Algemene voorwaarden

Last updated: 9 juli 2019

Begripsbepaling

FHR School of Business is één van de scholen van de Stichting Hoger Beroepsonderwijs Suriname (SHBOS), een in Suriname gevestigde Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Paramaribo onder dossiernummer 47081.

FHR School of Business heeft als doel het bevorderen van onderwijs en verzorgt in dat kader hoger onderwijs op bachelor niveau.

Artikel 1  Geldigheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van FHR School of Business, waarbij sprake is van een individuele instroom op basis van open Inschrijving.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor de inschrijvingen vanaf het studiejaar 2019-2020. Het studiejaar van de prebachelor– en bacheloropleiding vangt aan op 1 oktober 2019.
 3. Door inschrijving maakt de student kenbaar de algemene voorwaarden- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in de cursus-/opleidingsinformatie te kennen en te aanvaarden. Deze, tezamen met de in de cursus-/opleidingsinformatie bepaalde voorwaarden, vormen samen met het inschrijfformulier en de onderwijs- en examenregelingen en andere studentenregelingen van FHR School of Business de gehele studieovereenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen geschieden slechts schriftelijk.

Artikel 2  Aanmelding, toelating en inschrijving

 1. Aanmelding vindt plaats door het invullen en het digitaal verzenden van het aanmeldformulier.
 2. Toezending van catalogi, prijslijsten, brochures en andere gegevens mogen niet worden beschouwd als een onherroepelijk aanbod. Voorts zijn de daarin vermelde gegevens niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk door FHR School of Business schriftelijk is bevestigd.
 3. Aanmelding staat open gedurende het gehele jaar voorafgaand aan de aanvang van een FHR School of Business studiejaar.
 4. Voor toelating tot het Prebachelor programma dient de student documenten te overleggen waaruit blijkt dat:
  – hij niet beschikt over twee of meer van de instroom vakken vereist voor het BBA-programma of een score van < 6 voor twee of meer van de instroom vakken heeft (wiskunde 1, economie 1 economie 2, Nederlands en Engels); of
  – hij geen middelbareschooldiploma heeft, maar ten minste de examenklas van havo, vwo, mbo-4 (imeao, natin, pedagogisch instituut) of een daaraan gelijkgestelde opleiding doorlopen heeft; of
  – hij beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring en hij een referentiebrief van zijn werkgever heeft.

Voor de toelating tot het BBA-programma zijn het originele diploma van de hoogst genoten vooropleiding of het Prebachelor certificaat vereist. Zowel voor het Prebachelor- als het BBA-programma is verder vereist een uittreksel uit het Bevolkingsregister en eventueel een toestemmingsverklaring van de wettelijke vertegenwoordiger van deelnemers jonger dan 21 jaar getoetst op volledigheid en authenticiteit.

Toelating tot de avondopleidingen staat alleen open voor studenten die gedurende de dag werken. Deze studenten zullen een werkgeversverklaring dienen te overleggen waarin de werktijden zijn vermeld.

 1. Na de toelating volgt de inschrijving. De inschrijving voor het Prebachelorprogramma wordt van kracht op de dag dat het inschrijfgeld van SRD 250,- en het collegegeld van € 500,- in zijn geheel of de 1e tranche van € 250,- is betaald.

De inschrijving voor het BBA-programma wordt van kracht op de datum dat het inschrijfgeld van SRD 250,- en het collegegeld van € 1750,- in zijn geheel of de 1e tranche van € 750,- is betaald. De betaling van de rest van het collegegeld kan op grond van een betalingsregeling plaatsvinden. Een overeengekomen betalingsregeling met FHR School of Business verplicht de student of diens wettelijke vertegenwoordiger (bij de leeftijd jonger dan 21 jaar) zich hieraan te houden. Indien een student doorstroomt naar Fase 2 van het Prebachelorprogramma zal bij inschrijving in het daaropvolgend studiejaar van het BBA-programma een korting van € 400,- op het collegegeld worden gegeven dat in dit geval dus € 1350,- zal bedragen.

 1. De inschrijving geeft vervolgens recht op deelname aan de opleiding, wanneer FHR School of Business heeft aangegeven dat de opleiding definitief voortgang zal vinden.
 2. FHR School of Business behoudt zich het recht voor om afstudeerrichtingen die naar haar oordeel onvoldoende aanmeldingen hebben geen doorgang te laten vinden.

Artikel 3  Annulering en beëindiging

 1. Annulering is het voortijdig opzeggen van de inschrijving voor aanvang van het studiejaar. Annulering van een inschrijving door de student geschiedt schriftelijk aan de studentenadministratie. De aspirant student ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.
 2. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door FHR School of Business van het schriftelijk verzoek van de potentiële student.
 3. Annulering kan tot uiterlijk 1 dag vóór aanvang van het studiejaar. Annulering na de start van het studiejaar is niet mogelijk.
 4. Bij annulering vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 5. Beëindiging is het opzeggen van de inschrijving na aanvang van het studiejaar. Een verzoek tot beëindiging vindt plaats door middel van een ingevuld uitschrijfformulier te bevragen bij de studentendecaan van de school. Een voortijdige beëindiging van het studiejaar ontslaat de student niet van de verplichting om zijn/haar collegegeld voor het lopende studiejaar en eventuele schulden uit voorgaande jaren volledig te voldoen.
 6. Restitutie van collegegeld over het lopend studiejaar van het BBA-programma vindt alleen plaats in de volgende gevallen:
  – bij afstuderen vόόr februari, over het bedrag dat meer betaald is dan de 1e tranche
  – bij afstuderen in februari of later over hetgeen meer betaald is dan de 1e   tranche plus € 125, — per maand gerekend vanaf februari.
 7. Bij overlijden van de student vindt restitutie van het collegegeld plaats naar rato en gaat de beëindiging van de studieovereenkomst onmiddellijk in en vervallen eventuele (resterende) betalingsverplichtingen.
 8. FHR School of Business behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een student van verdere deelname aan de studie uit te sluiten indien de student wangedrag vertoont tijdens college- en praktijkdagen of tijdens de stage- of afstudeerperiode, of FHR School of Business op verwijtbare wijze schade toebrengt. Uitsluiting van verdere deelname aan de studie ontslaat de student niet van zijn bestaande betalingsverplichtingen. Er vindt dan ook géén restitutie van collegegeld plaats.
 9. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verlopen van het studiejaar en/of bij het afstuderen van de student.

Artikel 4  Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in de gebouwen en op de terreinen van FHR School of Business of in gebouwen en op terreinen waarvan deze gebruik maakt, draagt FHR School of Business geen enkele verantwoordelijkheid.
 2. De omvang van de aansprakelijkheid van FHR School of Business bij het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van haar verplichtingen, blijft beperkt tot ten hoogste het betaalde inschrijfgeld en collegegeld.

Artikel 5  Uitval van docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal FHR School of Business voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen voor de ingeroosterde momenten.
 2. Indien vervanging niet mogelijk is, zal FHR School of Business de student zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen, en zo spoedig mogelijk alternatieve data geven.
 3. Bij ziekte en/of verhindering van een docent heeft de student geen recht op (schade)vergoeding.

Artikel 6  Financiële verplichtingen

 1. Betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum of voor de vervaldata van de schriftelijk overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.
 2. De student is altijd aansprakelijk voor betaling van de verschuldigde bedragen. Bij minderjarige studenten is de wettelijke vertegenwoordiger mede-aansprakelijk voor de betaling van verschuldigde bedragen. Ook toezeggingen van een derde tot betaling van die bedragen wijzigt dat niet.
 3. Niet tijdige betaling, zoals vermeld onder lid 1, leidt tot het volgende:
  • De student/debiteur is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim;
  • Indien de student/debiteur niet binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering alsnog aan zijn verplichtingen voldoet stuurt FHR School of Business een aanmaning, waarin de student/debiteur een termijn van twee weken wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien de student in gebreke blijft om aan de sommatie te voldoen wordt de student voor de duur van het verzuim uitgesloten van deelname aan onderwijsactiviteiten van het instituut, waaronder deelname aan toetsen en eventueel afstuderen.
  • Worden alle openstaande vorderingen van FHR School of Business op de student/debiteur onmiddellijk opeisbaar.
 4. Nadat de in de aanmaning gestelde termijn is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, zal de FHR School of Business de vordering als regel ter incasso uit han­den geven. In dat geval is de student/ debiteur voorts aan de FHR School of Business verschuldigd alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk die door het incassobureau en de FHR School of Business worden gemaakt ter incassering van zijn vorde­ring. De (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het totale openstaand saldo.
 5. De student heeft slechts na te hebben voldaan aan al zijn/haar financiële verplichtingen jegens de FHR School of Business recht op een getuigschrift, verklaring of een ander betreffend document. De financiële verplichtingen betreffen niet alleen het collegegeld maar ook bijkomende kosten.
 6. Bijkomende kosten zijn andere kosten dan collegegeld zoals: kosten voor literatuur, E-books, materialen, excursies, stages en andere externe activiteiten.

Artikel 7  Gegevensbescherming

 1. FHR School of Business gaat zorgvuldig om met gegevens betreffende (potentiële) studenten.
 2. FHR School of Business zal in voorkomende gevallen belanghebbenden (wettelijke vertegenwoordiger, werkgevers, kredietinstellingen) informatie verschaffen omtrent studieprestaties van de student.

Artikel 8  Auteurseigendomsrecht op lesmateriaal

Het auteursrecht op de door FHR School of Business verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken) berust bij haar. Niets uit leermiddelen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van FHR School of Business.

Artikel 9 Adreswijziging

 1. Alle post die voor de student bestemd is, wordt door FHR School of Business naar het op het digitaal aanmeldformulier vermelde e-mailadres of FHR e-mailadres gemaild.
 2. De student dient na verhuizing meteen de adreswijziging digitaal aan de studentenadministratie te melden.
 3. Een kennisgeving van de FHR School of Business die de student niet of niet tijdig heeft bereikt als gevolg van het feit dat hij/zij heeft nagelaten de FHR School of Business over een adreswijziging te informeren, zal geacht worden hem/haar bereikt te hebben op de eerstvolgende werkdag na verzending.

 Artikel 10 Legitimatie

De student is verplicht tijdens het volgen van de colleges alsook bij het afleggen van toetsen een studentenkaart of geldige identificatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van FHR School of Business deze te tonen.