BBA OverzichtBBA Overzicht

De BBA-opleiding duurt vier jaren en heeft twee niveaus te weten: Professionaliseringsbekwaam en
Startbekwaam. De BBA-opleiding bestaat uit een gemeenschappelijke basis van anderhalf jaar, gevolgd door een
halfjarige hoofdrichting en een tweejarige afstudeerrichting.

Het Basisprogramma

Het tweejarige Basisprogramma is samengesteld uit solide kennis- en vaardigheidscomponenten. In het Basisprogramma worden de verschillende disciplines van business behandeld en dient de business-cyclus als de rode draad. De fasen van de levenscyclus van de onderneming worden in het curriculum gedurende de eerste drie semesters behandeld als drie thema’s, te weten ‘business planning’, ‘business operations’ en ‘business consolidation’. In het begin van het programma worden de kenmerken van deze fasen afzonderlijk behandeld, maar naarmate het programma vordert, worden ze in samenhang beschouwd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in projecten, opdrachten en casussen.

Indien je het Basisprogramma succesvol hebt afgewerkt en besluit de studie niet op het tweede niveau voort te zetten, kun je na het afleggen van een toets een Associate Degree (AD) verkrijgen in de hoofdrichting die jij gevolgd hebt.

De Afstudeerrichtingen

Op het tweede niveau moet je een keuze maken uit tien afstudeerrichtingen die aansluiten bij de vier hoofdrichtingen (Finance, Management, International Business en Law) van het tweede jaar van het Basisprogramma. Binnen de hoofdrichting Finance zijn er drie afstudeerrichtingen, te weten: Management Accountancy, Financial Sector Management en Financial Accountancy. Binnen de hoofdrichting Management zijn er vier afstudeerrichtingen, t.w.: Marketing Management, Change Management, Small and Medium Enterprise Management en Human Resource Management.
De hoofdrichting International Business heeft als afstudeerrichting International Business and Management en de hoofdrichting Law heeft twee afstudeerrichtingen, t.w.: Law and Governance* en Law and Business*.

*De keuze voor deze afstudeerrichtingen is vanaf het studiejaar 2019-2020 mogelijk.

Nova accreditatie

Toelatingseisen en Opleidingsstructuur

Studenten met de volgende diploma’s zijn toelaatbaar:

– HAVO-diploma OF
– VWO-diploma OF
– MBO4-diploma (IMEAO, NATIN, Pedagogisch Instituut) of daaraan gelijkgesteld OF
– Geslaagd zijn voor de FHR-instroomtoets

Bachelor Titel

Na het voltooien van je hbo-opleiding heb je het recht om de titel Bachelor of Business Administration (BBA), te voeren.

Het onderwijs dat de FHR School of Business aanbiedt is op 7 juli 2014 door de International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) en op 27 november 2015 door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) geaccrediteerd. Daarbij is nadrukkelijk vastgesteld dat de

FHR School of Business zich onderscheidt door de uitzonderlijke kwaliteit van haar onderwijs.

Deze accreditatie heeft voor afgestudeerden aanzienlijk de mogelijkheid verruimd om in- en buiten Suriname een masterstudie te volgen.

 

 

Het Nationaal Orgaan voor AccreditatieDe International Assembly for Collegiate Business Education

Kwalificaties

De BBA opleiding die de FHR School of Business verzorgt, sluit aan bij de vanuit het beroepenveld gesignaleerde behoefte aan brede en diepe deskundigheid.

In het curriculum van de BBA opleiding zijn onderzoek, experimenteren, interdisciplinair samenwerken en kritisch en creatief denken stevig verweven. Toekomstige beroepsbeoefenaars met een BBA worden daarom gezien als ‘cross overs’ die multidisciplinair kunnen worden ingezet en in staat zijn om bedrijfsproblemen integraal op te lossen.

Afgestudeerden van de BBA zijn opgeleid om bedrijfsmatig en resultaatgericht te werken in zowel de profit als de non-profit sector. Ze werken vaak binnen grotere organisaties aan projecten, in een multidisciplinaire context aan vaak complexe organisatievraagstukken. Ze zijn binnen dergelijke organisaties ook belast met staffuncties in een Marketing, Human Resource, Economische of Financiële afdeling.

Daarnaast worden BBA’ers opgeleid om een leidinggevende functie binnen kleine of middelgrote organisaties te bekleden. De door BBA’ers verworven kennis en vaardigheden zijn in het algemeen ook voldoende om een eigen bedrijf te beginnen.

BBA opleiding Kwalificaties

Afstudeerrichtingen

Met de BBA afstudeerrichting Management Accounting ben je in staat financiële plannen te maken. Bij het opstellen daarvan houd je rekening met zowel financiële als niet-financiële overwegingen die bij de klant een rol spelen. Je bent in staat financiële analyses te maken en te budgetteren. Deze vaardigheid gebruik je ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie. Ook kun je de organisatie ondersteunen bij het vinden van financiering voor de uitvoering van de geformuleerde bedrijfsstrategie en voor de producten die aan klanten worden aangeboden.

Bij je analyse maak je gebruik van de (financiële) tools die daarvoor voorhanden zijn. Je beoordeelt offerteaanvragen en investeringsprojecten. Je houdt daarbij rekening met rendement, risico’s en haalbaarheid. Je beoordeelt en kwantificeert waar mogelijk, risico’s en rendementen vanuit diverse invalshoeken. Daarbij valt te denken aan juridische, financiële, commerciële, bancaire en verzekeringstechnische overwegingen. Je geeft een oordeel, al dan niet samen met andere deskundigen en geeft dit weer in een rapport, waarin je je oordeel aan de klant toelicht. Je bent in staat op basis van je onderzoek besluitvaardig op te treden dan wel de noodzaak tot besluitvaardigheid aan anderen binnen de organisatie duidelijk te maken.

Ondanks de veelheid aan financiële gegevens kun je informatie beoordelen op juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid. Je handelt conform de regels en methodieken die gebruikelijk zijn in de beroepscontext waarbinnen je werkt.

De financiële sector is een veelomvattende branche. De eisen die zowel nationaal en internationaal aan financiële instellingen worden gesteld zijn veelal complex en uitdagend. Niet alleen de toezichthouders eisen veel van financiële instellingen (Basel, Solvency), ook de markten dringen in hoog tempo veranderingen op aan de wijze waarop financiële instellingen moeten worden geleid.
De branche heeft daarom behoefte aan professionals die in staat zijn om een financiële instelling bedrijfsmatig te doorgronden. Dat vereist veel kennis op het gebied van wet- en regelgeving (Compliance), kennis van de business, kennis van ICT-infrastructuur, verandermanagement, (Financial) Risk- en balansmanagement, actuariaat, etc. Binnen de afstudeerrichting Financial Service Management ligt de nadruk op de volgende kernvakgebieden en beroepscompetenties:
  • Finance, Accounting en Economics: werkt in een open omgeving met sterke internationale en globaliserende aspecten op het gebied van monetaire en bancaire vraagstukken, heeft een groot professioneel vakmanschap met betrekking tot financiële dienstverlening en heeft een gedegen kennis op het gebied van Riskmanagement en treasury management;
  • Business Law and Ethics: beschikt over een gedegen juridische en fiscale kennis en kent de wet- en regelgeving met betrekking tot de financiële sector. Is zich bewust van zijn eigen ethisch handelen en dat van de organisatie;
  • Organizational Behavior: kan veranderingsprocessen binnen de financiële sector doorgronden en kan voorstellen doen voor veranderingsprocessen op persoonlijk, afdelings- en organisatieniveau.
Het vakgebied Marketing wordt sterk beïnvloed door ‘e’-gerelateerde zaken. Digitalisering van netwerken, van markt- en van marketingactiviteiten domineren de werkwijze.
Marketingmanagers moeten daarnaast een volwaardige gesprekspartner zijn voor het management door ook vanuit andere contexten te kunnen redeneren. Uiteraard speelt de omgeving een rol, maar ook de bedrijfsprocessen, financiën en de gedragscomponent (klanten en medewerkers) zijn van belang om succesvol marketingconcepten te kunnen ontwikkelen en implementeren.
Binnen de afstudeerrichting Marketing komen aan bod: marketing, managen van bestaande en nieuwe klantrelaties; analytische tools (zoals data mining), werken met CRM-methoden, klantendatabase, marketing intelligence, e-marketing; onderzoeksvaardigheden; strategisch beleid doorgronden en op basis daarvan marketingbeleid en –acties ontwikkelen voor een (internationale) onderneming en het kunnen onderbouwen van gemaakte keuzes.
De rode draad in jaar 3 is het verkrijgen van “customer insight”, de rode draad in jaar 4 is “Customer Value Creation”. Binnen de afstudeerrichting Marketing Management ligt de nadruk op Marketing, Quantitative Techniques, Strategic Management en Operations Management.
Ondernemerschap wordt steeds belangrijker als motor van de economie. De ondernemende economie vraagt om ondernemersgeest zowel van ondernemers die voor eigen rekening en risico hun onderneming starten als van mensen die in bestaande ondernemingen werken, de zgn. intrapreneurs. In de ondernemende economie gaat het steeds nadrukkelijker om kansen zien en creatief en innovatief met deze kansen omgaan.
De overheid en brancheorganisaties zien het belang van ondernemerschap als motor voor de economie en zoeken naar mogelijkheden om gepast te stimuleren en te investeren. Oude zekerheden zijn vervangen door nieuwe onzekerheden, bijvoorbeeld over de toepasbaarheid van nieuwe kennis.
Ondernemerschap is nodig om ideeën uit te proberen, nieuwe diensten en producten te ontwikkelen, te vermarkten en risico’s te dragen. Ondernemers dienen kennis te hebben van marketing, strategisch management, de financiële aspecten en steeds belangrijker ook van juridische aspecten.
Een ondernemende economie is tegelijkertijd een kenniseconomie omdat veel nieuwe bedrijvigheid is gebaseerd op nieuwe kennis. In de afstudeerrichting Small & Medioum Enterprise Management (SMEM) is veel aandacht voor marktgerichtheid, creativiteit en flexibiliteit, het ondernemen voor eigen rekening en risico, opbouwen en onderhouden van eigen netwerken, ontwikkelen van communicatie- en salesvaardigheden.
Binnen de afstudeerrichting SMEM ligt de nadruk op de volgende kernvakgebieden: Strategic Management, Finance en Operations Management en Marketing. Innovatie, Management, Corporate management en Operations Management.
De afstudeerrichting General Management van het BBA-programma zal opleiden tot professionals met kennis van zaken op het gebied van het inrichten en vernieuwen van bedrijfsprocessen. Dit doet de professional door organisaties vanuit een brede visie te analyseren. Afgestudeerden zijn in staat te handelen vanuit verschillende business perspectieven. Dominant daarbij zijn het (strategisch) management en Business Economics. Bovendien zijn ze in staat om de verschillende perspectieven met elkaar in verbinding te brengen in een interdisciplinaire en integrale benadering. Er wordt niet opgeleid voor een specifieke functie maar er worden verschillende functiegroepen onderscheiden, adviesfuncties, management ondersteunende functies en resultaatgerichte en (project)managementfuncties.
De afstudeerrichting HRM van de BBA opleiding leidt op tot professionals die verstand hebben van mensen in de bedrijfsmatige context. De professional kent de betekenis van werk voor mensen en doorgrond motivatievraagstukken, kent levensfasen van werkende mensen en doorgrondt veranderingsprocessen op persoonlijk en organisatieniveau.
Tegelijkertijd kent de professional de taal van de business. Heeft verstand van performance, primaire werkprocessen, de arbeidsorganisatie en beleidsvorming om zo een adequaat personeelsbeleid te kunnen ontwikkelen en/of implementeren. Ook gaat het hier om organisaties in verandering en het implementeren van veranderingen. Vrijwel iedere organisatieverandering kent HRM-aspecten, die in belangrijke mate het slagen van de verandering beïnvloeden. De HRM-rol kan zowel vanuit de stafafdeling HRM als vanuit een leidinggevende positie worden ingestoken.
Binnen de afstudeerrichting HRM ligt de nadruk op de volgende kernvakgebieden en beroepscompetenties:
  • Organizational Behavior : is communicatief sterk, is een peoplemanager, leidt veranderingen en hanteert crosscultureel management;
  • Strategic Management: ondersteunt bij en adviseert over het (her)inrichten van een organisatie (of deel daarvan);
  • Business Law en Ethics: werkt vanuit arbeidsrecht en is in staat om vertrouwen binnen organisaties te vergroten;
  • Operations Management: heeft vakkennis van de HR-bedrijfsprocessen en hun bijdrage aan performance. Kent de werkmethode en hulpmiddelen van specifieke HR-processen. Weet hoe technologie (IT) bijdraagt aan efficiency en effectiviteit van HR-processen.
An IBM graduate should be able to execute or direct different integrated international business operations in the fields of international marketing, finance and management. He himself fulfils these tasks at operational level and should be able to direct the tasks on middle management or tactical level. Performing these tasks in an international setting, the IBM-graduate will be truly aware of the changing international business environment and he will have an excellent command of intercultural communication. With these abilities he will be able to use his visionary and entrepreneurial abilities to contribute to the development of the corporate internationalization strategy and the organisational policy, taking into account the goals and constraints of the organisation and with respect for the ethical and moral codes of his profession. He is able to indicate the interdependence between marketing, finance, business operations and human resource processes and advise management on organisational policy development.

Na afronding van de BBA specialisatie Law and Governance (Recht en Bestuur) is de afgestudeerde in staat om
bestuursrechtelijke processen en andere bestuurlijke processen binnen de overheid effectief aan te sturen.
In deze afstudeerrichting staan management, beleid en recht centraal. De afgestudeerde heeft als belangrijkste taak
om erop toe te zien, dat (te nemen) besluiten binnen het bestuurlijke een wettelijke grondslag hebben.
Binnen de beroepspraktijk kan de afgestudeerde zelfstandig en resultaatgericht de vakkennis toepassen om
ondersteuning te bieden aan de overheid bij het maken van beleid en het nemen van beleidsbeslissingen. Verder is
de afgestudeerde in staat om ondersteuning te bieden bij het oplossen van reguliere juridische en niet juridische
bestuurlijke en beleid gerelateerde vraagstukken en het analyseren en identificeren van knelpunten in wet- en
regelgeving. De afgestudeerde werkt hierbij multi- en interdisciplinair samen met juristen en professionals afkomstig
uit andere domeinen. Afgestudeerden van de richting Recht en Bestuur kunnen werkzaam zijn bij de overheid,
districtscommissariaten, ministeries, de Belastingdienst, rechterlijke instanties en zelfstandige bestuursorganen.

Enkele functies:
Jurdisch medewerker overheid: is verantwoordelijk voor het adviseren en toepassen van de Surinaamse en
internationale wet- en regelgeving en het bieden van ondersteuning bij het maken van beleid, beleidsdocumenten
alsook bij het ontwikkelen van wet- en regelgeving.
Beleidsmedewerker: is verantwoordelijk voor het voorbereiden van beleid van de overheid, het nemen van beleid
gerelateerde besluiten, identificeren van risico’s voor de overheid en belanghebbenden en het uitbrengen van
advies bij het concipiëren van wet- en regelgevingsproducten.
Juridische medewerker bezwaar- en beroep: is verantwoordelijk voor de ingediende beroep- en bezwaarschriften
bij de overheid, houdt toezicht op het in acht nemen van de verschillende termijnen (voor beroep- en bezwaar), het
uitbrengen van advies, het verrichten van juridische onderzoek en het identificeren van risico’s voor primair de
overheid en secundair de belanghebbenden.

Het curriculum voor de hoofdrichting Law en de afstudeerrichting Law and Business zijn nog onderhanden werk.
De definitieve vakkenoverzichten van de hoofdrichting en van de afstudeerrichting zullen respectievelijk uiterlijk
1 januari en 1 oktober 2019 beschikbaar zijn.

Na afronding van de BBA specialisatie Law and Business (Recht en Bedrijfsvoering) is de afgestudeerde in staat om
processen van bedrijfsvoering met juridische raakvlakken aan te sturen. Binnen de beroepspraktijk is de
afgestudeerde in staat om een bijdrage te leveren aan de efficiëntie en effectiviteit van juridische en andere
bedrijfsprocessen binnen ondernemingen. Ook het identificeren en analyseren van risico’s voor partijen en het
erop toezien, dat besluiten binnen het proces van bedrijfsvoering voldoen aan de Surinaamse wet- en regelgeving,
behoren tot zijn/haar taken. De afgestudeerde kan zelfstandig en resultaatgericht zijn vakkennis toepassen om
als juridische business professional juridische onderricht advies te geven. De afgestudeerde werkt hierbij multi- en
interdisciplinair samen met juristen en professionals afkomstig uit andere domeinen. Afgestudeerde Business Law
studenten kunnen werkzaam zijn in de rechtsdienstverlening: ter ondersteuning van het notariaat, de deurwaarderspraktijk,
de advocatuur, bedrijfsjuristen, alsmede bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de makelaardij en
het verzekerings-, bank- en kredietwezen.

Enkele functies:
Bedrijfsjurist: heeft de verantwoordelijkheid om afhankelijk van de aard van het bedrijf advies uit te brengen over
juridische vraagstukken, juridisch onderzoek te verrichten, vakinhoudelijke vragen te beantwoorden en te adviseren
over wet- en regelgeving die betrekking hebben op bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering.
Juridisch medewerker: is verantwoordelijk voor het assisteren bij het analyseren van wet- en regelgeving,
juridische documenten, oplossen van complexe juridische- economische vraagstukken alsook het opstellen van
(juridische) documenten en het uitbrengen van (juridische) advies betreffende ondernemingen.
Griffie-ambtenaar: is verantwoordelijk voor het functioneren van de griffie.

Het curriculum voor de hoofdrichting Law en de afstudeerrichting Law and Governance, zijn nog onderhanden werk.
De definitieve vakkenoverzichten van de hoofdrichting en van de afstudeerrichting zullen respectievelijk uiterlijk
1 januari en 1 oktober 2019 beschikbaar zijn.