FHR Lim A Po Institute for Higher Education (FHR) is een instituut voor hoger onderwijs dat op 9 maart 2000, de 100e geboorte dag van, en als een levende herinnering aan, Frederik Hendrik Rudolf Lim A Po, een geestdriftige pleitbezorger van levenslang leren, is opgericht.

FHR’s visie is dat door het activeren van de mogelijkheid tot het genieten van hoger onderwijs welke voldoet aan internationale standaarden, er wordt bijgedragen aan de opbouw van een goed functionerende en welvarende samenleving.

Op basis van deze visie is het de missie van FHR bij te dragen aan een goed ontwikkelde samenleving door studenten te voorzien van hoger onderwijs naar internationale maatstaven in een ethische en ambitieuze leeromgeving en zodoende hun beroeps- en professionele competenties verder te ontwikkelen en te versterken alsook hun committering aan het algemeen belang.

FHR bestaat uit twee academische businessunits, (instituten) één op graduate niveau en één op undergraduate niveau.

Het FHR Graduate Institute for Higher Education heeft twee scholen: FHR School of Governance, Law and Humanities en FHR School of Accounting and Management.

FHR Undergraduate Institute for Higher Education heeft één school, FHR School of Business.

De twee academische businessunits hebben afzonderlijke managementteams met bevoegdheden die zijn ontleend aan de rector van het instituut die de schakel is tussen de academische businessunits en het bestuur.

Hoog in het vaandel van FHR staat de waarborging van de kwaliteit van haar onderwijs en de naleving van internationale standaarden. Dit komt komt tot uitdrukking in de accreditaties van de onderwijsprogramma’s door toonaangevende accreditatie organisaties, zoals de International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) en de samenwerkingsverbanden met internationaal gerenommeerde onderwijsinstellingen zoals Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Maastricht en Universiteit Leiden.

In lijn met deze standaarden worden bij FHR moderne leermethoden gehanteerd in een stimulerende leeromgeving waarin docenten continu streven naar verbetering van studenten en zichzelf. De passie voor leren die typerend is voor FHR bevordert vanaf de eerste dag een leertraject gericht op ‘een beter begrip van de wereld’ en het realiseren van de talenten van elke individuele student. Het is de motivatie voor een loopbaanontwikkeling die begint met een bachelorsdiploma en naadloos wordt voortgezet in een masteropleiding.

De waardepropositie

De waarde propositie van FHR is om jonge en mid-career professionals hoger onderwijs dat aan internationale standaarden voldoet aan te bieden tegen sterk gereduceerde internationale tarieven.

FHR is in dit opzicht uniek in de Surinaamse markt. Er is geen ander instituut dat internationaal geaccrediteerde programma’s aanbiedt. FHR verwacht dat haar marktaandeel zal groeien omdat de internationale kwaliteit van haar onderwijs en de lagere kosten daarvoor, de behoefte om hoger onderwijs in het buitenland te volgen, sterk zal doen afnemen. FHR-programma’s hebben duidelijk bewezen van waarde te zijn voor individuen, organisaties en de gehele samenleving.

School of Accounting and Management

School of Governance, Law and Humanities

School of Business

Van de drie (3) scholen die binnen FHR onderscheiden worden, verzorgen twee daarvan masterprogramma’s en één verzorgt een prebachelor- en een Bachelor of Business Administration programma. De masterprogramma’s zijn de Master in Business Administration (MBA), de Master of Accounting (MoA) en het diploma programma in Zorgmanagment die deel uitmaken van de School of Accounting and Management. Ook worden drie online masterprogram- ma’s t.w. Small and Medium Enterprise Management (MSMEM), Master of Business Administration in Sustainable Energy Management Master of Science in International Finance (MScIF) verzorgd in samenwerking met Arthur Lok Jack Global School of Business gevestigd te Trinidad & Tobago.

De Master in Public Administration and Governance (MPA) en de Master in Human Resource Management (HRM) vallen onder de School of Governance, Law & Humanities. Aan het portfolio van de school zal het Master Programma ‘Law & Business’ worden toegevoegd.

De derde school, die in oktober 2012 door FHR van Hogeschool InHolland werd overgenomen, verzorgt in hoofdzaak onderwijs op bachelor niveau en wel een Bachelor of Business Administration (BBA) programma, dat sinds 2015 gestructureerd is in een brede bachelor met 10 afstudeerrichtingen. Voorts biedt deze school een prebachelor programma aan als brug tussen het middelbaar en het hoger onderwijs en is bestemd voor studenten die niet voldoen aan de BBA-instroomeisen.

Een belangrijke strategie van FHR is de voortschrijdende integratie van de master- en bachelor- programma’s, zodat studenten na het behalen van hun bachelorsdiploma ‘naadloos’ kunnen doorstromen naar de masterprogramma’s.

Naast de meerjarige opleidingsprogramma’s biedt FHR ook Executive Education aan over (o.a.) 21st century onderwerpen die relevant zijn voor en aansluiten op de behoefte van het Surinaams bedrijfsleven. Voor de versterking van de rechtsstaat verzorgt FHR (jaarlijks) een serie mastercursussen.

Beginnen met studeren op de FHR School of Business is   een startpunt van carrièreontwikkeling.

Het BBA-programma van de School of Business legt in de twee eerste jaren een solide basis voor een ruim scala van mogelijkheden voor verdere professionele ontwikkeling. In deze periode is het onderwijs anderhalf jaar uniform en georiënteerd op het kennismaken met theorie en prakrijk van de fasen van de levensloop van een onderneming. Daarna volgt een eerste specialisatie van een half jaar in één van de hoofdrichtingen. Degenen die na afsluiting van de hoofdrichting ervoor kiezen om voltijds te gaan werken en de studie (tijdelijk) te beëindigen maken nadat ze met succes een toets hebben gemaakt aanspraak op een ‘Associate Degree’. Deze graad is mede geaccrediteerd en kan in beginsel als het eindpunt van een eerste carrièreontwikkelingstraject worden beschouwd. Op het onderwijs in de hoofdrichting volgt een stage van een half jaar waarmee zowel verdieping van theoretische kennis als het opdoen van praktische ervaring wordt beoogd. Na de stage kan een keuze worden gedaan uit een aantal afstudeerrichtingen elk met een duur van één jaar.

De afstudeerrichtingen hebben een drievoudige functie: ze verdiepen de kennis en vaardigheden van het professionele domein waar de student voorkeur aan geeft, ze vormen een referentiekader voor het  schrijven van de afstudeerthesis en ze vormen, omdat ze daarop, in termen van discipline (Management, Accounting, Governance, Human Resources en Law) en niveau (gewaarborgd door  de internationale accreditatie) zijn afgestemd, een passende aanloop en opstap naar één van de masterprogramma’s die FHR verzorgt.

Het FHR-bachelorsdiploma en een periode van relevante werkervaring die door de meeste studenten praktisch geheel tijdens het bachelor programma wordt opgedaan geeft zonder meer toelating tot de masterprogramma’s. De afstudeerrichtingen van de bachelor- en de master- programma’s vormen daardoor twee naadloos verbonden fasen in de carrièreontwikkeling van FHR studenten.

Alle programma’s van FHR zijn nationaal en/of internationaal geaccrediteerd. Daardoor is de kwaliteit van de programma’s van FHR gewaarborgd. En daarmee onderscheidt FHR zich van andere opleidingen die in Suriname worden aangeboden en waarvan niet gewaarborgd is dat de kwaliteit van het onderwijs aan andere dan hun eigen interne normen voldoet.

Het bachelor programma van FHR is door NOVA geaccrediteerd op basis van een eerdere internationale accreditatie van IACBE. Van de master- programma’s van FHR is het MBA-programma door internationaal orgaan IACBE geaccrediteerd en de aanvraag van de nationale (NOVA) accreditatie is in behandeling. Het MoA-programma is door twee internationale organen AACSB en EQUIS geaccrediteerd en het MPA-programma internationaal door EAPAA. Het MHRM-programma is gecertificeerd door SHRM.

In december 2017 zijn de officiële certificaten van de NOVA-accreditatie van de Master of Accounting (voorheen Executive Master in Management Accounting) en Master in Human Resource Managementprogramma’s door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) aan het FHR Institute for Higher Education uitgereikt. Deze accreditaties zijn geldig voor respectievelijk zes en zeven jaren ingaande 15 september 2017. Hiermee zijn ook deze programma’s voorzien van het nationale keurmerk voor kwalitatief goed onderwijs.