FHR Institute for Higher Education (FHR) is een instituut voor hoger onderwijs dat op 9 maart 2000, de 100e geboorte dag van, en als een levende herinnering aan, Frederik Hendrik Rudolf Lim A Po, een geestdriftige pleitbezorger van levenslang leren, is opgericht.

De visie van FHR is het bevorderen van een vrijwillig en gemotiveerd streven naar levenslang leren vanwege persoonlijke en professionele redenen, om zodoende een belangrijke bijdrage te leveren aan de modernisering van de samenleving en om een “center of excellence” in het onderwijs te zijn met een focus op management in zijn vele facetten.

Op basis van deze visie is de missie van FHR het verbeteren van de capaciteiten van de publieke sector, de private sector en het maatschappelijk middenveld door middel van het opleiden van personen die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van deze instellingen. Leren in FHR-programma’s  is vanuit een ontwikkelingsperspectief, internationaal en comparatief perspectief met  als doel om de ideologische en intellectuele oriëntatie te verbreden.

De waarborg en naleving van internationale standaarden komt tot uitdrukking in de accreditaties van de onderwijsprogramma’s door toonaangevende accreditatie organisaties zoals de International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) en  de samenwerkingsverbanden met internationaal gerenommeerde onderwijsinstellingen zoals Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Maastricht, Universiteit Leiden, Maastricht School of Management en Arthur Lok Jack Global School of Business (Trinidad & Tobago).

In lijn met deze standaarden worden bij FHR moderne leermethoden gehanteerd in een stimulerende leeromgeving waarin docenten continu streven naar verbetering van studenten en zichzelf. De passie voor leren die typerend is voor FHR bevordert vanaf de eerste dag een leertraject gericht op ‘een beter begrip van de wereld’ en het realiseren van de talenten van elke individuele student. Het is de motivatie voor een loopbaanontwikkeling die begint met een bachelordiploma en naadloos wordt voortgezet in een masteropleiding.

De 4 scholen/4 schools

Binnen FHR worden vier scholen onderscheiden. Drie daarvan verzorgen masterprogramma’s en één verzorgt een bachelorprogramma. De masterprogramma’s zijn de Master in Business Administration (MBA), de Executive Master in Management Accounting (EMMA) en het diploma programma in Zorgmanagment die deel uitmaken van de School of Management. Ook worden twee online masterprogram- ma’s t.w. Small and Medium Enterprise Management (MSMEM) en Master of Science in International Finance (MScIF) verzorgd in samenwerking met Arthur Lok Jack Global School of Business gevestigd te Trinidad & Tobago. De Master in Public Administration and Governance (MPA) en de Master in Human Resource Management (HRM)  vallen onder de School of Governance en de Master in International and Comparative Law (MICL)  valt onder de School of Law.

De vierde school, die in oktober 2012 door FHR van Hogeschool InHolland werd overgenomen, verzorgt in hoofdzaak onderwijs op bachelorniveau en wel een Bachelor of Business Administration (BBA) programma, dat sinds 2015 gestructureerd is in een brede bachelor met 10 afstudeerrichtingen.

Een belangrijke strategie van FHR is de voortschrijdende integratie van de master- en bachelor- programma’s, zodat studenten na het behalen van hun bachelordiploma ‘naadloos’ kunnen doorstromen naar de masterprogramma’s.

Beginnen met studeren op de FHR School of Business is   een startpunt van carrièreontwikkeling.

Het BBA-programma van de School of Business legt in de twee eerste jaren een solide basis voor een ruim scala van mogelijkheden voor verdere professionele ontwikkeling. In deze periode is het onderwijs anderhalf jaar uniform en georiënteerd op het kennismaken met theorie en prakrijk van de fasen van de levensloop van een onderneming. Daarna volgt een eerste specialisatie van een half jaar in één van de hoofdrichtingen. Degenen die na afsluiting van de hoofdrichting ervoor kiezen om voltijds te gaan werken en de studie (tijdelijk) te beëindigen maken nadat ze met succes een toets hebben gemaakt aanspraak op een ‘Associate Degree’.

Deze graad is mede geaccrediteerd en kan in beginsel als het eindpunt van een eerste carrièreontwikkelingstraject worden beschouwd. Op het onderwijs in de hoofdrichting volgt een stage van een half jaar waarmee zowel verdieping van theoretische kennis als het opdoen van praktische ervaring wordt beoogd. Na de stage kan een keuze worden gedaan uit een aantal afstudeerrichtingen elk met een duur van één jaar.

De afstudeerrichtingen hebben een drievoudige functie: ze verdiepen de kennis en vaardigheden van het professionele domein waar de student voorkeur aan geeft, ze vormen een referentiekader voor het  schrijven van de afstudeerthesis en ze vormen, omdat ze daarop, in termen van discipline (Management, Accounting, Governance, Human Resources en Law) en niveau (gewaarborgd door  de internationale accreditatie) zijn afgestemd, een passende aanloop en opstap naar één van de masterprogramma’s die FHR verzorgt.

Het FHR-bachelordiploma en een periode van relevante werkervaring die door de meeste studenten praktisch geheel tijdens het bachelorprogramma wordt opgedaan geeft zonder meer toelating tot de masterprogramma’s. De afstudeerrichtingen van de bachelor- en de master- programma’s vormen daardoor twee naadloos verbonden fasen in de carrièreontwikkeling van FHR studenten.

Alle programma’s van FHR zijn nationaal en/of internationaal geaccrediteerd. Daardoor is de kwaliteit van de programma’s van FHR gewaarborgd. En daarmee onderscheidt FHR zich van andere opleidingen die in Suriname worden aangeboden en waarvan niet gewaarborgd is dat de kwaliteit van het onderwijs aan andere dan hun eigen interne normen voldoet.*

Het bachelorprogramma van FHR is door NOVA geaccrediteerd op basis van een eerdere internationale accreditatie van IACBE. Van de master- programma’s van FHR is het MBA-programma door drie internationale organen AMBA, ACBSP en IACBE geaccrediteerd. Het EMMA-programma is door twee internationale organen AACSB en EQUIS en het MPA-programma internationaal door EAPAA en nationaal door NOVA. Het MHRM-programma is gecertificeerd door SHRM en het MICL-programma is geaccrediteerd door NOVA.

In december 2017 zijn de officiële certificaten van de NOVA-accreditatie van de Executive Master in Management Accounting- en Master in Human Resource Management programma’s door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) aan het FHR Institute for Higher Education uitgereikt. Deze accreditaties zijn geldig voor respectievelijk zes en zeven jaren ingaande 15 september 2017. Hiermee zijn ook deze programma’s voorzien van het nationale keurmerk voor kwalitatief goed onderwijs.

*Deze onzekerheid voor studenten over de kwaliteit en het diploma van deze programma’s is het gevolg van het ontbreken van een hoger onderwijswet en daarmee van dwingende wettelijke standaarden en waarborgen voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. Wel is in Suriname sinds 2007 de wet NOVA van kracht. Maar deze wet biedt instellingen slechts op vrijwillige basis de mogelijkheid om hun opleidingen te laten accrediteren.

De waardepropositie

De waardepropositie van FHR is om jonge en mid-career professionals hoger onderwijs dat aan internationale standaarden voldoet aan te bieden tegen sterk gereduceerde internationale tarieven.

FHR is in dit opzicht uniek in de Surinaamse markt. Er is geen ander instituut dat internationaal geaccrediteerde programma’s aanbiedt. FHR verwacht dat haar marktaandeel zal groeien omdat de internationale kwaliteit van haar onderwijs en de lagere kosten daarvoor, de behoefte om hoger onderwijs in het buitenland te volgen, sterk zal doen afnemen.

FHR-programma’s hebben duidelijk bewezen van waarde te zijn voor individuen, organisaties en de gehele samenleving.

Het vierjarige bachelor programma van FHR bestaat uit een dag- en een avondopleiding. Er zijn meer dan 1000 bachelor studenten, en op de mastersopleiding die in de avond aangeboden wordt, ongeveer 200 studenten. Over een periode van 19 jaar zijn er meer dan 700 personen met een bachelorsgraad door FHR afgeleverd en meer dan 500 personen hebben een mastergraad behaald. Beide categorieën afgestudeerden hebben door hun studie hun ‘marktwaarde’ verhoogd en zijn bovendien heel – graag gewild als management professionals in alle sectoren van de economie.