Prebachelorprogramma Overzicht

Het prebachelorprogramma zal studenten met deficiënties in de vooropleiding voorbereiden op het BBA-programma.
Met deficiënties wordt bedoeld dat de vereiste vakken niet voorkomen in zde vooropleiding of de student heeft cijfers lager dan
een 6 voor de vakken. Studenten met 2 of meer deficiënties in het vereiste vakkenpakket zullen worden toegelaten tot het prebachelorprogramma.
Ook personen die verder willen studeren, maar niet beschikken over een middelbareschooldiploma of de
vereiste vakken kunnen het prebachelorprogramma volgen.
Het curriculum dat wordt aangeboden, is afgestemd op de vakken die worden verzorgd in het reguliere (BBA) programma met als
doel het wegwerken van de deficiënties.

Kosten voor het prebachelorprogramma

• Inschrijfgeld: SRD 250,-*
• Collegegeld: € 500,- (incl. studiemateriaal)**

Na afronding van het volledige prebachelorprogramma ontvangen studenten vrijstelling voor de behaalde vakken en €400,- korting op het collegegeld bij inschrijving voor het BBA-programma 2020 – 2021.
*Bij betaling van het collegegeld in één keer wordt dit bedrag kwijtgescholden.
**Mag betaald worden in 3 termijnen: Bij inschrijving € 250,- • uiterlijk 31 oktober 2019: € 125,- • en uiterlijk 30 november 2019: € 125,-.

Toelating tot het prebachelorprogramma

Je kan toegelaten worden tot het prebachelorprogramma als:

• Je niet beschikt over twee of meer van de vereiste vakken voor het BBA-programma,
• Je een score van < 6 voor twee of meer van de vereiste vakken hebt,
• Je geen middelbareschooldiploma hebt, maar ten minste de examenklas van het havo, VWO, MBO-4 (IMEAO, NATIN, pedagogisch instituut) of een daaraan gelijkgestelde opleiding doorlopen hebt,
• Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring en je een referentiebrief van je werkgever kan overleggen.

Op basis van de vooropleiding, het vakkenpakket en de behaalde cijfers, wordt bepaald of inschrijving voor het BBA-programma
mogelijk is, en welk (voor)traject gevolgd moet worden. Hieronder is het toelatingsschema weergegeven.

Vaststellen deficiëntie

Studenten van scholen/instituten (MBO-4 niveau) die niet op bovenstaande lijst voorkomen mogen zich met hun cijferlijst aanmelden bij de studentenadministratie die de eventuele deficiënties zal vaststellen.

Programma

In onderstaand schema is het prebachelorprogramma uitgewerkt. Het programma is opgedeeld in 2 fasen t.w. Fase 1 en Fase 2.
Na afronding van Fase 1 middels deeltentamens en een examen ontvangt de student een FHR-certificaat. De student mag dan kiezen om al dan niet het prebachelorprogramma te vervolgen. Studenten die vervolgen met Fase 2 ontvangen na afronding een cijferlijst en kunnen daar aansluitend bij het inschrijven voor het BBA-programma 2020-2021, in het 1e studiejaar vrijstelling voor enkele vakken krijgen en € 400,- korting op het collegegeld.