van een organisatie of onderneming, een marketingplan op te zetten en op basis daarvan het marketingbeleid en -acties te ontwikkelen, uitvoeren en monitoren. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde ook zelfstandig en resultaatgericht vakkennis toepassen om het management te ondersteunen bij het nemen van belangrijke strategische en operationele beslissingen.

In deze verdiepende afstudeerrichting Small & Medium Enterprise Management leer je de rol van ondernemen van MKB-bedrijven in een veranderende wereld en de kracht van big data daarbij. Afgestudeerden met de specialisatie Small & Medium Enterprise Management zijn bekwaam om een eigen onderneming te starten en vanuit een ondernemings- of managementgericht oogpunt verschillende beleidsinstrumenten op een praktische wijze doeltreffend in te zetten. Verder is deze in staat om voor eigen rekening en risico te ondernemen. Hij heeft kennis van ondernemerschap en beschikt over vaardigheden om vanuit die kennis toegevoegde waarde te creëren. De beroepsbeoefenaar beschikt over uitstekende communicatie- en verkoopvaardigheden en is in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Hij werkt marktgericht, is creatief en flexibel. Voor afgestudeerden die het zelfstandig ondernemerschap (nog) niet zien zitten, bestaat in de beroepspraktijk de mogelijkheid tot het uitoefenen van een managementfunctie binnen een organisatie.

De afstudeerrichting Change Management leidt op tot professionals met kennis van zaken op het gebied van het inrichten en vernieuwen van bedrijfsprocessen, het leiden van projecten en het oplossen van economische-, management- en juridische vraagstukken. Dit doet de professional door organisaties vanuit een brede visie te analyseren. Er wordt niet opgeleid voor een specifieke functie, maar er worden verschillende functiegroepen onderscheiden, waaronder adviesfuncties, management ondersteunende functies en resultaatgerichte en projectmanagement functies. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde zelfstandig en resultaatgericht de vakkennis toepassen om het management te ondersteunen bij het nemen van belangrijke strategische, operationele en tactische beslissingen. De afgestudeerde is in staat om te handelen vanuit verschillende business perspectieven. Dominant daarbij zijn (strategisch) management, business economie en recht.

De afstudeerrichting Human Resource Management leidt op tot professionals die verstand hebben van het managen van mensen in de bedrijfsmatige context. De professional kent de betekenis van werk voor mensen, doorgrondt motivatie- vraagstukken, kent levensfasen van werkende mensen en doorgrondt veranderingsprocessen op persoonlijk en organisatieniveau. Afgestudeerden zijn bekwaam om HR managementinformatie in kleine, middelgrote en grote bedrijven aan te wenden om de mens gericht te sturen. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde zelfstandig en resultaatgericht de vakkennis toepassen om het management te ondersteunen bij het nemen van belangrijke strategische, operationele en tactische beslissingen. Praktijkvraagstukken kunnen vertaald worden naar een onderzoekbare probleemstelling die inhoudelijk verankerd, relevant, afgebakend, precies en functioneel is. Verder is de afgestudeerde in staat om te handelen vanuit verschillende functies en rollen. Er wordt niet opgeleid voor een specifieke functie, maar er worden verschillende functiegroepen onderscheiden, waaronder adviesfuncties, management ondersteunende functies en resultaatgerichte en projectmanagement functies.

Na afronding van de BBA-afstudeerrichting Law and Governance (Recht en Bestuur) is de afgestudeerde in staat om bestuursrechtelijke processen en andere bestuurlijke processen binnen de overheid effectief aan te sturen. In deze afstudeerrichting staan management, beleid en recht centraal. De afgestudeerde heeft als belangrijkste taak om erop toe te zien, dat (te nemen) besluiten binnen het bestuurlijke een wettelijke grondslag hebben. Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde zelfstandig en resultaatgericht de vakkennis toepassen om ondersteuning te bieden aan de overheid bij het maken van beleid en het nemen van beleidsbeslissingen. Verder is de afgestudeerde in staat om ondersteuning te bieden bij het oplossen van reguliere juridische en niet juridische bestuurlijke en beleid gerelateerde vraagstukken en het analyseren en identificeren van knelpunten in wet- en regelgeving. De afgestudeerde werkt hierbij multi- en interdisciplinair samen met juristen en professionals afkomstig uit andere domeinen. Afgestudeerden van de richting Recht en Bestuur kunnen werkzaam zijn bij de overheid, districtscommissariaten, ministeries, de Belastingdienst, rechterlijke instanties en zelfstandige bestuursorganen.

Na afronding van de BBA-afstudeerrichting Law and Business (Recht en Bedrijfsvoering) is de afgestudeerde in staat om processen van bedrijfsvoering met juridische raakvlakken aan te sturen. Binnen de beroepspraktijk is de afgestudeerde in staat om een bijdrage te leveren aan de efficiëntie en effectiviteit van juridische en andere bedrijfsprocessen binnen ondernemingen. Ook het identificeren en analyseren van risico’s voor partijen en het erop toezien, dat besluiten binnen het proces van bedrijfsvoering voldoen aan de Surinaamse wet- en regelgeving, behoren tot zijn/haar taken. De afgestudeerde kan zelfstandig en resultaatgericht zijn vakkennis toepassen om als juridische business professional juridische onderricht advies te geven. De afgestudeerde werkt hierbij multi- en interdisciplinair samen met juristen en professionals afkomstig uit andere domeinen. Afgestudeerde Business Law studenten kunnen werkzaam zijn in de rechtsdienstverlening: ter ondersteuning van het notariaat, de deurwaarderspraktijk, de advocatuur, bedrijfsjuristen, alsmede bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de makelaardij en het verzekerings-, bank- en kredietwezen.

During the specialization International Business and Management students gather knowhow on the major business concepts. They will learn how to obtain the global perspective, critical thinking abilities, intercultural communication and problem solving skills needed to manage an international business environment effectively. Students also learn how to meet the business challenges in a dynamic global business environment. In the professional practice an IBM graduate is an allrounder, a business generalist with a specialization in international business who has the knowledge and competences required to undertake responsibilities in several areas in the international business environment such as management, marketing, finance and logistics. The IBM professional can work both as an individual and as an active team member in an international business environment, and is able to contribute to management control of a multinational organization by means of an integrated application of his knowledge.

Studiekosten studiejaar 2019-2020

Collegegeld per jaar € 1,750,-
Inschrijfgeld* SRD 250,-

 

*Betaal je voor 1 oktober 2017 het volledig collegegeld, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen.

Houd in het eerste jaar rekening met de kosten voor boeken, readers en syllabi. Om mede de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, is het verplicht dat je meteen bij de start van elke periode over je studieboeken beschikt. Je kan hier zelf voor zorgen, maar je kan je boeken ook via de Book shop van FHR School of Business aanschaffen.

Veel van de boeken van het eerste jaar gebruik je ook in de volgende studiejaren. In die jaren zijn de kosten dus lager.
De studieboeken zijn verkrijgbaar via de bookshop van FHR School of Business

1. Je schaft (originele) hard-copy boeken aan. Deze investering bedraagt ongeveer € 750,- voor het collegejaar.
2. Je schaft digitale boeken (E-books pakket) aan, in combinatie met (originele) hard-copy boeken. De kosten voor deze optie bedragen  € 435 voor het Nederlandstalig pakket en voor het Engelstalig pakket  € 270 per student. De kosten delen met een medestudent is mogelijk  en afhankelijk van de vraag naar E-Books pakketten kan je nog in aanmerking komen voor een korting.